Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

616. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice, stran 1855.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB, 72/05, 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 9. seji dne 10. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice 
1. člen 
Ekonomska cena dnevnega programa (6–9 ur dnevno) v javnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice znaša za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja ter v kombiniranih oddelkih 446,91 EUR na otroka mesečno.
2. člen 
Kot osnova za izračun plačila staršev za otroke, ki so vključeni v javni zavod Vrtci občine Moravske Toplice in imajo stalno bivališče v Občini Moravske Toplice, se v skladu s Pravilnikom o plačilu staršev določi cena dnevnega programa 379,61 EUR na otroka mesečno.
Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena tega sklepa v višini 67,30 EUR (subvencija) za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Moravske Toplice, pokriva Občina Moravske Toplice iz sredstev občinskega proračuna.
3. člen 
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, bo Občina Moravske Toplice zavodu Vrtci občine Moravske Toplice v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen 
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se plačilo staršev sorazmerno zniža za neporabljena živila. Stroški živil znašajo 1,48 EUR po otroku/dan.
5. člen 
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine, pod pogojem, da odsotnost otroka pisno sporočijo najkasneje do 25. junija tekočega leta.
Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Moravske Toplice na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
Določilo prvega odstavka tega člena velja za starše otrok iz Občine Moravske Toplice, za katere je Občina Moravske Toplice dolžna kriti del programa, ne glede na to ali obiskujejo vrtec v občini ali izven Občine Moravske Toplice.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 30/19).
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2020.
Št. 600-00033/2019-6
Moravske Toplice, dne 11. marca 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost