Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1342. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice, stran 3680.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 20. 4. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
1. člen
Črta se besedilo 12. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS, št. 12/12 in 47/13) in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Naloge iz prejšnjih členov, ki jih opravlja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje
46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji
     raznovrstnih izdelkov
46.420  Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
     prodajalnah
47.250  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     pijačami
47.640  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     športno opremo
47.790  Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
     živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
     tekstilijami in obutvijo
47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim
     blagom
47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in
     tržnic
49.310  Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.410  Cestni tovorni promet
49.420  Selitvena dejavnost
52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
     prometu
56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290  Druga oskrba z jedmi
56.300  Strežba pijač
58.110  Izdajanje knjig
58.130  Izdajanje časopisov
58.190  Drugo založništvo
63.120  Obratovanje spletnih portalov
63.990  Drugo informiranje
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
     nepremičnin
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
     davčno svetovanje
72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
     družboslovja in humanistike
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
     zakup
77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v
     najem in zakup
77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
     sredstev v najem in zakup
81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210  Splošno čiščenje stavb
81.220  Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
     posamične pisarniške dejavnosti
82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
     poslovanje
84.240  Dejavnosti za javni red in varnost
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
     in usposabljanje
85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.110  Obratovanje športnih objektov
93.130  Obratovanje fitnes objektov
93.190  Druge športne dejavnosti
93.299  Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.010  Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnosti razširi ali spremeni.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2015
Brežice, dne 20. aprila 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti