Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

630. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 1862.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 13. seji dne 11. 3. 2020 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Mestne občine Slovenj Gradec 
1. člen 
Na začetku besedila statuta se doda preambula, ki se glasi:
»PREAMBULA«
»Mestna občina Slovenj Gradec je zelena in trajnostno naravnana občina.
Mesto Slovenj Gradec je po sklepu Organizacije združenih narodov z dne 19. septembra 1989 Mesto glasnik miru.«
2. člen 
Termin »občinski svet« se v celotnem besedilu statuta spremeni v »mestni svet« v ustreznem sklonu.
Termin »član občinskega sveta« se v celotnem besedilu statuta spremeni v »član mestnega sveta« v ustreznem sklonu.
Termin »četrtna skupnost« se v celotnem besedilu statuta spremeni v »mestna četrt« v ustreznem sklonu.
3. člen 
Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi: »Sedež občine je v Slovenj Gradcu, na naslovu Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.«
V petem odstavku 1. člena se črta besedna zveza »z zakonom«.
4. člen 
Dosedanji 6. člen postane 2. člen.
»2. člen« 
Termin »pečat« se v celotnem besedilu tega člena nadomesti z »žig«.
Za drugim odstavkom tega člena se dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»Zastava občine in mesta Slovenj Gradec je v sredini bele barve. Na vsaki strani podolžne stranice je omejena z ožjima modrima pasovoma. Sredi belega polja je postavljen grb občine in mesta Slovenj Gradec.«
»Praznik občine je 19. septembra.«
»Občina lahko ima tudi svojo himno. Njen izbor, vsebina in uporaba se določi s posebnim aktom.«
5. člen 
V 3. členu se v prvem stavku črta besedna zveza »in opravlja«.
6. člen 
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »zapisani« doda besedna zveza »za osebe«, za besedo »obliki« pa se besedna zveza »za osebe« črta.
Zadnji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in druge osebe, ki so lastniki zemljišč ali drugih nepremičnin na območju občine, če tako določa zakon.«
7. člen 
Drugi odstavek 5. člena se črta.
8. člen 
Dosedanji 2. člen postane 6. člen.
»6. člen« 
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Imena in območja ožjih delov občine so: Mestna četrt Polje, Mestna četrt Center, Mestna četrt Legen mesto, Mestna četrt Štibuh, Mestna četrt Stari trg mesto, Vaška skupnost Stari trg, Vaška skupnost Pameče-Troblje, Vaška skupnost Sele-Vrhe, Vaška skupnost Gradišče, Vaška skupnost Podgorje, Vaška skupnost Šmiklavž, Vaška skupnost Turiška vas, Vaška skupnost Razbor, Vaška skupnost Šmartno, Vaška skupnost Legen.«
9. člen 
V 11. točki 7. člena, v peti alineji, se namesto velike začetnice napišejo z malo začetnico naslednje besede: »štabom«, »poveljnikom« in »civilne zaščite«.
10. člen 
V zadnjem odstavku 8. člena se za besedo »priložnostih« beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
11. člen 
Dosedanji »8.a člen« se preštevilči v 9. člen, pri čemer se tudi nadaljnji členi preštevilčijo po vrstnem redu.
»9. člen« 
V enajsti alineji tega člena se za besedo »poklicnih« črta beseda »in«, za besedo »višjih« pa se doda »in visokih«.
12. člen 
Dosedanji 9. člen se preštevilči v 10. člen.
13. člen 
Dosedanji 10. člen se preštevilči v 11. člen.
V tretjem odstavku tega člena se črta drugi stavek.
14. člen 
Dosedanji 11. člen se preštevilči v 12. člen.
V drugem odstavku tega člena se v prvem stavku za besedno zvezo »organizacijske enote« postavi ločilo pika. Besedilo »in organi občinske uprave« pa se črta. Spremeni se tudi drugi stavek tega odstavka tako, da se glasi: »Občinsko upravo ustanovi mestni svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.«
15. člen 
Dosedanji 12. člen se preštevilči v 13. člen.
Ta člen se spremeni tako, da se glasi: »Če ni v zakonu ali tem statutu določeno drugače, lahko organi občine, ki delajo na sejah, odločitve sprejemajo le, če je na seji navzoča večina članov organa občine.«
16. člen 
Dosedanji 13. člen se preštevilči v 14. člen.
Četrti odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Vsakomur je v skladu z zakonom omogočen dostop in ponovna uporaba informacij javnega značaja, s katerimi občina razpolaga.«
17. člen 
Dosedanji 14. člen se preštevilči v 15. člen.
V petem odstavku tega člena se za besedno zvezo »občinskih organih« postavi ločilo pika. Nadaljnje besedilo se nadomesti z novim stavkom, ki se glasi: »V organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki mestnega sveta, jim preneha mandat, če tako določa zakon ali akt o ustanovitvi.«
18. člen 
Dosedanji 15. člen se preštevilči v 16. člen.
V prvem odstavku tega člena se za besedo »volitve« doda beseda »članov«.
19. člen 
Dosedanji 16. člen se preštevilči v 17. člen.
V prvem stavku tega člena se za besedno zvezo »splošne akte« postavi ločilo vejica, črta pa se beseda »ter«.
– V prvi alineji tega člena se beseda »plane« nadomesti z besedo »načrte«.
– V dvanajsti alineji tega člena se na koncu besedila doda besedna zveza »v skladu z zakonom«.
– V devetnajsti alineji tega člena se za besedno zvezo »in drugimi nesrečami« postavi ločilo pika, besedilo »in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba« pa se črta.
20. člen 
Dosedanji 17. člen se preštevilči v 18. člen.
21. člen 
Dosedanji 18. člen se preštevilči v 19. člen 
Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Župan predstavlja mestni svet, ga sklicuje in vodi seje.«
V tretjem odstavku tega člena se za besedno zvezo »občinskega sveta« postavi ločilo vejica, besedilo »ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu« pa se črta.
Četrti odstavek tega člena se črta.
22. člen 
Dosedanji 19. člen se preštevilči v 20. člen.
23. člen 
Dosedanji 20. člen se preštevilči v 21. člen.
V petem odstavku tega člena se za besedno zvezo »na začetku« doda beseda »vsake«.
V sedmem odstavku tega člena:
– se izbriše besedilo »predsedniku nadzornega odbora občine«,
– se izbriše zadnji stavek.
Za sedmim odstavkom tega člena se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Predsedniku nadzornega odbora se pošlje vabilo samo, kadar so na dnevnem redu seje točke, ki so v pristojnosti nadzornega odbora.«
»O sklicu seje mestnega sveta se obvesti javna občila.«
24. člen 
Dosedanji 21. člen preštevilči v 22. člen.
V prvem odstavku tega člena se za besedno zvezo »njegovih članov« izbriše ločilo pika, besedilo »Občinski svet« pa se nadomesti z besedo »in«.
Drugi odstavek tega člena se črta.
V tretjem odstavku se namesto besede »delovanja« napiše »v zvezi z delovanjem«.
25. člen 
Dosedanji 22. člen se preštevilči v 23. člen.
Ta člen se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Predčasno prenehanje mandata člana mestnega sveta ureja zakon.
Članu mestnega sveta preneha mandat z dnem, ko mestni svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, določeni z zakonom.
Če član mestnega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora mestni svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana mestnega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana mestnega sveta določa zakon.«
26. člen 
Dosedanji 23. člen se preštevilči v 24. člen.
Prvi odstavek tega člena se črta.
V drugem odstavku tega člena se črta drugi stavek.
Za drugim odstavkom tega člena se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Stalna delovna telesa mestnega sveta so naslednji odbori in komisije:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
– odbor za urejanje in gospodarjenje s prostorom,
– odbor za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo,
– odbor za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino,
– odbor za mladinska vprašanja in
– statutarno-pravna komisija.«
»Odbori in komisije štejejo od 3 do 9 članov. Število članov posameznega delovnega telesa mestnega sveta in delovno področje se določi s poslovnikom občinskega sveta.«
27. člen 
Dosedanji 24. člen se preštevilči v 25. člen.
V tem členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »Mestni svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek tega člena, v katerem se beseda »ima« nadomesti z besedo »sestavlja«.
Dosedanji drugi odstavek tega člena postane tretji odstavek, v katerem se spremeni četrta alineja, ki se glasi: »– obravnava in odloča o drugih vprašanjih, ki jih določi mestni svet ali zakon«.
28. člen 
25. člen se črta.
Nadaljnje številke členov se preštevilčijo.
29. člen 
Zadnji odstavek 26. člena se črta.
30. člen 
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi: »Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko mu ga na svoji prvi seji potrdi mestni svet.«
Četrti in peti odstavek 29. člena se črtata.
Šesti odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi: »Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«
31. člen 
Zadnji odstavek 30. člena se črta.
32. člen 
Tretji, četrti in peti odstavek 31. člena se črtajo.
33. člen 
V 32. členu se v drugi alineji namesto besedne zveze »poveljnike in štabe« zapiše v ednini »poveljnika in štab«.
34. člen 
V prvem odstavku 34. člena se v drugem stavku termin »ga« nadomesti z besedo »jih«.
Drugi in četrti odstavek 34. člena se črtata.
35. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana ureja zakon.
Županu preneha mandat z dnem, ko mestni svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Ugotovitveni sklep posreduje mestni svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Če župan poda odstopno izjavo, mu preneha mandat, ko o svojem odstopu pisno obvesti mestni svet in občinsko volilno komisijo.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana mestnega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana mestnega sveta.«
36. člen 
Drugi in tretji odstavek 39. člena se črtata.
37. člen 
Drugi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: »Predsednika nadzornega odbora izmed sebe izvolijo člani nadzornega odbora.«
38. člen 
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni program nadzora in predlog finančnega načrta. Z letnim programom nadzora ter njegovimi dopolnitvami in spremembami nadzorni odbor seznani mestni svet in župana. Predlog finančnega načrta pa predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave predloga občinskega proračuna. Nadzorni odbor lahko začne nadzor le, če je le-ta določen v letnem programu nadzora. Če želi nadzorni odbor izvesti nadzor, ki ni vključen v program nadzora, mora le-tega najprej dopolniti.«
V drugem odstavku 41. člena se za besedno zvezo »nadzorni odbor« doda beseda »lahko«, za besedo »oziroma« se beseda »nadzor« nadomesti z besedo »nadzora«.
V tretjem odstavku se za besedno zvezo »o svojih ugotovitvah« doda beseda »pa«.
39. člen 
V prvem odstavku 42. člena se beseda »predloge« nadomesti z besedo »osnutke«.
V drugem odstavku 42. člena se na koncu doda naslednji stavek »Nadzorni odbor opravlja nadzor na sedežu nadzorovanih subjektov«.
V tretjem odstavku 42. člena:
– se v prvem stavku beseda »predlog« nadomesti z »osnutek«;
– v drugem stavku se beseda »predlog« nadomesti z »osnutek«, za besedno zvezo »pri nadzornem odboru« se beseda »ugovor« črta, doda se pa besedilo »odzivno poročilo«;
– v tretjem stavku se beseda »ugovoru« nadomesti z »odzivnem poročilu«;
– v četrtem stavku se besedna zveza »dokončno poročilo« nadomesti z naslednjim besedilom: »Poročilo s priporočili in predlogi kot dokončni akt nadzornega odbora«.
40. člen 
V 43. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Vsak član nadzornega odbora je dolžan vseskozi skrbeti za to, da ne pride v nasprotje interesov, če pa pride do teh primerov, mora predsednika in člane nadzornega odbor o tem takoj obvestiti.«
41. člen 
V drugem odstavku 44. člena se za besedo »nadzorovanih« doda beseda »subjektov«.
42. člen 
V 45. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
43. člen 
V 48. členu se črtata tretji in četrti odstavek.
44. člen 
V 51. členu se črta besedna zveza »Ministrstva za notranje zadeve«.
45. člen 
V prvem odstavku 53. člena se na koncu doda besedilo »v skladu z zakonom«.
46. člen 
Spremeni se 54. člen, ki se glasi:
»O izločitvi zaposlenih v občinski upravi odloča direktor občinske uprave.«
47. člen 
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan. O izločitvi župana pa odloča mestni svet.«
48. člen 
V 56. členu se črta besedna zveza »župan oziroma«.
49. člen 
V tretjem odstavku 58. člena se beseda »in« nadomesti z »ali«. Na koncu tega odstavka se črta besedna zveza »za ljudsko iniciativo«.
Četrti odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi: »Mestne četrti in vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje mestni svet s spremembami in dopolnitvami statuta občine in po poprej ugotovljenem interesu prebivalcev o imenu in območju občine, kjer naj bido spremembe ožjega dela prišlo. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov ali referendumu, ki jih izvede župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila mestna četrt ali vaška skupnost.«
50. člen 
V drugem odstavku 62. člena se za besedo »za« črta besedna zveza »delovanje in«.
V tretjem odstavku 62. člena se za besedo »za« črta beseda »svoje«.
51. člen 
Prvi odstavek 65. člena se črta.
52. člen 
V prvem odstavku 67. člena se v šesti alineji za besedami »v zvezi« predlog »z« nadomesti s »s«.
53. člen 
V prvem odstavku 68. člena se beseda »vso« nadomesti s »celotno«.
V tretjem odstavku 68. člena se »10 odstotkov« nadomesti s »5 odstotkov«.
54. člen 
V drugem odstavku 69. člena se beseda »volivcev« nadomesti z besedo »občanov«.
55. člen 
V prvem odstavku 71. člena se za besedilom »o vprašanjih« besedna zveza », ki so vsebina« nadomesti z besedno zvezo »iz vsebine«.
56. člen 
V prvem odstavku 72. člena se črta besedna zveza »župan ali«.
57. člen 
V prvem odstavku 75. člena se v prvem stavku na koncu doda besedilo »in preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom«.
58. člen 
V tretjem podpoglavju se naslov »3. svetovalni referendum« nadomesti s »3. posvetovalni referendum«.
59. člen 
V 79. členu se v celotnem besedilu besedna zveza »svetovalni referendum« nadomesti s »posvetovalni referendum« v ustreznem sklonu.
60. člen 
Tretji odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volilnih upravičencev v občini oziroma na določenem območju, pod pogojem, da se je referenduma udeležila večina vseh upravičencev.«
61. člen 
Prvi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali drugih odločitev iz pristojnosti mestnega sveta oziroma drugih občinskih organov lahko zahteva najmanj pet odstotkov vseh volivcev v občini.«
V tretjem odstavku se beseda »dne« nadomesti z besedo »dneva«.
62. člen 
V drugem odstavku 83. člena se zadnja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– na drug način, določen v skladu z zakonom«.
63. člen 
Četrti odstavek 92. člena se črta.
Peti odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za upravljanje in razpolaganje z državnim premoženjem.
Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje mestnega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.«
64. člen 
V 95. členu se v tretji alineji besedilo »načrt delovnih mest« nadomesti z besedilom »predlog kadrovskega načrta«.
65. člen 
Na koncu prvega odstavka 96. člena se doda naslednji stavek: »Proračun občine se lahko sprejme tudi za dve leti.«
66. člen 
V 98. členu se v prvem stavku namesto ločila pika postavi ločilo vejica, za katero se doda besedilo », ki je tudi«, besedna zveza »Župan je« pa se črta.
67. člen 
Tretji odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi: »Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna mestnemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta.«
68. člen 
118. člen se spremeni tako, da se glasi: »Mestna občina lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države pri Ustavnem sodišču, s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice lokalne skupnosti.«
69. člen 
Besedilo 119. člena se črta v celoti.
Nadaljnje številke členov statuta se preštevilčijo.
70. člen 
Dosedanji 120. člen se preštevilči v 119. člen.
Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mestna občina lahko v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor.«
71. člen 
Besedilo 121. člena se črta v celoti.
Nadaljnje številke členov se preštevilčijo.
72. člen 
Besedilo 122. člena se črta v celoti.
Nadaljnje številke členov se preštevilčijo.
73. člen 
Črta se poglavje:
X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE. 
Nadaljnje številke poglavij se preštevilčijo.
74. člen 
Besedilo 123. člena se črta v celoti.
Nadaljnje številke členov se preštevilčijo.
Poglavje: XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se preštevilči v:
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
75. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/1999
Slovenj Gradec, dne 13. marca 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost