Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1326. Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS)
1327. Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu (ZKme-1C)
1328. Zakon o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1364. Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Odloki

1365. Odlok o razglasitvi Ruske kapelice pod Vršičem za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

1366. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Sevilli, v Kraljevini Španiji
1367. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Sevilli, v Kraljevini Španiji

MINISTRSTVA

1329. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1330. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
1331. Pravilnik o spremembah Pravilnika o žganih pijačah
1332. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sklepanju zakonske zveze
1333. Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju ustanove USTANOVA FUNDACIJA KAKO ŽIV SI
1334. Valorizacijski količnik za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2014
1368. Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini

SODNI SVET

1335. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Višjega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1336. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2015
1337. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2015 (velja od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1338. Študentska ustava (ŠU-3)
1339. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
1340. Pravilnik o izdajanju dovoljenj za izvajanje nalog in opravil izvedeništva in ocenjevanja s področja gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva

OBČINE

Brežice

1341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
1342. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
1343. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem

Dravograd

1344. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2014

Ilirska Bistrica

1345. Obvezna razlaga 16. člena Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Kočevje

1346. Statut Občine Kočevje
1347. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2014
1348. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parceli v k.o. 1601 – Čeplje

Kranj

1349. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1115/5, k.o. 2085 – Babni vrt
1350. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 888/10, 879/34, 889/0, 876/7, 876/16, 879/49, 876/14, 888/77, k.o. 2100 – Kranj

Kranjska Gora

1351. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Krško

1352. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško
1353. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2015

Ljubljana

1354. Odlok o razglasitvi hiše na Komenskega ulici 8 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
1355. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1356. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi območij za pešce
1357. Odredba o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Medvode

1358. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec

Mokronog-Trebelno

1359. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog - Trebelno

Slovenj Gradec

1360. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014
1361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

Sodražica

1362. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2014

Vipava

1363. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava

POPRAVKI

1369. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin
1370. Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07)
1371. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica
1372. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti