Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Št. 8019-2/2015-11 Ob-2083/15 , Stran 863
Št. 8019-2/2015-11 Ob-2083/15
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju: ZSRR–2), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11 in 24/15), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS; št. 96/14, v nadaljevanju UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108, Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme), Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2014 in 2015 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto 2015) objavlja
javni razpis
za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo
1 Predmet javnega razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije. 2. Namen razpisa je spodbujanje začetnih projektov na področju primarne kmetijske pridelave. 3. Cilj razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva in razvoja podeželja z vidika izboljševanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanja proizvodnih stroškov, ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali. 4. Skupna višina razpisanih posojil je 2.000.000,00 EUR ugodnih posojil, od tega je: – 1.000.000,00 EUR za Sklop 1 in – 1.000.000,00 EUR za Sklop 2. Kolikor posojila na posameznem sklopu niso razdeljena med vlagatelje, se lahko prenesejo na drug sklop. O prenosu posojil med sklopoma, na podlagi izkazanega povpraševanja, odloča direktor Sklada. Prenos posojil se lahko opravi že po prvem odpiranju, če povpraševanje po posojilih posameznega sklopa presega ponudbo na tem sklopu, medtem ko na drugem sklopu ostajajo posojila neporabljena. Prenos med sklopoma in stanje posojil za naslednje odpiranje se objavi na spletni strani Sklada. 5. Razpisana ugodna posojila bo Sklad dodeljeval v dveh sklopih: Sklop 1 – po pravilih državnih pomoči (obrestna mera 3-mes. Euribor + pribitek od 0,5% do 1,0% letno) in Sklop 2 – izven pravilih državnih pomoči (referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči (v nadaljevanju: ROM) + pribitek 1,0% letno). – Sklop 1 nudi posojila z obrestno mero (vsebuje državno pomoč), ki je nižja od veljavne ROM. Posojila vsebujejo elemente državne pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju. Na Sklop 1 se lahko prijavijo tisti vlagatelji, ki pri prijavljenem projektu še niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti državne pomoči, lahko pa iz virov Sklada pri projektu še prejmejo dodatna sredstva (v obliki posojila), a le do višine, s katero ne bodo presegli najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti državne pomoči. Posojila za Sklop 1 se dodelujejo po shemi državnih pomoči za kmetijske skupinske izjeme, št. priglasitve: K-BE003-5940117-2015 z dne 16. 4. 2015 (v nadaljevanju: shema državnih pomoči). – Sklop 2 nudi posojila z obrestno mero, ki je višja od ROM in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2 se lahko prijavijo vsi vlagatelji, tudi tisti, ki so za prijavljeni projekt že prejeli sredstva, oziroma so v fazi pridobivanja le-teh iz virov Evropske unije in/ali javna sredstva Republike Slovenije ter so že dosegli najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državne pomoči. Posojila po Sklopu 2 lahko predstavljajo finančni vir za zapiranje finančne konstrukcije, tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne pomoči. 6. Opredelitev velikosti projektov. Za opredelitev velikosti projektov, ki se prijavljajo na javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo, se v javnem razpisu za določitev vrste zahtevane dokumentacije pri posameznih projektih uporablja naslednja razvrstitev: – manjši projekti z upravičeno vrednostjo investicije do vključno 50.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen), – večji projekti z upravičeno vrednostjo investicije nad 50.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen). 2 Razpisna dokumentacija 1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa. – Prijavni obrazec A1, ki se izpolnjen, skupaj z zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje na Sklad. – Priloge razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje ter vzorce dokumentacije, in sicer: – vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi, – vzorec zahtevka za nakazilo, ki ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za črpanje posojila, – vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno po zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta posredovati na Sklad in bodo po zaprtju javnega razpisa dosegljivi na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci. 2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca A1, ki je izdelan v elektronski obliki. 3. Zainteresirani lahko informacije o razpisu pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel.št. 01/836-19-53. 3 Rok in način prijave 1. Roka za oddajo prijav sta: 9. 6. 2015 in 31. 8. 2015. 2. Način prijave: – Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. – Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do posameznega roka javnega razpisa, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada vloga oddana priporočeno po pošti do roka, do 14. ure. – Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo A1«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani tajništva Sklada, kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada. 4 Razpisni pogoji 4.1 Vlagatelji Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14),morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet in opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijska uredba za skupinske izjeme (v nadaljevanju: Priloga I). Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge I. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I. 4.2 Pogoji prijave 1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu A1 s pripadajočimi prilogami, navedenimi na koncu prijavnega obrazca. 2. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, oddana v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo, t.j. pravilno izpolnjen prijavni obrazec s prilogami. 3. Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke: – ime in velikost podjetja, – opis projekta, vključno z datumom začetka in datumom dokončanja, – lokacijo projekta, – seznam in opredelitev višine upravičenih ter neupravičenih stroškov projekta, – vrsto pomoči in – znesek zaprošenega posojila. 4. Dokumentacija in priloge se morajo glasiti na vlagatelja in na prijavljeni projekt. 5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR. 6. Vlagatelj oziroma odgovorna oseba vlagatelja mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke, tako da jih je mogoče preveriti. 7. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta. 8. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženih dokazil, ki jih s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z in brez DDV. 9. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta. 10. Vlagatelj mora biti registriran oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta in dejavnost, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kolikor se za projekt izda uporabno oziroma drugo dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov. 11. Vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenim posojilom in dejansko investicijsko vrednostjo projekta. 12. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren največ en projekt. 13. Vlagatelj, ki je črpal posojilo, mora s projektom najpozneje 2 leti po njegovem zaključku prispevati k izpolnjevanju vsaj enega cilja navedenega v prijavnem obrazcu in v investicijski dokumentaciji: – izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje; – izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali; – vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo; – doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev, vključno s stanjem ohranjenosti biotske raznovrstnosti vrst in habitatov ter povečevanjem javne uporabnosti območja Natura 2000 ali drugih sistemov visoke naravne vrednosti, opredeljenih v nacionalnih ali regionalnih programih razvoja podeželja držav članic, če so naložbe neproizvodne; – obnovi proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah, ter preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov. V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih ciljev, je vlagatelj dolžan Skladu predložiti pisne obrazložitve odstopanj. 14. Pri Sklopu 2 se lahko projekt prične od vključno 1. 1. 2015 naprej. Pri Sklopu 1 pa projekt ne sme biti začet pred datumom oddaje vloge na razpis. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, le-ta ni več upravičen do posojila. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, plačilo avansa, plačilo are, itd.), zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, ne bo več upravičen do posojila. 15. Financirani upravičeni stroški projekta se morajo: – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti 25% in več kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25% lastništvo v pravnih osebah, – ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj 3 leta po zaključku projekta, – v primeru nematerialnih projektov uporabljati izključno v KG, ki je prejelo posojilo, in morajo ostati v KG vsaj 3 leta v funkciji in na lokaciji projekta. 16. V primeru, da je vlagatelj pravna oseba ali s.p., je potrebno osnovna sredstva vključiti v aktivo podjetja ter jih obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo. 17. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen ter pod pogojem, da se ohrani dejavnost na določenem območju za obdobje 3 let. Vlagatelj mora za to predhodno pridobiti soglasje Sklada. 18. Upravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Opomba: Nepremičnine morajo biti ob nakupu proste hipotekarnih bremen. Nakup rabljenih strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran s strani drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti), oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme je potrebno navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh. Rabljeni stroji oziroma mehanizacija in/ali oprema morajo biti proizvedeni po 1. 1. 2010. 19. Neupravičeni stroški: – davki, razne takse in režijski stroški; – stroški zavarovanja; – refinanciranje obresti in nadomeščanje starih posojil in zakupov. 20. Naložba je lahko povezana s proizvodnjo biogoriv ali energije iz obnovljivih virov na ravni kmetije, če taka proizvodnja ne presega povprečne letne porabe goriv ali energije na zadevni kmetiji. 21. Naložba mora biti v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljeni navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta. 22. Do posojila ni upravičen vlagatelj, ki: – ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2, 3 ali 4 za pravne osebe in s.p.-je (ne velja za novoustanovljeno podjetje), oziroma je kreditna sposobnost ocenjena manj kot dobra za kmete; – prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani Sklada; – nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do Sklada, zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave Republike Slovenije; – prijavlja projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt; – ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po presoji Sklada; – je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU; – posluje oziroma sodi projekt, ki ga želi izvesti, v sektor ribištva in gojenja vodnih organizmov ter sodi projekt, ki ga želi izvesti, v sektor predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov; – zaproša posojilo za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer za posojilo, ki je neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo; – zaproša za posojilo, ki je odvisno od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga; – želi izvesti projekt, ki ne sodi v sektor primarne kmetijske proizvodnje iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o Evropski uniji; – izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih pomoči v Evropski uniji; – je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15); – je v postopku stečaja, poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave ali likvidacije; – je podjetje v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju; – Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij; – ne izpolnjuje ostalih pogojev v tem razpisu. 4.3 Finančni pogoji 1. Projekt za Sklop 1 je lahko s strani Sklada sofinanciran v višini do 100% upravičenih stroškov projekta (brez DDV) in hkrati do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša do 50% državne pomoči. V primeru Sklopa 1 se državna pomoč za projekt ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s shemo državne pomoči. 2. V posojilih Sklada predstavlja državno pomoč zgolj razlika med ROM ter obrestno mero Sklada. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal v obdobju odplačilne dobe, če bi za posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal Skladu. 3. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Upravičenec mora opredeliti predhodno prejete višine državne pomoči, kolikor je le-te prejel, oziroma je v fazi pridobivanja državne pomoči za isti projekt. 4. Vlagatelj mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 5.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR oziroma maksimalno v višini 250.000,00 EUR. 5. Projekt za Sklop 2 je s strani Sklada lahko sofinanciran v višini do 100% upravičenih stroškov (brez DDV). Vlagatelji, ki so prejeli oziroma so v fazi pridobivanja državne pomoči, se lahko prijavijo samo za delež, ki ne predstavlja državne pomoči. 6. Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. pismo o nameri banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni. 7. Pri obeh sklopih mora vlagatelj pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu. 8. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma, da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«. 9. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči (velja le za Sklop 1) za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri je, oziroma bo pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, je o tem dolžan nemudoma obvestiti Sklad. 10. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2014 znaša 97.234.038,55 EUR. 11. Posojilni pogoji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem) ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. – Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 24 mesecev moratorija. – Pred podpisom pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. – Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta. 4.4 Pogoji sklepanja pogodb in urejanje zavarovanja 1. Odločba o dodelitvi posojila ter soglasje k zavarovanju posojila sta osnovi za sklenitev posojilne pogodbe. Upravičenec bo sklenil posojilno pogodbo s Skladom. 2. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve odločbe o dodelitvi posojila. Rok se lahko podaljša s soglasjem Sklada. 3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca ter so opredeljeni v povabilu k oddaji vloge. 4. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, plača stroške v skladu s cenikom (Tarifni pravilnik Sklada), veljavnim v času predčasnega vračila. 5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic (razen v primeru fizičnih oseb), izvršnico ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih pogojev. – V primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno predložiti zemljiško knjižne izpiske za predlagano nepremičnino ter cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od enega leta od oddaje vloge na Sklad. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. Ob prijavi projekta cenitev ni obvezna priloga vendar priporočljiva, saj skrajša čas od oddaje vloge do črpanja posojila. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče. Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti praviloma najmanj 1: 2,5. Zavarovanje posojila na nepremičninah je možno z vpisom hipoteke na 1. hipotekarno mesto vpisa. Vlagateljem z boniteto 6 ali več po IBONU oziroma po metodologiji Sklada je dovoljeno zavarovanje posojila tudi z vpisom hipoteke na 2. mesto, vendar mora biti v tem primeru zavarovalno razmerje med posojilom ter vrednostjo nepremičnine najmanj 1: 4,0. Če vlagatelj ni lastnik nepremičnine, je potrebno še soglasje lastnika(ov) k predvidenemu zavarovanju. Kolikor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje posojil za vpisane hipoteke. – Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le dopolnilno zavarovanje vlagateljem, in hkrati ob izpolnjenem pogoju predhodno doseženega zavarovalnega razmerja z nepremičninami najmanj 1: 2,0. Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ 20% vrednosti posojila. Vrednost zavarovanja s premičninami mora biti najmanj 1: 4,0. Premičnine morajo biti v celoti bremen proste. Vlagatelj mora predložiti dokazila o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca, da je stroj kupcu prodal, dobavil in izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj predložiti cenitev sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2 in ne sme biti starejša od enega leta od prijave vloge na razpis. – V primeru bančne vloge je potrebno predložiti dokazilo o obstoju bančne vloge. Razmerje med posojilom in bančno vlogo mora biti najmanj 1: 1,2. 6. V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja mora vlagatelj predložiti primerna dokazila o podanem predlogu zavarovanja. 7. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, in sicer pred podpisom posojilne pogodbe s Skladom. Sklad ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine. 8. Če upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe. 4.5 Pogoji črpanja sredstev 1. Črpanje posojila je dokumentarno. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in po ureditvi zavarovanja. Upoštevajo se zneski brez DDV z možnostjo nakazila posojila izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih virov ali z nakazilom upravičencu v primeru dokumenta v tuji valuti. V slednjem primeru mora upravičenec v roku pet delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o plačilu celotnih obveznosti. 2. Možno je tudi fazno črpanje posojila. 3. Upravičenec dokumentacijo za črpanje sredstev pred izvedbo črpanja posreduje Skladu. 4. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi: – pisnega in elektronskega zahtevka za nakazilo sredstev skupaj z izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa. Vzorec zahtevka za nakazilo z izjavo se nahaja na spletni strani Sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci); – izvirnikov in kopij računov ter situacij z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis za Sklop 1 ter od vključno 1. 1. 2015 naprej za Sklop 2; izvirnikov in kopij pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu oddaje vloge na javni razpis za Sklop 1 ter od vključno 1. 1. 2015 naprej za Sklop 2. Kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi s svojim podpisom. Dokumenti morajo biti podpisani s strani upravičenca. Sklad bo izvirnike vrnil upravičencu. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred datumom oddaje vloge na javni razpis za Sklop 1, za Sklop 2 pa so lahko pričeta od vključno 1. 1. 2015 dalje; – potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, avansni računi, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije. 5. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim projektom, in sicer največ do 5% od dodeljenega posojila, s predhodnim soglasjem Sklada. 6. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša. 7. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila. 4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta 1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2017. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in posojilni pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu. 2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta enkrat letno, do 30.4. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (3 leta po pogodbenem roku za zaključek projekta), za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi in mora v ta namen posredovati izpolnjena obrazca Poročili o projektu. V poročilih mora upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega posojila. 3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je predmet projekta, še vsaj naslednja 3 leta po končanem projektu. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s soglasjem Sklada. 4. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila. 5. Upravičenec bo omogočil Skladu pregled projekta ali ogled predmeta zavarovanja. 6. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja,…). 7. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev ali določil javnega razpisa. 8. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah…) podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu. 5 Vsebina vloge 1. Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan ter žigosan Prijavni obrazec A1 s prilogami. Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu. 2. Priloge: a. Obvezne priloge: – S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe. – Investicijska dokumentacija, ki se pripravi v obliki opisa projekta (za manjše projekte) oziroma poslovnega načrta (za projekte med 50.000,00 in 500.000,00 EUR) ali investicijskega programa (za projekte nad 500.000,00 EUR). Podrobnejše opredelitve najdete v povabilu k oddaji vloge. Investicijski program se izdela za projekte z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV)v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10). – Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu. – Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna finančna uprava, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis. – V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja ter na prijavljeni projekt. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. – Neobvezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe za celotni prijavljeni projekt. Predračuni, predpogodbe in ponudbe morajo biti izdane od vključno 1. 1. 2015 naprej v primeru prijave projekta. V primeru prijave projekta za Sklop 2 pa lahko tudi računi ali pogodbe, od vključno 1. 1. 2015 naprej. Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja. V primeru nakupa rabljenih strojev ali opreme je potrebno priložiti dokazilo za nakup rabljene ali nove opreme, iz katerega bo razvidna starost opreme, kolikor to ni razvidno iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustreznega dokazila o investicijskih stroških projekta. – V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin, je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa ni bil predhodno sofinanciran s strani drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti), oziroma višina državne pomoči ne presega najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljenih strojev in/ali opreme je potrebno navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh. Rabljeni stroji in/ali oprema morajo biti proizvedeni po 1. 1. 2010. – Nosilec kmetijskega gospodarstva mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in se strinjajo z načrtovanim projektom. – Dokazila o registraciji vlagatelja – za pravne osebe in samostojne podjetnike: – Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. Kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer: izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 31. 3. 2015, z označbo registrirane glavne dejavnosti, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija glavne dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt; – za kmetijska gospodarstva: – fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za zadnje razpoložljivo leto. – za kmete: – potrdilo o prometu na TRR iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge na Sklad. b. Neobvezne priloge: – Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka (9. člena Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10). Obvezna priloga le v primeru, ko bo projekt na tem območju. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta. – Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta. – V primeru ekološke kmetije mora biti predložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta. – Potrdilo o izobrazbi vlagatelja. Če potrdila ne priloži, se upošteva dokončana srednješolska izobrazba in vlagatelj ne pridobi dodatnih točk pri ocenjevanju projekta. – Dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih 5-letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 40 let. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta. – Dokazilo, da je vlagatelj član mlade družine (za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok, oziroma 35 let in še nobeden otrok v času te prijave ni šoloobvezen). V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta. Sklad lahko od vlagateljev zahteva tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške. 6 Merila za ocenjevanje 1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih: – Lokacija projekta – 30 točk: – stopnja razvitosti razvojne regije – 5 točk, – koeficient razvitosti občine za leto 2014 – 15 točk, – obmejna problemska območja – 10 točk. – Tržni in ekonomski elementi projekta – 40 točk: – tržni elementi projekta – 27 točk – ocena finančne uspešnosti projekta – 8 točk, – dejavnost kmetijskega gospodarstva – 5 točk. – Ocena vlagatelja – 30 točk: – kreditna sposobnost – 15 točk, – velikost vlagatelja – 3 točk, – dodatni kriteriji – 12 točk. 2. Postavljena merila za ocenjevanje vlog in kreditna ocena vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji vloge). 3. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora doseči skupno vsaj 40 točk od skupno 100 točk, od tega najmanj 25 točk iz točkovanja tržnih in ekonomskih elementov projekta ter ocene investitorja. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10 točk v primeru, da se projekt nahaja na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), kolikor sta predhodno izpolnjena kriterija za uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo. 7 Obravnava vlog 7.1 Način obravnave vlog 1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji. 2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in predlogu za izbor upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa. 3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku razpisa. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno. 4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in investicijsko dokumentacijo (opis projekta, poslovni načrt ali investicijski program), sicer se zavržejo kot nepopolne. 5. Ob ugotovitvi nepopolnosti vloge bo Sklad vlagatelja v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozval k dopolnitvi. 6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili, se kot nepopolne zavržejo. 7. Prepozno prispele vloge, se uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor tega ne bo več, se zavržejo. 8. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo. 9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z največjim številom točk do porabe razpisanih posojil. 10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v 6. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu meril za izbor vlog, in sicer: 1. lokacija projekta, 2. tržni in ekonomski elementi projekta in 3. ocena vlagatelja. V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je bila oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje priporočeno po pošti ali osebno v tajništvu na sedežu Sklada. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne dosežejo vsaj 40 točk od skupno 100 točk, od tega najmanj 25 točk iz točkovanja tržnih in ekonomskih elementov projekta ter ocene investitorja, se kot neutemeljene zavrnejo. 11. V primeru, da je vlog za dodelitev posojil, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago posojil, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev posojil. Ko pa gre za t.i. ostanke posojil, lahko komisija v primeru iz prejšnjega stavka predlaga dodelitev posojil vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih posojil (na primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta. Kolikor vlagatelj tega v postavljenem roku ne bo storil oziroma na to ne pristane, lahko Sklad po istem postopku ponudi posojilo vlagatelju, katerega vloga se je po oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih možnosti razpisa. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo. 7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog 1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog. 2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada. 3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 4. Zoper odločbo o dodelitvi posojila je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti