Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1331. Pravilnik o spremembah Pravilnika o žganih pijačah, stran 3654.

Na podlagi četrtega odstavka 64. člena, drugega odstavka 78. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o žganih pijačah
1. člen
V Pravilniku o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08, 7/09, 70/10, 70/10, 70/10 in 26/14 – ZKme-1B) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik določa lastnosti, sestavine in njihovo vsebnost, zahteve za doseganje in ohranjanje kakovosti, razvrščanje, označevanje, opredelitve in poimenovanja, ki jih morajo v prometu izpolnjevati nekatere nacionalne žgane pijače, ter podrobnejšo vsebino za priznanje geografske označbe žganih pijač za izvajanje Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L št. 39 z dne 13. 2. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2015/210 z dne 10. februarja 2015 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (UL L št. 35 z dne 11. 2. 2015, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 110/2008/ES).«.
2. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Največja vsebnost metanola v »Viljamovki« je 1300 gramov na hektoliter 100% alkohola.«.
3. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »Ministrstva za kmetijstvo in prehrano« dvakrat nadomesti z besedilom »Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-35/2015
Ljubljana, dne 7. aprila 2015
EVA 2015-2330-0067
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost