Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

640. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante v Zdravstveni postaji Žužemberk, stran 1874.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) in 16. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 7. redni seji dne 5. 3. 2020 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante v Zdravstveni postaji Žužemberk 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa vrsta, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljujejo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen 
Koncendent, v skladu z zakonom in tem odlokom, je Občina Žužemberk.
Koncesionar je lahko domača ali tuja pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje.
II. PREDMET IN RAZLOGI ZA PODELITEV KONCESIJE 
3. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante na območju Občine Žužemberk v obsegu 1 tima, in sicer za obseg programa, ki ga ne more zagotavljati JZZ ZD Novo mesto, (na lokaciji ZP Žužemberk).
Koncesija se podeli za določen čas, za obdobje 15 let, z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih določa ZZDej.
4. člen 
Koncesija se podeli na podlagi pisne izjave javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, da ne more izvajati programa splošne ambulante po dohodu nosilke v upokojitev.
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti celotnega potrebnega programa na področju splošne medicine v obsegu 2,5 tima za območje Zdravstvene postaje Žužemberk.
Zdravstveni dom Novo mesto podelitvi koncesije ne nasprotuje, saj ne more zagotoviti ustreznega obsega.
III. POGOJI IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
5. člen 
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Žužemberk in na portalu javnih naročil.
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati podatke, ki jih določa 44.b člen ZZDej.
Razpisna dokumentacija, ki se objavi na spletni strani Občine Žužemberk, mora biti pripravljena v skladu s 44.c členom ZZDej.
6. člen 
Javno službo na področju zdravstvenega varstva na primarni ravni lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
– ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, za polni delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, razen ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti. Odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti se lahko zaposli za krajši delovni čas, če gre za sorazmerno zaposlitev glede na predviden manjši obseg izvajanja programa zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti;
– ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali zakona, ki ureja zdravniško službo, in bodo opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije;
– je sklenil pogodbo z javnim zdravstvenim zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, če gre za zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva;
– ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike;
– mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena ZZDej;
– ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica, o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja;
– pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil.
7. člen 
Pri izboru koncesionarja bo koncendent upošteval merila, določena v 44.d členu ZZDej in v besedilu javnega razpisa.
8. člen 
Za vodenje postopka razpisa in oceno prispelih ponudb imenuje župan strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Strokovna komisija po izteku roka za oddajo ponudb opravi odpiranje in pregled prispelih ponudb ter ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev.
Strokovna komisija med ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izbere tistega, ki se je na osnovi meril izkazal kot najprimernejši, pripravi poročilo in ga predloži občinski upravi Občine Žužemberk.
9. člen 
O izbiri koncesionarja odloči upravni organ Občine Žužemberk z odločbo o koncesiji na osnovi predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje.
V koncesijski odločbi se, poleg izbranega ponudnika in odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo najmanj tudi predmet in predviden obseg koncesijske dejavnosti, območje in lokacija izvajanja koncesijske dejavnosti, trajanje podeljene koncesije in pravni pouk za uveljavljanje pravnega varstva.
V odločbi se določi tudi rok, v katerem mora izbrani ponudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.
IV. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NADZOR NAD NJENIM IZVAJANJEM TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
10. člen 
Medsebojno razmerje v zvezi z opravljanjem programa zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, koncendent in koncesionar uredita s pogodbo, ki jo v imenu občine sklene župan.
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma na njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
12. člen 
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– s smrtjo koncesionarja,
– s stečajem ali zaradi drugega načina prenehanja koncesionarja,
– z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v koncesijski pogodbi,
– če je pravnomočno koncesijska odločba odpravljena ali izrečena za nično,
– v primeru odvzema koncesije,
– s sporazumom.
13. člen 
Koncendent lahko odvzame koncesijo, če:
– je bilo koncesionarju dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti odvzeto v skladu s 3.b členom ZZDej,
– koncesionar ne izpolnjuje pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti iz 44.č člena ZZDej,
– koncesionar krši določbe koncesijske odločbe ali koncesijske pogodbe, ali preneha v celoti ali deloma opravljati koncesijsko dejavnost,
– koncesionar krši predpise s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, zagotavljanja varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev, delovnih razmerij, davkov in prispevkov za socialno varnost, računovodstva in drugih predpisov v delu, ki se nanašajo na opravljanje zdravstvene dejavnosti,
– koncesionar ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi v okviru nadzora po ZZDej,
– koncesionar prenese koncesijo na drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti,
– koncesionar v roku, ki je določen v koncesijski odločbi, ne izpolni pogojev za začetek opravljanja koncesijske dejavnosti, za katere je bilo v koncesijski odločbi določeno, da jih koncesionar izpolni po podelitvi koncesije in pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti,
– koncesionar ne začne opravljati koncesijske dejavnosti v za to določenem roku.
Koncendent je dolžan koncesionarja pisno opozoriti na kršitve, ki so lahko razlog za odvzem koncesije in mu določiti primeren rok za odpravo kršitev.
Če koncesionar ugotovljenih nepravilnosti v roku ne odpravi, se mu koncesija odvzame z odločbo.
14. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
V. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 170-1/2019-14
Žužemberk, dne 5. marca 2020
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost