Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1340. Pravilnik o izdajanju dovoljenj za izvajanje nalog in opravil izvedeništva in ocenjevanja s področja gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva, stran 3677.

P R A V I L N I K
o izdajanju dovoljenj za izvajanje nalog in opravil izvedeništva in ocenjevanja s področja gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva,
ki ga na podlagi 3., 4. in 13. člena Statuta Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko, 18. člena Pravil Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije in 13. člena Pravil Društva sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za gozdarstvo Slovenije sprejmejo strokovna združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev s področja gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva.
1. člen
vsebina, predmet
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in postopek dodeljevanja dovoljenja za delovanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za izvajanje nalog in opravil izvedenstva ali ocenjevanja stvarnega premoženja s področja nepremičnin v gradbeništvu, kmetijstvu in gozdarstvu v primerih, kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic ali za obrambo svojih pravic ali svojega ugleda in ne delujejo v postopkih za namene pravosodnih in upravnih organov ali za druge namene, določene s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 17/15).
2. člen
podeljevanje dovoljenj
(1) Dovoljenja za delovanje sodnim izvedencem in sodnim cenilcem gradbene, kmetijske in gozdarske stroke izdajajo strokovno Združenje SICGRAS za področje gradbeništva, strokovno Združenje SICKMET za področje kmetijstva, strokovno Društvo SICGS za področje gozdarstva.
(2) Dovoljenje vsebuje:
– listino o imenovanju, ki jo sopodpišeta predsednik Upravnega odbora in predsednik zbora Združenja.
– pečat.
(3) Obliko listin in pečatov določi Upravni odbor Združenja.
3. člen
komisije
(1) Za podeljevanje dovoljenja strokovno združenje ustanovi petčlansko komisijo za podeljevanje dovoljenj (v nadaljevanju: komisija), ki jo iz vrst priznanih strokovnjakov in iz vrst članov posameznega strokovnega združenja, imenuje zbor Združenja za posamezno strokovno področje. Predsednika komisije imenuje med svojimi člani komisija.
(2) Za potrebe koordinacije Združenja ustanovijo skupno komisijo (v nadaljevanju: Skupna komisija), v katero posamezno združenje preko zbora Združenja predlaga po 1 člana in namestnika.
4. člen
pristojnosti komisije
(1) Komisija ima zlasti naslednje pristojnosti:
– obravnava vloge iz 7. člena pravilnika in preverja pogoje za podelitev dovoljenja;
– sprejme sklep o podelitvi dovoljenja prosilcu;
– preverja izpolnjevanje pogojev za veljavnost dovoljenja iz 12. člena pravilnika;
– obravnava in preverja izpolnjevanje obveznosti iz 9. člena pravilnika;
– v primeru manjše kršitve kodeksa ali strokovnih pravil izreče ukrep iz tretjega odstavka 13. člena pravilnika;
– pristojnim organom združenja predlaga izrek ukrepov v zvezi z dovoljenjem iz prvega in drugega odstavka 13. člena pravilnika;
– pošilja podatke sekretariatu strokovnega združenja za namen vzpostavitve, vodenja in posodabljanja evidence iz 8. člena pravilnika;
– vzpostavi, vodi in analizira evidenco uporabe pečatov iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika;
– spremlja izpolnjevanje pogojev nosilcev dovoljenj med njihovim delovanjem;
– obravnava kršitve nosilcev dovoljenj ter predlaga ukrepe v zvezi s kršitvami vključno z odvzemom dovoljenja;
– pristojnim organom združenja poroča in predlaga ukrepe v zvezi s pristojnostmi komisije;
– hrani vso dokumentacijo v zvezi z delom komisije, vključno z vlogami prosilcev s prilogami;
– podaja odgovore pristojnemu organu združenja v primerih ugovora na zavrnilni predlog za podelitev dovoljenja;
– opravlja druge naloge, ki so potrebne za izvajanje tega pravilnika in za katere meni, da so pomembne za delo strokovne komisije.
(2) Podrobnejše delovanje komisije določi komisija s poslovnikom komisije. K poslovniku komisije mora izdati soglasje pristojni organ združenja.
(3) Komisija o svojem delu in ugotovitvah sproti obvešča pristojne organe združenja, najmanj enkrat letno pa poda poročilo o svojem delu. Člani komisije so za svoje delo odgovorni pristojnemu organu združenja, ki jih je imenoval.
5. člen
pristojnosti skupne komisije
Skupna komisija ima zlasti naslednje pristojnosti:
– koordinira in obravnava skupne zadeve, ki se nanašajo na izvajanje določil tega pravilnika;
– skrbi za poenotenje izvajanja določil tega pravilnika;
– izvaja druga opravila, za katera meni, da so pomembna za izvajanje določil tega pravilnika.
6. člen
pogoji za pridobitev dovoljenja
Dovoljenje lahko pridobi član strokovnega Združenja, ki je vpisan v seznam sodnih izvedencev in sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje in ki deluje v skladu s pravili strokovnega združenja.
7. člen
vloga
Kandidat pridobi dovoljenje na podlagi vloge.
Vlogi za pridobitev dovoljenja je potrebno priložiti:
– dokazilo o vpisu v seznam sodnih izvedencev in sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– izjava, da prosilec lahko naloge ocenjevanja oziroma izvedenstva opravlja neodvisno in nepristransko,
– izjavo, da ima v zadnjih 3 letih poravnano članarino, oziroma od dneva včlanitve za tiste člane, ki so včlanjeni v Združenje krajše obdobje,
– izjavo o soglasju s sklenitvijo zavarovanja za poslovno tveganje v skladu s 15. členom,
– izjavo, da dovoli uporabo osebnih podatkov za potrebe izvajanja določil tega pravilnika.
8. člen
evidenca
(1) O imetnikih dovoljenj, prenehanju dovoljenja in izdanih ukrepih 13. člena pravilnika se vodi evidenca, ki jo vodi strokovno združenje.
(2) V evidenco se vpiše ime, priimek, strokovni naziv, naslov, leto rojstva, področje, za katerega je imenovan, in veljavnost trajanja dovoljenja ter morebitni izdan ukrep iz drugega odstavka 13. člena pravilnika za čas trajanja ukrepa.
(3) Strokovno združenje lahko v evidenco vpiše tudi drugo strokovno vsebino iz seznama, ki se o imetniku dokumenta vodi v seznamu Ministrstva za pravosodje in druge podatke, pomembne za zagotavljanje javnega interesa strokovnega združenja.
(4) Evidenca imetnikov dovoljenj je javna. Objavljena je na spletni strani strokovnega Združenja ali na drug ustrezen način. Obseg javno dostopnih podatkov določi Upravni odbor združenja.
9. člen
obveznosti
Imetnik dovoljenja je pri izvajanju nalog izvedenstva in ocenjevanja nepremičnin dolžan ravnati v skladu s programom, statutom in kodeksom strokovnega Združenja, ki je izdalo dovoljenje, pri čemer mora upoštevati zlasti veljavna strokovna pravila in priporočene cene iz cenika združenja.
10. člen
varstvo naročnikov
(1) Naročnik, za katerega je izvajal naloge s tem pravilnikom pooblaščeni izvedenec ali cenilec, lahko podeljevalcu dovoljenja naroči strokovno presojo ustreznosti izvida oziroma izvedenega strokovnega mnenja ali cenitve.
(2) O upravičenosti zahteve odloča komisija, ki izda ustrezen sklep.
11. člen
zavarovanje
(1) Imetniki dovoljenja so dolžni za poslovno tveganje skleniti zavarovanje. V primeru, da ne sklene zavarovanja ali če deluje v nasprotju s prisego in izjavo dano ob izdaji dovoljenja mu preneha veljati izdano dovoljenje oziroma licenca.
(2) Za potrebe zavarovanja bodo strokovna združenja organizirala skupni sklad poslovnega tveganja.
12. člen
veljavnost
(1) Veljavnost dovoljenja je časovno omejena na pet let in vezana na izpolnjevanje pogojev stalnega izobraževanja.
(2) Za stalno izobraževanje se šteje: najmanj pet izdelanih izvedeniških mnenj in/ali cenitvenih poročil, udeležba na najmanj petih strokovnih referenčnih posvetih ali delavnicah ali aktivno sodelovanje na strokovnih posvetih in/ali aktivno delovanje v organih strokovnega združenja. Podrobnejša merila določi komisija iz 3. člena pravilnika v soglasju s komisijo za izobraževanje strokovnega združenja.
13. člen
prenehanje dovoljenja in drugi ukrepi
(1) Dovoljenje preneha:
– na lastno željo,
– če imetnik dovoljenja izgubi status sodnega izvedenca ali sodnega cenilca iz zaradi hujše kršitve strokovnih oziroma etičnih pravil ali storitve kaznivega dejanja, zaradi česar je izbrisan iz seznama sodnih izvedencev in cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje,
– če imetnik dovoljenja krši program, statut ali kodeks strokovnega združenja, zaradi katerega mu je bil izrečen ukrep odvzema dovoljenja ali izključitev iz članstva,
– v primeru prenehanja članstva v Združenju SICGRAS, Združenju SICKMET oziroma Društvu SICGS,
– v primeru smrti.
(2) Na predlog komisije iz 3. člena, častnega razsodišča ali drugega pristojnega organa posameznega strokovnega združenja lahko strokovno združenje za hujšo kršitev kodeksa ali strokovnih pravil izreče ukrep odvzema ali začasnega odvzema dovoljenja. Začasni ukrep se lahko izreče za obdobje največ do enega leta. Postopek za odvzem ali začasni odvzem dovoljenja se vodi po postopku, ki velja za delo častnega razsodišča.
(3) Na predlog častnega razsodišča ali drugega pristojnega organa posameznega strokovnega združenja lahko komisija iz 3. člena pravilnika za manjšo kršitev kodeksa ali strokovnih pravil izreče opozorilo. Opozorilo se lahko izreče za obdobje največ do enega leta.
PREHODNE DOLOČBE
14. člen
skrajšani postopek
Ob prvi podelitvi dovoljenja lahko strokovna združenja na podlagi sklepa zbora Združenja, podelijo dovoljenje vsem članom združenja, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena pravilnika. V skrajšanem postopku prosilcem vlogi ni potrebno prilagati dokazila iz prve alineje 7. člena.
15. člen
zavarovanje
(1) Zavarovanje za poslovno tveganje iz 11. člena pravilnika je imetnik dovoljenja dolžan skleniti najkasneje v šestih mesecih po izdaji dovoljenja oziroma šest mesecev po ustanovitvi sklada iz 11. člena tega pravilnika.
(2) Strokovno združenje ustanovi skupni sklad iz 11. člena pravilnika, skupaj s pravili delovanja, v roku enega leta od sprejetja tega pravilnika. Za koordinacijo ustanavljanja med strokovnimi združenji je pristojna skupna komisija iz drugega odstavka 3. člena pravilnika.
16. člen
(1) Za izvajanje nalog tega pravilnika so pristojne komisije iz 3. člena tega pravilnika, ki so imenovane s strani organa posameznega strokovnega združenja.
(2) Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik.
(3) Za razlago določil tega pravilnika je pristojen zbor članstva združenja.
(4) Zbor Združenja določi višino nadomestila za izdajo dovoljenja (licenco) in njegovega podaljšanja.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati za Združenje z dnem, ko ga posamezno združenje sprejme na skupščini oziroma zboru Združenja.
 
Ljubljana dne 23. aprila 2015
Predsednik zbora
Združenja SICGRAS
Franci Pintar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti