Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1328. Zakon o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU-A), stran 3652.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. aprila 2015.
Št. 003-02-3/2015-9
Ljubljana, dne 4. maja 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O KOLEKTIVNEM DODATNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU ZA JAVNE USLUŽBENCE (ZKDPZJU-A)
1. člen
V Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03) se v 2. členu besedilo »zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1 – Uradni list RS, št. 26/03 – UPB-1, 110/02 – ZISDU-1 in 63/03 – ZIPRS0304)« nadomesti z besedilom »zakon, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
2. člen
V 3. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Pravice in obveznosti delodajalca, določene v zakonu, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, in tem zakonu, uresničujejo:«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada, ustanovljenega po tem zakonu, lahko posle upravljanja premoženja pokojninskega sklada s pogodbo prenese tudi na:
– zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
– banko, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja bančništvo;
– pokojninsko družbo, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje.«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(oblikovanje zaprtega pokojninskega sklada)
(1) V imenu Republike Slovenije kot delodajalke Vlada Republike Slovenije v skladu s tem zakonom ustanovi en zaprt vzajemni pokojninski sklad.
(2) Skladno z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, se lahko pokojninski sklad iz prejšnjega odstavka preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla.«.
5. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »297. členom ZPIZ-1« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
V tretjem odstavku se kratica »ZPIZ-1« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje«.
6. člen
V 7. členu se kratica »ZPIZ-1« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje,«.
7. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Premije se obračunavajo in vplačujejo mesečno hkrati z izplačilom plač.«.
8. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta besedilo »ZPIZ-1,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javni uslužbenci so poleg davčne olajšave na premijo, določeno v prejšnjem odstavku, upravičeni še do davčne olajšave na premije po zakonu, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, pod pogoji in v višini, določeni z zakonom, ki ureja dohodnino.«.
V tretjem odstavku se v prvem in drugem stavku črta besedilo »ZPIZ-1 in«, beseda »dobička« pa se nadomesti z besedo »dohodkov«.
Četrti odstavek se črta.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/15-6/13
Ljubljana, dne 24. aprila 2015
EPA 390-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti