Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Št. 6316-2/2015-5 Ob-2091/15 , Stran 873
Št. 6316-2/2015-5 Ob-2091/15
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03 in 20/14), Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa v letu 2015, št. 430-8/2015/1 z dne 19. 3. 2015, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira koncesionarja oziroma koncesionarjev za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa. V skladu s Sklepom o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa v letu 2015, št. 430-8/2015/1 z dne 19. 3. 2015, je področje državno izraženega interesa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa raziskovalno področje 3.09 Psihiatrija. Prijave z drugih raziskovalnih področjih bodo zavržene. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis Javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZRRD), Pravilnikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji) in Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih). RO, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije in še nima raziskovalnega programa, lahko prijavi nov raziskovalni program le v primeru, da je ob prijavi nosilka vsaj enega raziskovalnega projekta ali ima zaposlenega vsaj enega mladega raziskovalca, ki ga sofinancira agencija. 4. Pogoji Pogoji za izbor koncesioniranega raziskovalnega programa in pogoji za vodjo raziskovalnega programa so določeni v ZRRD, pravilniku o koncesiji, pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta) in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-20 z dne 30. 3. 2015 (v nadaljnjem besedilu: metodologija). Če se raziskovalni program izvaja na različnih RO s koncesijo in javnih raziskovalnih organizacijah (na javnih raziskovalnih zavodih, univerzah, ki jih je ustanovila Republika Slovenija in samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO), je prijavitelj na javni razpis tista RO s koncesijo, v kateri je oziroma bo ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa (v nadaljnjem besedilu: matična RO s koncesijo), ostale RO s koncesijo in/ali JRO pa odda/jo prijavo v skladu z 11. točko tega javnega razpisa. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati raziskovalna organizacija za podelitev koncesije, konkretizira 17. člen pravilnika o koncesiji, in so naslednji: – da je pravna oseba, vpisana v evidenco agencije; – da izpolnjuje pogoje po zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter po izvršilnih predpisih, izdanih na podlagi tega zakona za opravljanje dejavnosti, za katero se razpisuje koncesija; – da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionirane dejavnosti; – da ima ustrezno opremo, prostore in infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionirane raziskovalne dejavnosti; – da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti. 4.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki jih določata ZRRD in pravilnik o kriterijih za vodjo raziskovalnega projekta ter v skladu z metodologijo dosegati mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 in A3), ki so določene za vsako vedo oziroma raziskovalno področje, in sicer: A1+A2+A3 = 5,0 naravoslovje (razen biologija in geologija) in tehnika, A1+A2+A3 = 3,5 medicina, biotehnika, družboslovje, biologija in geologija, A1+A2+A3 = 2,5 humanistika, ali dosegati naslednje mejne vrednosti: A1/2 ≥ 600 ali A` ≥ 200 ali A« ≥ 50. Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoj A` je več kot 0 (velja za vse vede). Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine. 4.2. Sestava programske skupine Programsko skupino sestavljajo vodja programske skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več RO s koncesijo oziroma JRO. Če se program izvaja na več RO s koncesijo oziroma JR, mora biti v vsaki RO s koncesijo oziroma JRO v programski skupini vsaj en raziskovalec z doktoratom. Raziskovalci in tehnični sodelavci morajo biti zaposleni v RO s koncesijo oziroma JRO, ki izvaja raziskovalni program. V programski skupini lahko kot raziskovalec sodeluje le oseba z doktoratom znanosti, brez raziskovalnih ur pa lahko sodelujejo tudi mladi raziskovalci in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov. Posamezni član programske skupine je lahko vključen v en sam raziskovalni program. Pogoj glede sestave programske skupine, ki velja za vse vede, je določen v metodologiji, in sicer: – prvi pogoj: dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A` ≥ 25 ali A`` > 0 ali – drugi pogoj: tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A 1/2 ≥ 25. Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine agencija preveri ob podpisu pogodbe za novo obdobje financiranja raziskovalnega programa, pri čemer se upošteva sestava programske skupine, navedena v prijavi na ta javni razpis. 5. Kriteriji in merila 5.1. Kriteriji in merila za ocenjevanje Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi). Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer: – raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev, – družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev, – raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave, – relevantnost in potencialni vpliv prijave, – izvedljivost predloga. Kvantitativne ocene (ocene A1, A2 in A1/2), ki so za posamezno vedo konkretizirane v metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (ocene A1, A2 in A1/2). Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov (A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij za vse raziskovalce, ki so že člani programskih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A in ARRS-RPROG-VPETOST-C v zadnjih petih letih, na katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov. Za predlaganega vodjo oziroma člana raziskovalnega programa, ki še ni član nobene programske skupine, se podatki o sredstvih drugih uporabnikov vpišejo v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2015, ki je objavljen na spletni strani agencije. Obrazec mora biti do 11. 6. 2015 do 12. ure oddan po elektronski pošti na naslov: vpetostprogram-2015-D@arrs.si, v papirnati obliki (natisnjen, podpisan in žigosan) pa mora biti z oznako »Javni poziv za raziskovalne programe – podatki za vpetost« do 11. 6. 2015 do 12. ure oddan v glavni pisarni agencije ali poslan po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Agencija bo podatke iz obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-D/2015 upoštevala le v primeru, če predlagani vodja ali član raziskovalnega programa še ni vključen v programsko skupino. 5.2. Kriteriji in merila za določitev obsega financiranja Kriterija in kazalci, ki se upoštevajo pri določitvi obsega financiranja raziskovalnega programa, so določeni v 63. členu pravilnika o postopkih. Kriterija iz prejšnjega odstavka sta: – raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev, – družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev. V primeru novega raziskovalnega progama se pri kriterijih iz prejšnjega odstavka oceni rezultate predlaganih članov programske skupine prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa. Merila za vrednotenje kazalcev ter postopek vrednotenja raziskovalnih programov, so konkretizirani v metodologiji. Za izračun sredstev drugih uporabnikov bo agencija upoštevala podatke, pridobljene na podlagi pozivov za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja agencije (vključno s pozivom v letu 2015). Kazalec 2.2. Izkazana pedagoška dejavnost kot visokošolski učitelj se v okviru kriterija Družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev ne upošteva, ker agencija ne financira pedagoške vpetosti. Kazalci se v skladu z metodologijo vrednotijo na podlagi podatkov, dostopnih za obdobje zadnjih 5 let, in sicer relativna citiranost glede na svetovno povprečje za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013, ostali podatki za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014. Sredstva se vrednoti relativno glede na sredstva za programsko financiranje posamezne programske skupine. 6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izvajanje koncesionirane javne službe Okvirni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa oziroma podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa na raziskovalnem področju 3.09 Psihiatrija je 70.000,00 EUR letno, kar po trenutno veljavni ceni raziskovalne ure za kategorijo A znaša okvirno 1,4 FTE letno. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz Proračuna Republike Slovenije, bo agencija financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni program je 17 ur. Minimalni letni obseg financiranja posamezne raziskovalne organizacije znaša 170 ur, kadar raziskovalni program izvaja več RO s koncesijo ali JRO. 7. Obdobje in začetek trajanja koncesije Obdobje financiranja bo za raziskovalni program na raziskovalnem področju 3.09 Psihiatrija določeno glede na rezultate evalvacije. Izbrani koncesioniran raziskovalni program na raziskovalnem področju 3.09 Psihiatrija bo agencija financirala za obdobje treh, štirih, petih ali šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranega koncesioniranega raziskovalnega programa na raziskovalnem področju 3.09 Psihiatrija je 1. 1. 2016. 8. Izbor prijav raziskovalnih programov, organ, ki bo opravil izbor koncesionarja in način plačila koncesionarja Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postopkih, ta javni razpis in metodologija. Skupno financiranje raziskovalnih programov znotraj RO s koncesijo se praviloma ne spreminja. Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov pripravi predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih programov z obdobjem financiranja raziskovalnega programa, pri čemer za določitev obdobja financiranja raziskovalnega programa upošteva enotno lestvico, skladno z metodologijo (poglavje H), ki velja za vse vede: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) na predlog strokovnega telesa za ocenjevanje raziskovalnih programov prijave razvrsti po točkah skupne ocene prijave ter oblikuje in sprejme predlog prednostnega seznama, na katerega uvrsti raziskovalni program na raziskovalnem področju 3.09 Psihiatrija, ki ga priporoči za nadaljnje financiranje oziroma se začne na novo financirati ter seznam zavrnjenih prijav raziskovalnih programov. ZSA v predlogu prednostnega seznama pri predlaganem raziskovalnem programu v izbor za financiranje v skladu s šestim in sedmim odstavkom 67. člena pravilnika o postopkih določi letni obseg raziskovalnih ur. Na podlagi finančno ovrednotenega predloga ZSA o izboru raziskovalnega programa na raziskovalnem področju 3.09 Psihiatrija minister, pristojen za znanost, izda odločbo o podelitvi koncesije. Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije. Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila agencija. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente: – Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A); – Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03 in 20/14); – Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14); – Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11); – Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa v letu 2015, št. 430-8/2015/1 z dne 19. 3. 2015; – Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-20 z dne 30. 3. 2015; – Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2015: Prijavna vloga; – Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2015-A: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini prijavitelja; – Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2015-B: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini izvajalca raziskovalnega programa; – Obrazec ARRS-RPROG-VP/2015: Poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za preteklo obdobje financiranja. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. 10. Prijava na javni razpis: prijava na javni razpis mora biti izpolnjena v slovenskem in angleškem jeziku. 10.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa« V primeru prijave za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2015 (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), je prijava na javni razpis sestavljena iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2015) in Poročila o rezultatih raziskovalnega programa za preteklo obdobje financiranja (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2015). K prijavni vlogi mora biti priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2015 izvajajo raziskovalni program. S sporazumom se za nadaljnje obdobje financiranja določi razporeditev vseh sproščenih raziskovalnih ur v letu 2015. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa s sklepom zavrgla. Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko prijavne vloge. 10.2. Tip prijave »Nova prijava« V primeru prijave novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«), se na javni razpis posreduje le Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2015). 10.3. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu eObrazci Prijavna obrazca (prijavna vloga in poročilo o rezultatih) se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije eObrazci. Spletni portal eObrazci lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v matični JRO, zastopniki matične JRO, pooblaščenci zastopnikov matične RO s koncesijo in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina: – z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA), – z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO s koncesijo ali agencija). 11. Način, oblika in rok za oddajo prijav V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga izvaja RO s koncesijo, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega programa, se prijava odda v skladu z 11.1. in 11.2. točko tega javnega razpisa. V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg matične RO s koncesijo izvaja tudi JRO, mora JRO prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) v papirnati obliki oddati na Javni poziv za oddajo prijav za financiranja raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja (v nadaljnjem besedilu: javni poziv), ki je na spletni strani agencije objavljen istega dne kot ta javni razpis. JRO to stori tako, da natisnjeno prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih), ki jo je matična RO s koncesijo oddala na portalu agencije eObrazci, z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe JRO, vodje raziskovalnega programa in žigom JRO ter v skladu z roki in določili javnega poziva, posreduje na agencijo. V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg matične RO s koncesijo izvaja še katera druga RO s koncesijo, mora RO s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) v papirnati obliki oddati na javni razpis. RO s koncesijo to stori tako, da natisnjeno prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih), ki jo je matična RO s koncesijo oddala na portalu agencije eObrazci, z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe JRO, vodje raziskovalnega programa in žigom RO s koncesijo ter v skladu z roki in določili javnega razpisa (tretji in četrti odstavek 11.2. točke tega razpisa), posreduje na agencijo. Prijavne vloge na portalu eObrazci ni možno oddati dokler ni oddano poročilo o rezultatih. Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina prijave raziskovalnega programa šteje za poslovno skrivnost. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil o rezultatih ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika. 11.1. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) z digitalnim podpisom Prijava na javni razpis se izpolni in odda na spletnem portalu agencijeeObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega programa). Prijava (prijavna vloga in poročilo/a o rezultatih) mora biti oddana do vključno 11. 6. 2015 do 12. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal agencije eObrazci do 11. 6. 2015 do 12. ure. 11.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) brez digitalnega podpisa V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega programa nima/ta digitalnega potrdila, se prijava na javni razpis odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v papirnati obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe matične RO s koncesijo in vodje raziskovalnega programa ter žigom RO s koncesijo. Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Papirnato prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava – razpis za programe« in obvezno oznako prijave s spletnega portala agencije eObrazci (ARRS-RPROG-JP-Prijava/2015/...) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v elektronski in papirnati obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal agencije eObrazci do 11. 6. 2015 do 12. ure in v papirnati obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 11. 6. 2015 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 11. 6. 2015 do 12. ure (upošteva se poštni žig). 11.3. Popolnost prijave Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. – elektronska; točka 11.2. – elektronska in papirnata) ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge (sporazum med izvajalci raziskovalnega programa oziroma programov pri tipu prijave iz 10.1. točke), kot jih določa ta javni razpis. 12. Datum odpiranja prijav Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, 15. 6. 2015 ob 10. uri, na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave. Nepravilno označenih in prepozno oddanih oziroma prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala. Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o koncesiji. 13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru koncesioniranega raziskovalnega programa predvidoma obveščeni v mesecu novembru 2015. 14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletni strani agencije, http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro (kontaktne osebe: Silvia Bodanec, tel. 01/400-59-34, Marko Belavič, tel. 01/400-59-41 in Ernesta Mlakar, tel.: 01/400-59-74).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti