Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Št. 430-6/2015-2 Ob-2058/15 , Stran 877
Št. 430-6/2015-2 Ob-2058/15
Na podlagi 50. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4, 14/13 – popr. in 101/13), 214. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09, 44/12 in 19/13), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS, št. 96/14) in sklepa župana št. 430-6/2015-1, z dne 24. 4. 2015, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi v letu 2015
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi v letu 2015, ki po vsebini vključujejo organizacijo in izvedbo šolskih in obšolskih dejavnosti, ki niso v celoti financirane iz sredstev proračuna Republike Slovenije, proračuna občine, staršev učencev ali drugih virov. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci Na javni razpis se lahko prijavijo osnovne šole, ki izvajajo dodatne programe, ki so predmet razpisa in niso financirane iz drugih občinskih razpisov, ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, – prijavijo program, ki je predmet razpisa, – imajo urejeno evidenco o izvajanju dodatnih programov in zagotovljene pogoje za realizacijo prijavljenih programov, – ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Občine Zagorje ob Savi za sofinanciranje v letu 2015. Programi, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so že sofinancirani s strani Občine Zagorje ob Savi na drugi osnovi, na tem razpisu ne morejo biti sofinancirani. 4. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov dodatnih programov osnovnih šol: ocenjevanje in vrednotenje dodatnih programov osnovnih šol bo izvedeno v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 5. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v letu 2015 znaša 31.800,00 EUR. 6. Rok za porabo sredstev: vsi programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni do 31. 12. 2015. 7. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.Zagorje ob Savi.si ter v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Prijava na razpis se vloži na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na naslovu Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (kontaktna oseba Vlasta Šribar, tel. 03/56-55-718 ali elektronski naslov: vlasta.sribar@zagorje.si). 9. Način prijave in rok za oddajo vlog: vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »Javni razpis – dodatni programi osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi-2015 – Ne odpiraj«, na hrbtni strani pa naveden naziv in naslov prijavitelja. Rok za oddajo vlog je do 20. maja 2015 do 12. ure. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, jih ne bodo vložile upravičene osebe ali bodo nepopolne tudi še po roku, določenem za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 10. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru: odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje dodatnih programov osnovnih šol na podlagi podatkov iz vloge bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. O izidih razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na razpis. Z upravičenci, katerim bo priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2015.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti