Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1354. Odlok o razglasitvi hiše na Komenskega ulici 8 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 3698.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 20. 4. 2015 sprejel
O D L O K
o razglasitvi hiše na Komenskega ulici 8 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine (EŠD 30087) Ljubljana – Hiša Komenskega 8 (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
Spomenik obsega parcele številka 2490, 2491 (številka stavbe 549), 2492 (številka stavbe 566) in 2516, vse katastrska občina 1737 – Tabor.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: V hiši je bival eden izmed najpomembnejših zbiralcev slovenskega narodnega gradiva, kronist svojega časa ter znan slovenski fotograf Fran Vesel (1884–1944); za časa svojega življenja je imel Fran Vesel na Komenskega ulici 8 v Ljubljani bogato knjižnico ter vsebinsko raznoliko zbirko gradiva iz kulturno-umetniškega življenja tistega časa; hiša je bila družabno zbirališče Veselovih prijateljev, med katerimi je bilo kar nekaj pomembnih kulturnikov tistega časa, kot na primer Oton Župančič, Ivan Cankar, Hinko Smrekar, Avgust Berthold in drugi; z oporoko je Fran Vesel hišo na Komenskega ulici 8 dodelil v uporabo slovenskim likovnim ustvarjalcem.
Varovane sestavine spomenika so: Zasnova historicistične hiše z na ulico orientiranimi glavnimi prostori in pomožnimi na začelni strani; historicistična fasada z neobaročnimi prvinami; historicistično stavbno pohištvo, tlaki in domnevne poslikave ostenij v notranjščini ter vrt na začelni strani hiše.
3. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih in zgodovinsko-memorialnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– podreditev vseh posegov v spomenik ohranjanju neokrnjenih izvirnih prvin zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, materialih, strukturi in barvni podobi;
– redno vzdrževanje spomenika s pripadajočim vrtom ter krajinsko arhitekturno zasnovo z vegetacijskimi in grajenimi prvinami;
– prepoved spreminjanja varovanih elementov spomenika; če je spomenik ali njegov varovani del okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja;
– prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali začasnih objektov v območju spomenika, vključno z nadzemno infrastrukturo in nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito funkcioniranje, ohranjanje in prezentacijo spomenika in skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega zavoda;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta v primeru večjih posegov v spomenik ali njegovo celovito prenovo, vključno s krajinskim načrtom za ureditev vrta;
– v sklopu večjih prenov zagotovitev ustrezne namembnosti dela hiše, kjer bo prikazano življenje in delo Frana Vesela;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika ter pravic lastnika.
4. člen
Za vse posege v spomenik je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod).
5. člen
Spomenik se v zemljiški knjigi zaznamuje kot zaznamba nepremičnega spomenika arhitekturnega in zgodovinskega pomena.
6. člen
Meje spomenika so določene na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:1000 in vrisane na topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavna dela tega odloka, hranita zavod in Mestna občina Ljubljana.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-8/2015-6
Ljubljana, dne 20. aprila 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti