Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

Ob-1746/20, Stran 858
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju naselja Črni vrh (Uradni list RS, št. 12/20 z dne 28. 2. 2020), Občina Idrija objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za Izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju naselja Črni vrh
1. Koncedent: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
2. Predmet koncesije
Predmet izvajanja gospodarske javne službe je izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju naselja Črni vrh. Gospodarska javna služba obsega predvsem naslednje storitve:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplotne energije do uporabnikov,
– izgradnjo, upravljanje, obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja in kotlovnice,
– priključevanje uporabnikov na distribucijsko omrežje in
– zagotavljanje prihrankov uporabnikov, priključenih na distribucijsko omrežje.
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ dvajset let. Čas trajanja koncesije se lahko spremeni oziroma podaljša v primeru, če koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati ali je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedentov ali njihovih ukrepov v javnem interesu, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Dolžina podaljšanja se določi ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena ZJZP.
4. Območje izvajanja koncesije: zaključeno območje naselja Črni vrh, ki je detajlno definirano v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da zanj niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje veljavna javnonaročniška zakonodaja,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da nima blokiranih poslovnih računov,
– da ima ustrezno bonitetno oceno,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote in distribucije toplote,
– da se prijavi na javni razpis pristojnega ministrstva za sofinanciranje izvedbe kotlovnice in pridobi nepovratna sredstva v ta namen,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva,
– da predloži zahtevana jamstva,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesijske dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo izvajal koncesijsko dejavnost,
– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina vlog je določena v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu.
9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna cena MWh toplote in druga merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne podeli nobenemu vlagatelju.
11. Rok oddaje vlog: upoštevane bodo vse vloge, ki bodo dostavljene do 14. 4. 2020 do 9. ure na naslov koncedenta.
12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih vlog bo dne 14. 4. 2020 ob 10. uri v prostorih Občine Idrija.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta predvidoma do konca meseca aprila 2020.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Idrija (http://www.idrija.si/).
Občina idrija 

AAA Zlata odličnost