Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1347. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2014, stran 3695.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJSP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 8. redni seji dne 23. 4. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kočevje za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2014.
2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2014 je realiziran v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV           |        |
|    |IN ODHODKOV:             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |Skupina/podskupina kontov       |   Realizacija|
|    |                   |      2014|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  18.205.730,76|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  13.749.211,72|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  10.634.452,60|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  9.682.218,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   603.197,24|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   349.037,36|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |706 Drugi davki            |       0,0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  3.114.759,12|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |  2.600.290,64|
|    |od premoženja             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |    9.028,71|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni   |    2.190,59|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |   249.764,27|
|    |storitev               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   253.484,91|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   257.802,62|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    63.247,55|
|    |sredstev               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |   194.555,07|
|    |in neopredmetenih sredstev      |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |       0,0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       0,0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|74   | TRANSFERNI PRIHODKI         |  3.744.714,02|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |  1.882.209,72|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  1.862.504,30|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |   454.002,40|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |786 Ostala prejeta sredstva iz    |   454.002,40|
|    |proračuna Evropske unije       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  19.750.985,44|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |  3.995.936,30|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih |   968.993,37|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno|   148.329,75|
|    |varnost                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |  2.799.856,40|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    68.756,78|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve              |    10.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |  7.089.872,36|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije            |  1.114.339,45|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom      |  3.103.191,62|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   579.799,58|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |  2.292.541,71|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  8.560.523,87|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|  8.560.523,87|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   104.652,91|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in|    51.201,66|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|    |uporabniki              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    53.451,25|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II)   |  –1.545.254,68|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IV.  | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    4.214,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    4.214,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |    4.214,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|        0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|        0|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila           |        0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |        0|
|    |in naložb               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    4.214,00|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|        |
|    |V.)                  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)        |   844.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   844.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |   844.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)       |   486.903,17|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   486.903,17|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga     |   486.903,17|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |  –1.183.943,85|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE           |   357.096,83|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |  1.545.254,68|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|XII.  |STANJE NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2012 |  1.826.896,07|
+-------+--------------------------------------+----------------+
3. člen
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 2014 je 642.952,22 €, od tega namenska sredstva v višini 464.404,86 € in nenamenska sredstva v višini 178.547,36 €.
Neporabljena sredstva Občine Kočevje v letu 2014 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kočevje za leto 2015.
4. člen
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2. OBLIKOVANJE REZERV
+---------------------------------------------------+-----------+
|Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2014         | 39.272,57|
+---------------------------------------------------+-----------+
|I. Oblikovanje sredstev rezerv           | 10.000,00|
+---------------------------------------------------+-----------+
|II. Poraba sredstev rezerv             | 32.000,00|
+---------------------------------------------------+-----------+
|III. Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2015   | 17.272,57|
+---------------------------------------------------+-----------+
Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2014 v znesku 17.272,57 EUR se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto 2015.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2014 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kočevje za leto 2014. Bilance so sestavni del tega odloka. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega računa Občine Kočevje za leto 2014 se objavi na spletni strani, www.kocevje.si.
Št. 450-1/2015-2200/15
Kočevje, dne 24. aprila 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti