Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

618. Odlok o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica, stran 1856.

  
Na podlagi drugega odstavka 43. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 12. marca 2020 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica 
1. člen
V Odloku o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 53/15, v nadaljevanju: odlok) se za 5. členom doda nov 5.a člen, ki se glasi:
» 5.a člen 
(1) Za opravljanje javne službe lahko zagotavlja mestna občina na podlagi pogodbe o upravljanju nepremičnine in premičnine, ki so izvajalcu dana v posest in upravljanje za opravljanje dejavnosti na način in za namene, ki jih določata zakon in ta odlok.
(2) Premoženje iz prejšnjega odstavka, s katerim upravlja izvajalec, je last mestne občine. Za upravljanje s premoženjem je izvajalec odgovoren mestni občini. Izvajalec lahko upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem na način, določen s pogodbo o upravljanju.
(3) Izvajalec je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja v interesu mestne občine.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2015-20
Nova Gorica, dne 12. marca 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost