Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

633. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2020, stran 1867.

  
Na podlagi 34. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 94. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je župan dne 19. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junij 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 (Uradni list RS, št. 38/19, 64/19 in 80/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Proračun april–junij 2020
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
651.962
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
610.839
70 DAVČNI PRIHODKI
513.852
700 Davki na dohodek in dobiček
485.290
703 Davki na premoženje
12.025
704 Domači davki na blago in storitve
16.203
706 Drugi davki
335
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
96.987
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
23.768
711 Takse in pristojbine
1.917
712 Denarne kazni
1.111
714 Drugi nedavčni prihodki
70.192
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
41.123
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
41.123
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
612.356
40 
TEKOČI ODHODKI
191.905
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
64.952
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
8.877
402 Izdatki za blago in storitve
109.392
403 Plačila domačih obresti
1.679
409 Rezerve
7.006
41 
TEKOČI TRANSFERI
244.611
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
143.854
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
13.859
413 Drugi tekoči domači transferi
86.898
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
171.857
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
171.857
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
3.983
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi fizič. in pravnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
3.983
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
39.605
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
0
VII. 
ZADOLŽEVANJE 
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA 
0
55 
ODPLAČILA DOLGA
10.000
550 Odplačila domačega dolga 
10.000
IX. 
POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
29.605
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–10.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–29.605
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
666.956
9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali +)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2020 dalje.
Št. 410-0003/2020
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 19. marca 2020
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost