Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Št. 340-3/15 Ob-2080/15 , Stran 892
Št. 340-3/15 Ob-2080/15
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in 9. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
I. Naziv in sedež prodajalke in organizatorke javnega zbiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, matična številka 5881463000, tel. 05/38-99-200, faks 05/38-99-211, e-pošta: obcina@kobarid.si. II. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb Predmet prodaje je les na panju na nepremičnini s parc. št. 1416/311, k.o. Sedlo, in sicer 35,80 m3 izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: pogodba o prodaji lesa na panju. IV. Izhodiščna cena Izhodiščna cena predmeta prodaje je 501,20 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 22% DDV, ki ga plača kupec. V. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo ponudniki, ki so skladno z veljavnimi predpisi registrirani za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih sortimentov) in izpolnjujejo vse predpisane pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti. Ponudnik mora v roku za zbiranje ponudb predložiti v celoti in v slovenskem jeziku izpolnjen ter ustrezno podpisan ter žigosan obrazec ponudbe, ki je objavljen na spletni strani prodajalke. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup lesa na panju«, na naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Rok za oddajo vseh ponudb je 25. maj 2015 do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Kobarid najkasneje do roka za oddajo ponudb, ne glede na vrsto dospetja. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika. VI. Postopek izbire ponudnika Postopek izbire ponudnika bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Kobarid. Odpiranje ponudb bo javno in bo v prostorih občinske uprave Občine Kobarid na naslovu Trg svobode 2, 5222 Kobarid, dne 25. maja 2015, ob 13. uri. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bo komisija iz postopka izločila. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene cene; najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1% tako določene izklicne cene. Javna dražba se bo opravila ne glede na to, ali bodo prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Les bo prodan ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo, ki ni nižja od izhodiščne cene, in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb. VII. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb Les je naprodaj po načelu videno–kupljeno. Rok za podpis pogodbe je 10 dni od opravljenega izbora najugodnejšega ponudnika (t.j. od prejema sklepa o izboru). Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko prodajalka na njegovo zahtevo podaljša rok za sklenitev pogodbe za 15 dni. Če najugodnejši ponudnik pogodbe ne podpiše niti v podaljšanem roku, se pogodba ne sklene. Kupnino je kupec dolžan plačati v enkratnem znesku v roku 8 dni po podpisu pogodbe na podlagi računa, ki mu ga izstavi prodajalka skupaj z izvodom pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre. Vse stroške sečnje, spravila in prodaje lesa ter druge morebitne stroške, nosi kupec. Kupec mora spoštovati določila odločbe Zavoda za gozdove Slovenije. Kupec mora po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter odpraviti oziroma sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah oziroma mora obstoječo gozdno infrastrukturo vrniti v obstoječe stanje. Objava javnega zbiranja ponudb prodajalke ne zavezuje, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila pogodbo, ki je predmet tega zbiranja. Prodajalka lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopke prodaje, ne da bi za to navedla razloge. VIII. Informacije in ogled Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Kobarid, pri Marku Lavrenčiču, na tel. 05/38-99-218 ali 041/497-739 (vsak delovni dan v času uradnih ur), prek faksa 05/38-99-211 ali po e-pošti: marko.lavrencic@kobarid.si. Ponudniki si lahko pred oddajo ponudbe samostojno ogledajo predmet prodaje. Vsi stroški vezani na pripravo ponudbe, bremenijo ponudnika. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kobarid (www.kobarid.si).
Občina Kobarid

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti