Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

VIII Pg 1349/2015 Os-2086/15 , Stran 895
VIII Pg 1349/2015 Os-2086/15
1. Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, pod opravilno št. VIII Pg 1349/2015 odloča v pravdni zadevi tožnice: Republika Slovenija, ki jo zastopa Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, proti tožencem: 1. Milan Zupančič, Komen 121, 6223 Komen, neprijavljen prebiva na Kersnikovi ulici 10, 1000 Ljubljana, 2. MiZ d.o.o., Komen 121, 6223 Komen, 3. Darja Zupančič, Trnovska ulica 10, 1000 Ljubljana, 4. DARJA d.o.o., Vladimira Nazora 7, Poreč, Republika Hrvaška. 5. Luka Zupančič, Trnovska ulica 10, 1000 Ljubljana in 6. Viktorija Zupančič, Pot na Grič 3, 1000 Ljubljana, zaradi ugotovitve in odvzema premoženja nezakonitega izvora. 2. Predmet tožbe je naslednje premoženje: a) nepremičnine: parcele št. 308/1, k.o. 1422 – Trebnje (ID znak 1422-308/1-0, ID 2442271), št. 308/2, k.o. 1422 – Trebnje (ID znak 1422-308/2-0, ID 91388) in št. 309/2, k.o. 1422 – Trebnje (ID znak 1422-309/2-0, ID 1098870), last Milana Zupančiča, b) avtomobil Hummer H/3, št. šasije 5GTDN136968217977, z registrsko št. LJ93-2FH, last Milana Zupančiča, c) avtomobil Porsche 911 Carrera/Cabrio, št. šasije WP0CA299X5S755997, z registrsko št. LJCS-197, last Milana Zupančiča, d) 363.344,2067 enot premoženja, naloženih v podsklad Ilirika Obvezniški fleksibilni, ki ga upravlja Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., last Milana Zupančiča, e) 28.650,4788 enot premoženja, naloženih v podsklad Triglav Money Market (prej Abanka – skladi denarni euro), ki ga upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., last Milana Zupančiča, f) 89,0419 enot premoženja, naloženih v podsklad Triglav Obvezniški (prej Abanka – sklad obvezniški), ki ga upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., last Milana Zupančiča, g) 2.076,0680 enot premoženja, naloženih v sklad ERSTE EURO MONEY, ki ga upravlja družba ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Hrvaška, last Milana Zupančiča, h) 2.142,3005 enot premoženja, naloženih v sklad OTP EURO Denarni, ki ga upravlja družba OTP INVEST d.o.o., Zagreb, Hrvaška, last Milana Zupančiča, i) denarna sredstva na računu št. 10100-0039557953, odprtem pri Banka Koper d.d., last Milana Zupančiča, j) denarna sredstva na računu št. 051007024814566, odprtem pri Abanka Vipa d.d., last Milana Zupančiča, k) drugo premoženje Milana Zupančiča v vrednosti 252.459,21 EUR, l) 619.400,6508 enot premoženja, naloženih v vzajemni sklad ALTA BOND, ki ga upravlja ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., last družbe MiZ d.o.o., m) nepremičnina: posamezni del št. 42 v stavbi št. 229, k.o. 1725 – Ajdovščina (ID znak 1725-229-42, ID 5791315), ki v naravi predstavlja stanovanje št. 42 v 13. nadstropju z boksom, v izmeri 110 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Kersnikova ulica 10, last Darje Zupančič, n) nepremičnina: posamezni del št. 32 v stavbi št. 4419, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje (ID znak 1722-4419-32, ID 5779659), ki v naravi predstavlja stanovanje št. 28 v IV. nadstropju s pomožnim prostorom skupne, izmere 80,72 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Trnovska ulica 10, last Darje Zupančič, o) 2.107,2595 enot premoženja, naloženih v vzajemni sklad ALTA BALKAN, ki ga upravlja ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., last Darje Zupančič, p) drugo premoženje Darje Zupančič v vrednosti 1.122.310,10 EUR, q) 860,8900 enot premoženja, naloženih v sklad PBZ EURO Denarni, ki ga upravlja družba PBZ INVEST d.o.o., Hrvaška, last družbe DARJA d.o.o., r) nepremičnina: posamezni del št. 11 v stavbi št. 761, k.o. 2455 – Sežana (ID znak 2455-761-11, ID 5791870), ki v naravi predstavlja stanovanje v Sežani, last Luke Zupančiča, s) denarna sredstva do višine 80.000,00 EUR na računu št. 02058-1179712875, odprtem pri NLB d.d., last Viktorije Zupančič, 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. VIII Pg 1349/2015 z dne 30. 4. 2015 podaljšalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja iz točke 2. tega oklica, vključno s prepovedjo lastnikom in družbenikom pravne osebe MiZ d.o.o. in DARJA d.o.o. razpolagati s tem premoženjem s prepovedjo odtujitve in obremenitve, vpisom v zemljiško knjigo, vpisom v register vozil in odredbo organizacijam za plačilni promet ter upravljalcem skladov, da toženim strankam odrečejo izplačilo, prenos, odtujitev ali obremenitev premoženja s tem, da ta odredba o začasnem zavarovanju premoženja velja vse do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku. 4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi. 5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI). 6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja, ali pravice do ločenega poplačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člen ZOPNI). 7. Dan objave oklica v Uradnem listu RS: 8. 5. 2015.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 30. 4. 2015

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti