Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Št. 430-5/2015 Ob-2064/15 , Stran 881
Št. 430-5/2015 Ob-2064/15
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15), Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. 2. Predmet javnega razpisa so programi za otroke in mladino v Občini Kostanjevica na Krki v letu 2015, razen programov s področja športa, zdravstva in sociale. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki. Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Občine Kostanjevica na Krki. 4. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za področje dela z mladimi za leto 2015 je 750,00 EUR. 5. Osnovna merila za izbor programov: – kakovost, zahtevnost in dostopnost predloženega programa, – realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji), – jasno izraženi cilji programa, ki so v skladu s predmetom razpisa, – možnost sodelovanja uporabnikov in prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa, – reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih, – neprofitnost programa, – preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije programa. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov za otroke in mladino je od 4. 5. 2015 do vključno 27. 5. 2015. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 13. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Kostanjevica na Krki). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bodo izvajalci v predpisanem roku oddali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo dopolnjene, se zavržejo. Zavržejo se tudi nepravočasno prispele vloge. Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti na naslov Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino 2015«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od zaključka razpisa. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov. 10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije, tel. 08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti