Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

613. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev delnega OPPN Dovje – zahod (DM S3), stran 1853.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je župan Občine Kranjska Gora sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev delnega OPPN Dovje – zahod (DM S3) 
1. člen 
(Potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se začne priprava SD delnega OPPN za ureditveno območje Dovje – zahod (DM S3) na podlagi zasebne pobude in izhodišč za pripravo SD delnega OPPN, ki jih je izdelal prostorski načrtovalec Atelje Prizma d.o.o., Cesta maršala Tita 7, Jesenice, št. projekta 18/19, maj 2019, dopolnitev december 2019.
2. člen 
(Območje in predmet načrtovanja) 
Območje urejanja je na zahodni strani naselja Dovje, na parc. št. 877/4, 877/5 ter delno tudi na parceli 1996/3 in 880/1 vse k.o. Dovje. Območje je nepozidano, obkroženo z obstoječimi pozidavami, v naravi je travnik. Območje urejanja obsega tudi občinsko cesto št. 690411 v dolžini 50 m.
Prostorski plan Občine Kranjska Gora določa za območje urejanja DM S3 pripravo OPPN.
Del ureditvenega območja DM S3 se že ureja z Odlokom o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN za Dovje – zahod (DM S3), (Uradni list RS, št. 94/11).
Predmet sprememb in dopolnitev delnega OPPN je prostorska ureditev za gradnjo dveh enostanovanjskih objektov s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo na zahodnem delu območja in ureditev cestnega profila občinske ceste v dolžini 50 m.
3. člen 
(Način pridobitve strokovne rešitve) 
Podlaga za pripravo OPPN je izdelana strokovna rešitev, ki jo je izdelal prostorski načrtovalec Atelje Prizma d.o.o., Cesta maršala Tita 7, Jesenice, ob upoštevanju usmeritev Občine Kranjska Gora glede širitve cestnega profila na severno stran občinske ceste z določitvijo regulacijske linije RL za možnost širitve občinske ceste.
4. člen 
(Vrsta postopka) 
OPPN se pripravi skladno s 110. in 119. členom ZUreP- 2 ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(Roki) 
FAZA
OKVIRNI ROKI
Objava Izhodišč in Sklepa na internetni strani Občine Kranjska Gora
Marec 2020
Posredovanje Sklepa o pripravi prostorskega akta in Izhodišč za pripravo prostorskega akta nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov prostorskega akta na okolje in konkretne smernice
Marec 2020
Poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi pridobljenih mnenj NUP, ki sodelujejo pri postopkih CPVO
April 2020
Izdelava Osnutka prostorskega akta
Maj 2020
Pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni)
Junij 2020
Izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta za javno razgrnitev 
Julij 2020
Izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (30 dni)
September 2020
Priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu
Oktober 2020
Zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana
November 2020
Izdelava Predloga prostorskega akta
December 2020
Pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni)
Januar 2021
Izdelava Usklajenega predloga prostorskega akta 
Februar 2021
Druga obravnava Usklajenega predloga prostorskega akta na občinskem svetu in sprejem
Marec 2021
Objava odloka v uradnem glasilu
April 2021
Izdelava sprejetega prostorskega akta 
April 2021
Okvirni roki se lahko tudi spremenijo zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora in drugih sodelujočih v postopku.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi SD delnega OPPN) 
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Območje Zgornja Sava,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za zdravje,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Komunala Kranjska Gora, sektor občinske ceste,
– Komunala Kranjska Gora, sektor vodovod,
– Komunala Kranjska Gora, sektor odpadne vode,
– Komunala Kranjska Gora, sektor odpadki,
– Elektro Gorenjska,
– Telekom Slovenije,
– UPC Telemach.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo pristojnost.
7. člen 
(Načrt vključevanja javnosti) 
Sklep o pripravi SD delnega OPPN se javno objavi z izhodišči na spletni strani Občine Kranjska Gora.
Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami SD delnega OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni. SD delnega OPPN se predstavi in obravnava na javni obravnavi.
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko javnost poda pripombe na načrtovane ureditve. Pripombe se preučijo, stališča do pripomb se javno objavijo na spletni strani Občine Kranjska Gora.
Odlok o SD delnega OPPN za ureditveno območje DM S3 sprejme občinski svet. Odlok se javno objavi v UGSO.
8. člen 
(Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev) 
Za pripravo SD delnega OPPN mora pobudnik zagotoviti pripravo naslednjih podatkov:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s prostorskim aktom hierarhično višjega prostorskega akta,
– elaborat ekonomike,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku SD delnega OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
– druge študije, glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku SD delnega OPPN ugotovljeno, da jih je potrebno pripraviti.
9. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD delnega OPPN) 
Pripravo SD delnega OPPN financirata pobudnika/investitorja.
Obveznosti pobudnika/investitorja so določene v pogodbi o medsebojnih obveznostih z Občino Kranjska Gora.
10. člen 
(Objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi skupaj z izhodišči na spletni strani Občine Kranjska Gora in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-6/2009-17
Kranjska Gora, dne 11. marca 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost