Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1364. Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 3708.

Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14 in 65/14) se peti odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.«.
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo »I., II. ali III.« nadomesti z besedilom »I. ali II.«.
3. člen
V drugem odstavku 11. člena se v prvi in drugi alineji število »5.000« nadomesti s številom »3.000«, v tretji alineji se število »3.700« nadomesti s številom »2.200«, četrta alineja se črta.
V tretjem odstavku se število »1,7« nadomesti s številom »0,40«.
V četrtem odstavku se število »1.220« nadomesti s številom »1.460«.
4. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija mora še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, pristojnem za finance.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-21/2015
Ljubljana, dne 7. maja 2015
EVA 2015-2330-0083
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti