Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Ob-2085/15 , Stran 890
Ob-2085/15
Svet Centra za socialno delo Trbovlje (v nadaljevanju: svet Centra) na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U – I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I- 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) ter 33. člena Statuta Centra in sklepa 13. redne seje sveta centra z dne 5. 5. 2015, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Trbovlje
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Zavod in kraj opravljanja dela: Javni zavod Center za socialno delo Trbovlje, Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje, objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Centra. 3. Pogoji za opravljanje dela Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še pogoje v skladu z 56., 57. in 69. členi Zakona o socialnem varstvu, in sicer: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva, ali – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva, – da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoje iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Mandat direktorja traja 5 let. 4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati: 1. Europass življenjepis kandidata; 2. Overjeno kopijo diplomske listine, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 3. Overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva; 4. Potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 5. Izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje svetu javnega zavoda pridobitev podatkov iz uradnih evidence. Kandidati morajo prijavi priložiti program dela in vizijo razvoja centra. 5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri Kandidat pošlje pisno prijavo v zaprti ovojnici z označbo »Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj« najkasneje do 8. 6. 2015 na naslov: Center za socialno delo Trbovlje, Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje. Kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje bodo uvrščeni v izbirni postopek. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni. 6. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa: dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsednici sveta zavoda, Aleksandri Ocvirk, na elektronskem naslovu: aleksandra.ocvirk@gov.si, ali po tel. 03/56-34-016, skladno s poslovnim časom centra. 7. Sklenitev delovnega razmerja: z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s polnim delovnim časom.
Center za socialno delo Trbovlje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti