Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1370. Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07), stran 3722.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 4. redni seji dne 23. 4. 2015 sprejel
R E D A K C I J S K I P O P R A V E K
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Uradni list RS, št. 49/11, 50/14)
1. člen
Popravi se 57. člen, tako da se glasi:
(površine razpršene poselitve – A)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »A – površine razpršene poselitve« veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
+---+-----------------------------------------------------------+
|1 |Vrste posegov in njihova namembnost            |
+---+------------+----------------------+-----------------------+
|  |A      |A odo         |A vao         |
|  |Razpršena  |Osamele domačije   |Domačije v odprtem   |
|  |poselitev  |           |vaškem okolju     |
|  |      |           |A vas         |
|  |      |           |Domačija v strnjenem  |
|  |      |           |okolju         |
|  +------------+----------------------+-----------------------+
|  |Osnovna   |Objekti razpršene   |Območja kmetij,    |
|  |dejavnost  |poselitve so legalno |zaselkov, raztresenih |
|  |      |zgrajeni v odprtem  |in razloženih naselij |
|  |      |prostoru na      |ter drugih oblik    |
|  |      |zemljiščih, ki so v  |strnjenih naselij. Na |
|  |      |prostorskih aktih   |območju kmetij je treba|
|  |      |opredeljena kot    |ohraniti prvotno    |
|  |      |stavbna zemljišča.  |strukturo in tipiko  |
|  |      |           |gradnje.        |
|  +------------+----------------------+-----------------------+
|  |Spremljajoče|Dopolnilne dejavnosti |Dopolnilne dejavnosti |
|  |dejavnosti |na kmetiji v skladu s |na kmetiji in     |
|  |      |predpisi o vrsti,   |pisarniške in poslovne |
|  |      |obsegu in pogojih za |dejavnosti osebnih   |
|  |      |opravljanje dopolnilne|storitev in druge   |
|  |      |dejavnosti na kmetiji.|storitvene dejavnosti |
|  |      |           |(površina prostorov za |
|  |      |           |dejavnost ne sme    |
|  |      |           |presegati 30 % BTP   |
|  |      |           |posameznega objekta). |
|  +------------+----------------------------------------------+
|  |Izključujoče|Proizvodna dejavnosti, skladiščenje in    |
|  |dejavnosti |trgovina na debelo.              |
|  |      |Ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih   |
|  |      |stavb.                    |
+---+-----------------------------------------------------------+
|2 |Vrste objektov:                      |
+---+------------+----------------------+-----------------------+
|  |Zahtevni in |Dopustni objekti in  |Dopustni objekti in  |
|  |manj    |dejavnosti:      |dejavnosti:      |
|  |zahtevni  +------+---------------+------+----------------+
|  |      |11100 |Enostanovanjske|11100 |Enostanovanjske |
|  |      |   |stavbe,    |   |stavbe,     |
|  |      +------+---------------+------+----------------+
|  |      |11210 |Dvostanovanjske|11210 |Dvostanovanjske |
|  |      |   |stavbe,    |   |stavbe,     |
|  |      +------+---------------+------+----------------+
|  |      |12111 |Stavbe za   |12111 |Stavbe za    |
|  |      |   |kratkotrajno  |   |kratkotrajno  |
|  |      |   |nastanitev:  |   |nastanitev:   |
|  |      |   |samo gostišcˇe,|   |samo penzion,  |
|  |      |   |planinske koče |   |gostišcˇe,   |
|  |      |   |in zavetišča, |   |planinske koče |
|  |      |   |        |   |in zavetišča,  |
|  |      +------+---------------+------+----------------+
|  |      |1271 |Nestanovanjske |12112 |Gostilne,    |
|  |      |   |kmetijske   |   |restavracije in |
|  |      |   |stavbe;    |   |tocˇilnice:   |
|  |      |   |        |   |samo na     |
|  |      |   |        |   |prometno    |
|  |      |   |        |   |dostopnih    |
|  |      |   |        |   |legah,     |
|  |      +------+---------------+------+----------------+
|  |      |   |        |12304 |Stavbe za druge |
|  |      |   |        |   |storitvene   |
|  |      |   |        |   |dejavnosti (do |
|  |      |   |        |   |160,00 m2 BTP  |
|  |      |   |        |   |dela objekta), |
|  |      +------+---------------+------+----------------+
|  |      |   |        |24110 |Športna     |
|  |      |   |        |   |igrišcˇa: samo |
|  |      |   |        |   |igrišcˇa za   |
|  |      |   |        |   |športe na    |
|  |      |   |        |   |prostem,    |
|  |      +------+---------------+------+----------------+
|  |      |   |        |1271 |Nestanovanjske |
|  |      |   |        |   |kmetijske    |
|  |      |   |        |   |stavbe,     |
|  |      +------+---------------+------+----------------+
|  |      |   |        |   |dopolnilne   |
|  |      |   |        |   |dejavnosti na  |
|  |      |   |        |   |kmetiji v    |
|  |      |   |        |   |skladu s    |
|  |      |   |        |   |predpisi.    |
|  |      +------+---------------+------+----------------+
|  |      |   |        |12420 |Garažne stavbe: |
|  |      |   |        |   |samo gasilski  |
|  |      |   |        |   |domovi,     |
|  |      +------+---------------+------+----------------+
|  |      |   |        |12510 |Industrijske  |
|  |      |   |        |   |stavbe: samo  |
|  |      |   |        |   |delavnice (do  |
|  |      |   |        |   |160 m2 BTP   |
|  |      |   |        |   |objekta ali   |
|  |      |   |        |   |dela objekta), |
+---+------------+----------------------+-----------------------+
|  |Nezahtevni: |Vsi objekti kot majhna|Vsi objekti kot majhna |
|  |      |stavba:        |stavba kot A.odo ter: |
|  |      |– ograje, nižje od 2,0|– pomožni kmetijsko-  |
|  |      |metra;        |gozdarski objekti,   |
|  |      |– škarpe in podporni |– objekti za kmetijske |
|  |      |zidovi, cˇe njihova  |proizvode in dopolnilno|
|  |      |višina ne presega 1,5 |dejavnost površine do |
|  |      |m,          |vključno 80 m2.    |
|  |      |– pomožni       |            |
|  |      |infrastrukturni    |            |
|  |      |objekti z izjemo   |            |
|  |      |baznih postaj,    |            |
|  |      |– spominska obeležja, |            |
|  |      |– objekt za      |            |
|  |      |telekomunikacijsko  |            |
|  |      |opremo;        |            |
+---+------------+----------------------+-----------------------+
|  |Enostavni: |Objekti kot majhna  |Vsi objekti kot majhna |
|  |      |stavba v okviru    |stavba kot A.odo ter: |
|  |      |domačij.       |– zacˇasni objekti,  |
|  |      |Pomožni        |namenjeni sezonski   |
|  |      |infrastrukturni    |turisticˇni ponudbi ali|
|  |      |objekti:       |prireditvam;      |
|  |      |– cestni, energetski |            |
|  |      |in komunalni,     |            |
|  |      |– pomožni objekti za |            |
|  |      |spremljanje stanja  |            |
|  |      |okolja.        |            |
|  |      |Vadbeni objekti: le  |            |
|  |      |igrišcˇe za šport in |            |
|  |      |rekreacijo na prostem,|            |
|  |      |kolesarska steza,   |            |
|  |      |sprehajalna pot.   |            |
|  |      |Spominska obeležja.  |            |
+---+------------+----------------------------------------------+
|  |      |Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti|
|  |      |samostojnih prikljucˇkov na objekte      |
|  |      |gospodarske javne infrastrukture, pacˇ pa so |
|  |      |lahko prikljucˇeni le na obstojecˇe      |
|  |      |prikljucˇke.                 |
+---+-----------------------------------------------------------+
|3 |Velikosti, zmogljivost in oblikovanje objektov       |
|4 |Za območja A odo,A vao in A vas se prevzamejo določila za |
|  |SK.                            |
+---+-----------------------------------------------------------+
Št. 3500-1/06
Sodražica, dne 24. aprila 2015
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti