Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1329. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine, stran 3653.

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1. člen
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13) se v Prilogi, v točki 2.6.1 Splošni opis podatkov, v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Navedeno velja za dohodke iz osebnega dopolnilnega dela po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno in za vse ostale vrste dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo zavezanca, ki so bili izplačani posameznim fizičnim osebam v obdobju od 1. 1. do 31. 12. davčnega leta, za katerega se dostavljajo podatki.«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Obveznost posredovanja podatkov pod oznako vrste dohodka 6600 se nanaša na osebo, zavezano za dajanje podatkov, ki za tuj račun prejme dohodek, od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in zakonom o dohodnini izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj (oziroma bi se izračunaval, odtegoval in plačeval, če bi dohodek izplačala oseba, ki je plačnik davka), če oseba, ki jo dohodek bremeni, ni plačnik davka v skladu z določbami od 1. do 5. točke prvega odstavka 58. člena ZDavP-2.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Obveznost posredovanja podatkov pod oznako vrste dohodka 6601 se nanaša na osebo, ki se v skladu z 58. členom ZDavP-2 šteje za plačnika davka, vendar na podlagi tretjega odstavka 285. člena ZDavP-2 ni dolžna izračunati, odtegniti in plačati akontacije dohodnine od dohodka od osebnega dopolnilnega dela po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.«.
V točki 2.6.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o dohodkih, se v tabeli, pod zaporedno številko 7, v stolpcu Opis polja, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Oznaka vrste dohodka:
– 6600: Dohodek, ki se všteva v letno davčno osnovo, od katerega se akontacija dohodnine izračuna na podlagi napovedi zavezanca
– 6601: Dohodek od osebnega dopolnilnega dela, izplačan pri osebi, ki se šteje za plačnika davka«.
V točki 2.6.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o dohodkih, se v tabeli, pod zaporedno številki 7, v stolpcu Opis polja, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Prazno«.
Točka 2.6.2.3 Tabela vrste dohodkov in obveznosti, se spremeni tako, da se glasi:
»2.6.2.3 Tabela vrste dohodkov in obveznosti
+---------+-----------------+----------+------------+-----------+
| Oznaka | Vrsta dohodka | Dohodek | Prispevki | Normirani |
| vrste |         |     |za socialno | stroški |
| dohodka |         |     | varnost  |      |
+---------+-----------------+----------+------------+-----------+
| 6600  |Dohodek, ki se  |  X   |   Y   |   Y   |
|     |všteva v letno  |     |      |      |
|     |davčno osnovo,  |     |      |      |
|     |od katerega se  |     |      |      |
|     |akontacija    |     |      |      |
|     |dohodnine    |     |      |      |
|     |izračuna na   |     |      |      |
|     |podlagi napovedi |     |      |      |
|     |zavezanca    |     |      |      |
+---------+-----------------+----------+------------+-----------+
| 6601  |Dohodek od    |  X   |      |      |
|     |osebnega     |     |      |      |
|     |dopolnilnega   |     |      |      |
|     |dela, izplačan  |     |      |      |
|     |pri osebi, ki se |     |      |      |
|     |šteje za     |     |      |      |
|     |plačnika davka  |     |      |      |
+---------+-----------------+----------+------------+-----------+
Pomen znakov v tabeli:
X – podatek je obvezen.
Y – podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima vrednost 0.«.
V točki 2.6.2.4 Pojasnilo, se na koncu drugega stavka pred piko doda besedilo »ter o dohodkih od osebnega dopolnilnega dela po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pod oznako 6601 se vpišejo podatki o dohodkih od osebnega dopolnilnega dela po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, izplačanih pri osebi, ki se v skladu z 58. členom ZDavP-2 šteje za plačnika davka, vendar na podlagi tretjega odstavka 285. člena ni dolžna izračunati, odtegniti in plačati davčnega odtegljaja.«.
V točki 3.3.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o obrestih in dividendah, se v tabeli, pod zaporedno številko 7, v stolpcu Opis polja, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Oznaka vrste dohodka:
– 5800: obresti
– 5801: dividende«
ter se na koncu tabele doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+------+------+------+------+-----+-----------------------------+
|12  |107  |109  |3   |A  |Tričrkovna oznaka države   |
|   |   |   |   |   |rezidentstva v skladu z ISO |
|   |   |   |   |   |3166             |
+------+------+------+------+-----+-----------------------------+
«.
V točki 3.3.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o obrestih in dividendah, se v tabeli, pod zaporedno številko 7, v stolpcu Opis polja, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Prazno«
ter se na koncu tabele doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+------+------+------+------+------+----------------------------+
| 12 | 107 | 109 |  3 |  A |Prazno           |
+------+------+------+------+------+----------------------------+
«.
Točka 3.3.2.3 Tabela vrste dohodkov in obveznosti, se spremeni tako, da se glasi:
»3.3.2.3 Tabela vrste dohodkov in obveznosti
+---------+----------------+-----------+------------+-----------+
| Oznaka | Vrsta dohodka | Dohodek | Dohodnina | Odbitek |
| vrste |        |      |  v RS  |  davka  |
| dohodka |        |      |      |plačanega v|
|     |        |      |      | tujini  |
+---------+----------------+-----------+------------+-----------+
| 5800  |Obresti,    |   X   |      |   Y   |
|     |izplačane preko |      |      |      |
|     |plačnika davka, |      |      |      |
|     |ki ni dolžan  |      |      |      |
|     |izračunati in  |      |      |      |
|     |odtegniti davka |      |      |      |
+---------+----------------+-----------+------------+-----------+
| 5801  |Dividende,   |   X   |      |   Y   |
|     |izplačane preko |      |      |      |
|     |plačnika davka, |      |      |      |
|     |ki ni dolžan  |      |      |      |
|     |izračunati in  |      |      |      |
|     |odtegniti davka |      |      |      |
+---------+----------------+-----------+------------+-----------+
Pomen znakov v tabeli:
X – podatek je obvezen.
Y – podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima vrednost 0.
Prazno – podatek je prepovedan.«.
V točki 3.3.2.4. Pojasnilo, se prvem odstavku v prvem, drugem in četrtem stavku črta besedilo »in dividendah«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod oznako 5801 se vpišejo podatki o dividendah, ki se obdavčujejo cedularno po proporcionalni stopnji, z odmerno odločbo na podlagi napovedi zavezanca. Ne glede na to se pod navedeno oznako vpišejo tudi podatki o dividendah, ki so bile izplačane nerezidentom in od katerih ni bila izračunana in odtegnjena dohodnina.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v napovednem stavku besedilo »Vpišejo se« nadomesti z besedilom »Pod oznaki 5800 in 5801 se vpišejo«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že za dostavo podatkov za davčno leto 2015.
Št. 007-204/2015
Ljubljana, dne 24. aprila 2015
EVA 2015-1611-0001
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti