Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Št. 430-5/2015 Ob-2063/15 , Stran 880
Št. 430-5/2015 Ob-2063/15
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/08, 17/09 – popravek, 34/10, 52/11 in 68/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15), objavlja Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2015
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2015. II. Vrednost razpisa Vrednost razpisa za leto 2015 je 11.000,00 EUR od tega: a) Redna dejavnost društev: 9.000,00 EUR, b) Športne prireditve: 800,00 EUR, od tega 500,00 EUR za tradicionalno prireditev Kostanjeviški tek, c) Športna rekreacija-sofinanciranje najema telovadnice: 1.200,00 EUR. III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: 1. registrirana športna društva, 2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki, 3. zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki, 4. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki. IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: 1. da imajo svoj sedež v Občini Kostanjevica na Krki, 2. da imajo organizirano redno vadbo, oziroma druge redne športne aktivnosti, 3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa, 4. da imajo urejeno evidenco o članstvu (društva in zveze), 5. da dostavijo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov v preteklem letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih, 6. da so registrirani vsaj eno leto pred prijavo na razpis. V. V letu 2015 bomo sofinancirali naslednje programe: 1. Interesna vzgoja otrok in mladine: – Za predšolske otroke, – Za osnovno in srednješolsko mladino; 2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: – Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, – Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; 3. Kakovostni šport in vrhunski šport; 4. Športno rekreativne dejavnosti odraslih: – Planinstvo in taborništvo; 5. Šport invalidov; 6. Športne prireditve: – Rekreativne prireditve za individualne športne panoge, – Rekreativne prireditve za ekipne športne panoge. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki. VI. Rok za predložitev ponudb in način predložitve Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov športa je od 4. 5. 2015 do vključno 27. 5. 2015. Če prijavitelj pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 13. ure. Izvajalci programov športa v Občini Kostanjevica na Krki dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti in označene z “Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2015. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občina Kostanjevica na Krki). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki. Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri katerem je prijavitelj registriran. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. VII. Postopek obravnave vlog: Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjih postopkov. Predlagatelj vloge, za katero bo občinska uprava ugotovila, da ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, bo pozvan, da v roku 8 dni poda dopolnitve, sicer bo vloga izločena kot nepopolna. Pravočasne in popolne vloge bo komisija ovrednotila v skladu z merili, kriteriji, ki so priloga Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki. VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od zaključka razpisa. Občina Kostanjevica na Krki bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov. IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Kostanjevica na Krki, pri Aniti Krajnc, tel. 08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si.
Občina Kostanjevica na Krki

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti