Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1339. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 3670.

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15), ter tretje alineje 38. in prve alineje 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 124/08, 21/11, 96/11, 57/12 in 29/14) sta Senat Univerze na Primorskem na 40. redni seji 22. aprila 2015 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 34. redni seji 22. aprila 2015 v enakem besedilu sprejela naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze na Primorskem
1. člen
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 124/08, 21/11, 96/11, 57/12 in 29/14) se v 3. členu v drugem odstavku v napovednem stavku beseda »raziskovalnega« nadomesti z besedo »znanstvenega«, četrta alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o zaposlovanju in izvolitvah v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev in o merilih za izvolitve v nazive,«.
2. člen
V 7. členu se v sedmem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Na Dan univerze oziroma v okviru obeleževanja tega dne se praviloma izvede Slovesna akademija s podelitvijo priznanj Univerze na Primorskem.«.
V osmem odstavku se v drugem stavku črka »s« nadomesti s črko »z«. Tretji stavek pa se spremeni tako, da se glasi: »Določi se ga s študijskim koledarjem.«.
3. člen
V 17. členu se četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– na univerzi izvoliti v naziv svoje visokošolske učitelje in sodelavce ter raziskovalce.«.
4. člen
V 23. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Delež sredstev, ki jih posamezna članica prispeva za izvajanje skupnih nalog, ki jih izvaja rektorat, se določi z merili, ki urejajo razporejanje javnih in drugih sredstev za financiranje dejavnosti univerze.«.
Za drugim stavkom se uvrsti nov tretji stavek, ki se glasi: »Merila ob predhodnem soglasju kolegija dekanov in direktorjev sprejme upravni odbor univerze.«.
V drugi alineji se za besedo »raziskovalno« doda besedilo »in umetniško«.
V tretji alineji se črta besedilo »in umetniško delo«.
Trinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– protokol in promocija ter uresničevanje drugih nalog, ki se opredelijo kot skupne naloge na podlagi letnega programa dela.«.
5. člen
V 24. členu se v drugem odstavku za besedo »lahko« doda besedilo »v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Odlokom o ustanovitvi Univerze na Primorskem«.
6. člen
V 25. členu se v drugem odstavku beseda »odloka« nadomesti z besedo »Odloka«.
7. člen
V 28. členu se v prvem odstavku dvanajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema akt o organiziranosti univerze, ki vključuje tudi sistemizacijo delovnih mest,«.
Devetnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vodi in usklajuje delo rektorata univerze,«.
V štiriindvajseti alineji se beseda »svetovalce« nadomesti z besedo »pomočnike«.
Osemindvajseta alineja se spremni tako, da se glasi:
»– zadrži uveljavitev ali izvajanje akta, ki ga je sprejel drug organ, če je sprejet v nasprotju z zakonom, statutom univerze ali drugim splošnim aktom oziroma drugim predpisom; če organ na zahtevo rektorja v določenem roku ne odpravi protipravnosti v aktu, ga rektor ne podpiše, ga razveljavi ali odpravi. V primerih, ko gre za splošne akte univerze, pa rektor sproži postopek v skladu z ustavo in zakoni,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Rektor lahko za opravljanje posameznih opravil iz prvega odstavka tega člena s pisnim pooblastilom pooblasti prorektorja ali glavnega tajnika univerze.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Rektor lahko v posameznih primerih za zastopanje in predstavljanje univerze pisno pooblasti tudi druge osebe.«.
8. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
Rektor lahko za posamezna strokovna področja imenuje pomočnike rektorja in jim s sklepom o imenovanju določi naloge. Hkrati so lahko imenovani največ štirje pomočniki rektorja.
Za pomočnika rektorja je lahko imenovan, kdor ima:
– vsaj 7. raven izobrazbe,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Mandat pomočnika rektorja je vezan na mandat rektorja. Rektor lahko razreši pomočnika rektorja pred iztekom njegovega mandata.
Pomočnik rektorja je vodilni delavec, s katerim se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.«.
9. člen
V 33. členu se v prvem odstavku v drugem stavku besedo »svetovalci« nadomesti z besedo »pomočniki«.
Tretji stavek se spremeni tako, da se glasi: »Kolegij dekanov in direktorjev sestavljajo rektor ter dekani in direktorji članic univerze.«.
Tretji odstavek se črta.
10. člen
V 33.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet zaupnikov je rektorjevo posvetovalno telo, ki lahko oblikuje mnenja k letnemu programu dela in letnemu poročilu ter strategijam razvoja univerze. Rektor v Svet zaupnikov imenuje vsakokratne zastopnike pravnih oseb s področja gospodarstva, javnega sektorja ter občin.«.
V drugem odstavku se za besedo »zaupnikov« doda besedo »lahko«, za besedo »dejavnosti« pa se črta besedo »lahko«.
11. člen
V 34. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Rektorja volijo vsi visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci, zaposleni na univerzi. Volilno pravico imajo tudi študentje, in sicer eno petino od glasov vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev, ki so zaposleni na univerzi.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Volitve rektorja natančneje določa pravilnik, ki ureja volitve rektorja univerze in ga sprejme senat univerze.«.
12. člen
34.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Senat univerze najkasneje šest mesecev pred potekom mandata rektorja oziroma najkasneje en mesec po dnevu, ko je rektorju funkcija prenehala pred potekom mandata, razpiše volitve za novega rektorja.
Za rektorja univerze je izvoljen kandidat, ki je v prvem krogu volitev prejel večino vseh veljavnih glasov.
Če senat ugotovi, da nobeden izmed kandidatov za rektorja ni prejel večine vseh veljavnih glasov, se v roku osmih dni izvede drugi krog volitev, v katerem sodelujeta tista dva kandidata za rektorja, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov.
V drugem krogu je za rektorja izvoljen tisti kandidat, ki prejme večino glasov volilnih upravičencev, ki so glasovali. V primeru enakega števila glasov se volitve med kandidatoma ponovijo po enakem pravilu, kot je določeno za drugi krog volitev.«.
13. člen
V 35. členu se v drugem odstavku v drugem stavku za besedo »članov« doda vejico in besedilo »a ne manj kot šest«.
14. člen
V 35.a členu se v drugem stavku besedilo »Eno petino članov« nadomesti z besedo »Člane« in črta besedo »pa«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri izračunu števila študentov se v primeru necelega števila število članov senata iz vrst študentov zaokroži navzgor.«.
15. člen
V 36. členu se v drugem odstavku besedo »in« nadomesti z besedo »ali«.
16. člen
V 37. členu se besedo »Šest« nadomesti z besedilom »Najmanj šest«.
17. člen
V 38. členu se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– sprejema letni program dela, letno poročilo in program razvoja univerze v enakem besedilu kot upravni odbor in spremlja njihovo uresničevanje,
– sprejema statut univerze ter njegove spremembe in dopolnitve v enakem besedilu kot upravni odbor univerze,«.
Za štirinajsto alinejo se doda nova petnajsta alineja, ki se glasi:
»– kot drugostopenjski organ odloča o ugovorih in pritožbah zoper sklepe, s katerimi senat članice odloči o vpisu v študijski program; za odločanje lahko senat pooblasti komisijo, pristojno za odločanje o pritožbah kandidatov ob vpisu v študijske programe univerze,«.
V dosedanji petnajsti alineji, ki postane šestnajsta alineja, se besedilo »učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev« nadomesti z besedilom »visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev«.
Dosedanje šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alineja postanejo sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja.
Dosedanji enaindvajseta in dvaindvajseta alineja, ki postaneta dvaindvajseta in triindvajseta alineja, se spremenita tako, da se glasita:
»– na predlog senata ali znanstvenega sveta članice voli visokošolske učitelje in raziskovalce v nazive v skladu z določili tega statuta,
– daje članicam univerze soglasje pred prvo izvolitvijo v naziv ali izvolitvijo v višji naziv za visokošolske učitelje in raziskovalce v skladu z določili tega statuta,«.
Dosedanje triindvajseta, štiriindvajseta, petindvajseta, šestindvajseta, sedemindvajseta, osemindvajseta in devetindvajseta alineja postanejo štiriindvajseta, petindvajseta, šestindvajseta, sedemindvajseta, osemindvajseta, devetindvajseta in trideseta alineja.
18. člen
44. člen se črta.
19. člen
V 45. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za izvolitve v nazive daje mnenja senatu univerze v postopkih izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev v skladu z merili za izvolitve v nazive v vseh disciplinah, ki so predmet študija, raziskovanja in umetniškega delovanja na univerzi.«.
V drugem odstavku se besedilo »učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev« nadomesti z besedilom »visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev«.
20. člen
V 46. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku vejico nadomesti z besedo »ali« in črta besedilo »in raziskovalno razvojni svetnik«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku vejico za besedo »profesor« nadomesti z besedo »ali« in črta besedilo »ali raziskovalno razvojni svetnik«.
21. člen
V 47.a členu se v prvem odstavku besedo »pripravlja« nadomesti z besedo »obravnava«, za besedo »predlog« doda besedilo »statuta univerze ter njegovih«, besedilo »statuta univerze in« pa nadomesti z besedo »ter«.
22. člen
V 49. členu se prvem odstavku v drugi alineji besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi »(visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci)«.
23. člen
V 50. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema statut univerze ter njegove spremembe in dopolnitve v enakem besedilu kot senat,«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema letni program dela, letno poročilo in program razvoja univerze v enakem besedilu kot senat in spremlja njihovo uresničevanje,«.
Drugi odstavek se črta.
24. člen
V 51. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Člani upravnega odbora so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno-raziskovalno dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja, ali nasprotno.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
25. člen
V 52.a členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Članstvo v upravnem odboru preneha s potekom mandata, prenehanjem funkcije oziroma statusa, ki je bil podlaga za imenovanje, s prenehanjem delovnega razmerja ali z odstopom.«.
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
26. člen
V 60. členu se v prvem odstavku drugi stavek črta.
27. člen
V 64. členu se v prvem odstavku za besedo »delavcev« doda vejico in besedilo »ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze,«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»V primerih predčasne razrešitve dekana imenuje rektor izmed visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev članice, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze, na predlog senata članice osebo, ki izvaja in opravlja naloge in pristojnosti dekana članice in izvede postopek volitev novega dekana, vendar najdlje za obdobje šestih mesecev.«.
28. člen
V 65. členu se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– senatu članice predlaga v sprejem letni program dela članice in letno poročilo članice,«.
29. člen
V 66. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru odsotnosti dekana ga nadomešča prodekan, ki ga dekan za to pooblasti, sicer pa najstarejši prodekan. Pooblastilo dekana za nadomeščanje se lahko nanaša le na pristojnosti dekana, ki jih ima v skladu s tem statutom.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Dekan članice lahko rektorju predlaga, da prodekana, ki ga nadomešča, pooblasti tudi za izvrševanje nalog iz pristojnosti rektorja, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti članice, za katere je v skladu s tretjim odstavkom 28. člena lahko pooblaščen dekan članice.«.
30. člen
V 67. členu se v prvem odstavku za besedo »začne« doda besedo »najmanj«.
31. člen
V 68. členu se v tretjem odstavku za besedo članice doda vejico in besedilo »člane iz vrst študentov pa študentski svet članice«.
V četrtem odstavku se za besedo »senata« doda besedilo »in način izvolitve«.
V sedmem odstavku se besedo »imenovanje« nadomesti z besedo »izvolitev«, besedo »in« pa nadomesti z besedo »ali«.
32. člen
V 71. členu se v drugem odstavku četrta, peta in šesta alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja in sodelavca ter raziskovalca imenuje strokovne poročevalce, zadolžene za ocenitev usposobljenosti kandidata,
– voli visokošolske učitelje in sodelavce ter raziskovalce v nazive oziroma predlaga senatu univerze kandidate za izvolitve v nazive v skladu z merili za izvolitve v nazive,
– sprejema letni program dela in letno poročilo članice,«.
V trinajsti alineji se obe besedi »študijskih« nadomesti z besedama »študentskih«.
Doda se nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– kot prvostopenjski organ odloča o vlogah kandidatov za vpis v študijske programe članice; za odločanje lahko senat članice pooblasti komisijo, pristojno za odločanje o študentskih zadevah,«.
Dosedanje štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta in osemnajsta alineja postanejo petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alineja.
33. člen
V 72. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Senat članice ima komisije za študijske zadeve, študentske zadeve, znanstveno-raziskovalno in razvojno delo in komisijo, ki spremlja kakovost izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela.«.
34. člen
V 73. členu se v prvem odstavku druga vejica črta ter besedilo »znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci« nadomesti z besedilom »in sodelavci ter raziskovalci«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedo »svet« doda besedo »članice«.
35. člen
V 76. členu se za besedo »leta« doda besedilo »in so lahko ponovno izvoljeni«.
36. člen
V 78. členu se v drugi alineji za besedo »naziv« doda besedo »visokošolskih«.
37. člen
V 81. členu se v drugi alineji besedo »in« nadomesti z vejico in doda novo tretjo alinejo, ki se glasi:
»– zbor raziskovalcev in«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
38. člen
V 83. členu se v prvem odstavku besedo »petih« nadomesti z besedo »štirih«, za besedo »članice« pa se doda besedilo »izmed znanstvenih delavcev članice, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze,«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»V primerih predčasne razrešitve direktorja imenuje rektor izmed znanstvenih delavcev članice, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze, na predlog znanstvenega sveta članice osebo, ki izvaja in opravlja naloge in pristojnosti direktorja članice in izvede postopek volitev novega direktorja, vendar najdlje za obdobje šestih mesecev.«.
39. člen
V 84. členu se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– znanstvenemu svetu in upravnemu odboru članice predlaga v sprejem letni program dela članice in letno poročilo članice,«.
V deveti alineji se za besedo »delu« doda besedilo »zboru raziskovalcev članice,«.
40. člen
84.a člen se spremen tako, da se glasi:
»Članica ima lahko enega ali več pomočnikov direktorja. Število in delovno področje pomočnikov direktorja določi članica s pravili.
V primeru odsotnosti direktorja ga nadomešča pomočnik direktorja, ki ga direktor za to pooblasti, sicer pa najstarejši pomočnik direktorja. Pooblastilo direktorja za nadomeščanje se lahko nanaša le na pristojnosti direktorja, ki jih ima v skladu s tem statutom.
Direktor članice lahko rektorju predlaga, da pomočnika direktorja, ki ga nadomešča, pooblasti tudi za izvrševanje nalog iz pristojnosti rektorja, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti članice, za katere je v skladu s tretjim odstavkom 28. člena lahko pooblaščen direktor članice.«.
41. člen
V 85. členu se v prvem odstavku za besedo »začne« doda besedo »najmanj«.
Drugi odstavek se spremni tako, da se glasi:
»Če znanstveni svet članice do izteka mandata direktorja ne predlaga kandidata za direktorja, imenuje direktorja rektor izmed znanstvenih delavcev članice, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze.«.
42. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Znanstveni svet je najvišji strokovni organ članice.
Znanstveni svet sestavljajo znanstveni delavci, ki so zaposleni na univerzi in delo opravljajo na članici ter izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze. Ima najmanj sedem članov.
Člane znanstvenega sveta voli zbor raziskovalcev članice.
Število članov in način izvolitve znanstvenega sveta določi članica s pravili.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in mu predseduje.
Mandat članov znanstvenega sveta traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.
Znanstveni svet ima namestnika predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo njegovi člani.
Članstvo v znanstvenem svetu preneha s potekom mandata, s prenehanjem funkcije, ki je bila podlaga za izvolitev v znanstveni svet, v primeru prenehanja delovnega razmerja ali z odstopom.«.
43. člen
V 88. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremni tako, da se glasi »Znanstveni svet:«.
Doda se nova šesta alineja, ki se glasi:
»– v postopku izvolitve v naziv raziskovalca imenuje strokovne poročevalce, zadolžene za ocenitev usposobljenosti kandidata,«.
Dosedanja šesta alineja, ki postane sedma alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– voli raziskovalce v nazive oziroma predlaga senatu univerze kandidate za izvolitve v nazive v skladu z merili za izvolitve v nazive,«.
Dosedanja sedma alineja postane osma alineja.
Dosedanja osma alineja, ki postane deveta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema letni program dela in letno poročilo članice,«.
Dosedanje deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alineja postanejo deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta in petnajsta alineja.
44. člen
Za 88. členom se doda novo poglavje z novima 88.a in 88.b členom, ki se glasi:
»2.2.3 Zbor raziskovalcev
88.a člen
Zbor raziskovalcev članice sestavljajo vsi na univerzi zaposleni, ki delo opravljajo na članici kot znanstveni delavci.
88.b člen
Zbor raziskovalcev voli člane znanstvenega sveta članice in predlaga znanstvenemu svetu članice enega kandidata za direktorja. Pravico do glasovanja za člane znanstvenega sveta in predloge za direktorja imajo vsi člani zbora raziskovalcev. Način volitev članov znanstvenega sveta določa članica s pravili.
Zbor raziskovalcev obravnava poročila direktorja o delu članice ter daje predloge in pobude znanstvenemu svetu.
Zbor raziskovalcev se sestane vsaj enkrat na leto.
Zbor raziskovalcev je sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica vseh članov zbora raziskovalcev. Zbor raziskovalcev sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.«.
45. člen
Naslov poglavja »2.2.3 Upravni odbor« se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.4 Upravni odbor«.
46. člen
V 90. členu se za besedo »leta« doda besedilo »in so lahko ponovno izvoljeni«.
47. člen
V 90.b členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vsaj 7. raven izobrazbe,«.
V četrti alineji se besedo »tujega« nadomesti z besedo »svetovnega«.
48. člen
V 90.d členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnikov delavcev članice in predstavnikov univerze traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Mandat predstavnika študentov stanovalcev študentskih domov traja dve leti in je lahko ponovno izvoljen.«.
49. člen
V 90.e členu se v prvem odstavku prva, druga in tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– sprejema pravila o delovanju članice;
– sprejema letni program dela in letno poročilo članice;
– spremlja izvajanje letnega programa dela;«.
50. člen
V 90.j členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vsaj 7. raven izobrazbe,«.
V peti alineji se besedo »tujega« nadomesti z besedo »svetovnega«.
51. člen
V 90.m členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnikov strokovnih delavcev članice in predstavnikov univerze traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Mandat predstavnika študentov traja dve leti in je lahko ponovno izvoljen.«.
52. člen
V 90.n členu se v prvem odstavku druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– sprejema letni program dela in letno poročilo članice;
– spremlja izvajanje letnega programa dela;«.
53. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza ima naslednjo organiziranost:
– rektorat univerze in
– članice univerze.
Rektorat univerze je sestavljen iz:
– tajništva univerze,
– kabineta rektorja,
– univerzitetnih centrov in
– drugih služb.
Rektorat vodi in njegovo delo usklajuje rektor.
Organizacijske enote članice so: oddelki, katedre, raziskovalne skupine, inštituti, centri in tajništvo. Način oblikovanja in prenehanja ter vodenja organizacijskih enot članic uredijo članice s pravili.
Notranjo organiziranost univerze in članic določa akt o organiziranosti univerze.«.
54. člen
91.a člen se črta.
55. člen
V 92. členu se v prvem odstavku besedo »opravlja« nadomesti z besedo »izvaja«, črta se drugo vejico, besedilo »zlasti na področjih kot so določena v 23. členu« pa se nadomesti z besedilom »na področjih iz 23. člena«.
V drugem odstavku se besedilo »organizaciji univerze in članic« nadomesti z besedilo »organiziranosti univerze«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Tajništvo univerze vodi glavni tajnik univerze.«.
56. člen
92.a člen se črta.
57. člen
V 94. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vsaj 7. raven izobrazbe pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,«.
V četrti alineji se besedo »tujega« nadomesti z besedo »svetovnega«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Mandat glavnega tajnika univerze je vezan na mandat rektorja.
Glavni tajnik je vodilni delavec, s katerim se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.«.
58. člen
V 95. členu se v prvem odstavku črta besedo »njegove«, za besedo »tajnik« pa doda besedilo »oziroma v njegovi odsotnosti rektor«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko delovno mesto glavnega tajnika ni zasedeno, lahko rektor imenuje pomočnika rektorja za vodenje tajništva univerze, vendar najdlje za obdobje enega leta.«.
59. člen
V 96. členu se v prvem stavku za besedo »naloge« doda besedilo »za članico, ki jih kot skupne naloge za članice na področjih iz 23. člena tega statuta ne opravlja tajništvo univerze«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Tajništvo članice je lahko notranje razdeljeno na službe in referate.«.
60. člen
V 98. členu se napovedni stavek spremni tako, da se glasi:
»Za zasedbo delovnega mesta tajnika članice se zahteva izpolnjevanje naslednjih pogojev:«.
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vsaj 7. raven izobrazbe pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,«.
V tretji alineji se črta prvo vejico in besedilo »vendar ne manj kot štiri leta«.
V četrti alineji se besedo »tujega« nadomesti z besedo »svetovnega«.
61. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza lahko za opravljanje posameznih dejavnosti, ki so skupnega pomena, ustanovi univerzitetni center.
Univerzitetni centri se lahko organizirajo kot:
– univerzitetni center za raziskave in razvoj,
– univerzitetni center za doktorski in podoktorski študij,
– univerzitetni center za podporne dejavnosti,
– univerzitetna katedra.
Center se ustanovi s sklepom senata univerze. Organiziranost in način delovanja ter financiranja se določi s pravilnikom, ki ga sprejme senat univerze.«.
62. člen
Črta se poglavje »5. Notranja organiziranost članic« in s tem tudi 105. člen.
63. člen
V 112.b členu se besedo »Senat« nadomesti z besedo »senat«.
64. člen
Za 114. členom se doda nov 114.a člen, ki se glasi:
»114.a člen
Izobraževalno delo po študijskih programih za pridobitev izobrazbe in po študijskih programih za izpopolnjevanje ter z različnimi oblikami neformalnega učenja (poletne šole, tečaji, programi usposabljanja, seminarji, delavnice ipd.) se lahko izvaja tudi prek spletnega učnega okolja, kot e-študij.
Postopek in način prilagoditve izvedbe izobraževalnega dela prek spletnega učnega okolja določata študijski program in pravilnik, ki ga sprejme senat univerze.«.
65. člen
V 115. členu se v drugem odstavku besedilo »ki ga potrdi rektor, kadar gre za študijske programe v sodelovanju članic« nadomesti z besedilom »ko gre za skupne študijske programe članic univerze«.
66. člen
115.a člen se črta.
67. člen
V 117.a členu se besedo »pa« nadomesti z besedilom »lahko tudi«.
68. člen
V 118.c členu se v prvem odstavku črta besedilo »ali je spremenil študijski program,«.
69. člen
V 123. členu se v drugem odstavku za besedo »naziv« doda besedo »visokošolskih«.
70. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Znanstveno-raziskovalno delo na univerzi poteka v skladu z letnim programom dela in programom razvoja univerze.«.
71. člen
V 127. členu se v prvem odstavku besedilo »Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci« nadomesti z besedilom »Visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci«.
Drugi odstavek se črta.
72. člen
128. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci posredujejo pristojnim službam tajništva univerze oziroma članic podatke o svojem znanstveno-raziskovalnem delu, ki so potrebni za sprotno vodenje kadrovskih in drugih evidenc.«.
73. člen
V 129. členu se v prvem odstavku besedilo »Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci« nadomesti z besedilom »Visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci«.
V tretjem odstavku se besedilo »učitelj, znanstveni delavec in sodelavec« nadomesti z besedilom »visokošolski učitelj in sodelavec ter raziskovalec«.
74. člen
Spremeni se naslov poglavja »V. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVENI DELAVCI IN VISOKOŠOLSKI TER RAZISKOVALNI SODELAVCI« tako, da se glasi:
»V. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI TER RAZISKOVALCI«.
75. člen
V 131. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »iz prakse«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če je sestavni del študijskega programa praktično izobraževanje v delovnem okolju, lahko pri izvajanju sodelujejo tudi strokovnjaki, ki nimajo ustreznega naziva, zaposleni v organizaciji, kjer se praktično izobraževanje izvaja.«.
76. člen
V 133. členu se v prvem odstavku črta besedo »(učitelji)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski učitelji na visokošolskih strokovnih študijskih programih so tudi:
– višji predavatelj in
– predavatelj.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Visokošolski sodelavci so:
– asistent,
– bibliotekar,
– strokovni svetnik,
– višji strokovni sodelavec,
– strokovni sodelavec in
– učitelj veščin.«.
77. člen
V 134. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Raziskovalci so znanstveni delavci in raziskovalni sodelavci.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Raziskovalni sodelavci so:
– asistent,
– asistent z magisterijem,
– asistent z doktoratom in
– drugi raziskovalni sodelavci, opredeljeni z veljavno zakonodajo.«.
78. člen
135. člen se črta.
79. člen
V 136. členu se v prvem odstavku vejico nadomesti z besedo »in« in črta besedilo »in raziskovalno-razvojne svetnike«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »in raziskovalne« in besedilo »ali znanstveni svet«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Organ, pristojen za izvolitve v nazive ter dobo izvolitve v naziv za druge znanstvene delavce, opredeljene z veljavno zakonodajo, določajo merila za izvolitve v nazive.«.
80. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi pisne vloge kandidata se v dobo izvolitve v naziv ne šteje obdobje več kot trimesečne neprekinjene odsotnosti zaradi koriščenja materinskega, očetovskega in oziroma ali starševskega dopusta oziroma obdobje več kot trimesečne neprekinjene bolniške odsotnosti.«.
81. člen
V 138. členu se v prvem odstavku besedilo »znanstvenega delavca ter visokošolskega in raziskovalnega sodelavca« nadomesti z besedilom »sodelavca ter raziskovalca«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat mora vložiti vlogo v službi univerze, ki je zadolžena za vodenje postopkov izvolitev v nazive. Vlogi mora priložiti ustrezne dokumente v skladu z merili za izvolitve v nazive.«.
82. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Senat ali znanstveni svet članice na poziv službe univerze, ki je zadolžena za vodenje postopkov izvolitev v nazive, imenuje na svoji prvi naslednji seji tri strokovne poročevalce za oceno kandidatove usposobljenosti in jim določi rok za izdelavo mnenj. Rok ne sme biti daljši od treh mesecev.
Strokovni poročevalec je lahko visokošolski učitelj ali znanstveni delavec, ki ima enak ali višji naziv, kot je naziv, v katerega se voli kandidat.
Vsak strokovni poročevalec mora službi univerze, ki je zadolžena za vodenje postopkov izvolitev v nazive, v roku predložiti mnenje iz prvega odstavka tega člena.
Vsebina mnenja je uradna skrivnost.«.
83. člen
V 140. členu se v prvem odstavku besedilo »V primeru prve izvolitve v naziv ali izvolitve v višji naziv članica« nadomesti z besedilom »Služba univerze, ki je zadolžena za vodenje postopkov izvolitev v nazive,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za izvolitve v nazive na podlagi celotnega gradiva v roku dveh mesecev oblikuje mnenje o prošnji za izvolitev v naziv in svojo odločitev predloži senatu univerze, ki odloči o izvolitvi ali podaji soglasja k izvolitvi.«.
V tretjem odstavku se za besedo »naziv« črta vejico in besedilo »in o tem obvesti senat oziroma znanstveni svet članice, pri kateri teče postopek za izvolitev v naziv«.
84. člen
141. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Senat ali znanstveni svet članice na svoji prvi naslednji seji po prejemu soglasja senata univerze iz drugega odstavka prejšnjega člena odloči o izvolitvi kandidata v naziv za ustrezno področje.«.
85. člen
Za 142. členom se doda nov 142.a člen, ki se glasi:
»142.a člen
Podrobnejši postopek izvolitev v nazive je določen z merili za izvolitve v nazive, ki jih sprejme senat univerze.«.
86. člen
V 143. členu se črta besedilo »na senat univerze«.
87. člen
145. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pritožba se vloži pri službi univerze, ki je zadolžena za vodenje postopkov izvolitev v nazive.«.
88. člen
V 146. členu se v tretjem odstavku črta besedo »članici«.
89. člen
V 147. členu se besedilo »Če učitelj, znanstveni delavec ali sodelavec« nadomesti z besedilom »Če visokošolski učitelj in sodelavec ali raziskovalec«.
90. člen
151. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Članica lahko za določen čas vključi v svoje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno ali umetniško delo priznane učitelje, znanstvenike, strokovnjake in umetnike, ne glede na pogoje, ki so določeni za izvolitev v naziv. Navedene osebe, ki so vključene v izobraževalno delo, lahko izvedejo posamezen del predmeta oziroma predmetnega področja.«.
91. člen
V 152. členu se pred obe besedi »učitelja« doda besedi »visokošolskega«.
92. člen
154. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski učitelj in znanstveni delavec imata v šestih letih opravljanja dela pravico do poglobljenega izpopolnjevanja v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev (sobotno leto).
Način uresničevanja pravice iz prejšnjega odstavka tega člena in dolžnosti iz tega naslova ureja pravilnik, ki ga sprejme senat univerze.«.
93. člen
155. člen se črta.
94. člen
Spremeni se naslov poglavja »8. Pravice in dolžnosti visokošolskih učiteljev (v nadaljevanju: učiteljev), znanstvenih delavcev in visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev v izobraževalnem procesu« tako, da se glasi:
»8. Pravice in dolžnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev v izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem delu«.
95. člen
V 156. členu se v napovednem stavku besedilo »učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev« nadomesti z besedilom »visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev«.
96. člen
V 157. členu se v napovednem stavku besedilo »Učitelj, znanstveni delavec in visokošolski in raziskovalni sodelavec« nadomesti z besedilom »Visokošolski učitelj in sodelavec ter raziskovalec«.
97. člen
V 158. členu se v napovednem stavku besedilo »Učitelj, znanstveni delavec in visokošolski in raziskovalni sodelavec« nadomesti z besedilom »Visokošolski učitelj in sodelavec ter raziskovalec«.
98. člen
V 159. členu se besedilo »Učitelj, znanstveni delavec in visokošolski in raziskovalni sodelavec« nadomesti z besedilom »Visokošolski učitelj in sodelavec ter raziskovalec«.
99. člen
V 160. členu se prvo vejico črta in besedilo »znanstvene delavce, visokošolske in raziskovalne sodelavce« nadomesti z besedilom »in sodelavce ter raziskovalce«.
100. člen
161. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Med trajanjem delovnega razmerja zaposleni ne sme brez pisnega soglasja pristojnega organa univerze ali članice za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja zaposleni in pomenijo ali bi lahko pomenili za univerzo ali članico konkurenco.
Konkurenčno prepoved podrobneje ureja pravilnik, ki ga sprejme senat univerze.«.
101. člen
V 167. členu se v prvem odstavku za besedo »Študent« doda besedo »univerze«.
102. člen
V 169. členu se črta drugi stavek.
103. člen
V 172. členu se besedilo »računa od dne« nadomesti z besedilom »šteje od dneva«.
104. člen
V 190. členu se besedo »študijske« nadomesti z besedo »študentske«.
105. člen
Spremeni se naslov poglavja »2. Letni načrt financiranja« tako, da se glasi:
»2. Finančni načrti univerze in članic«.
106. člen
191. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Finančni načrt univerze skupaj s programom dela univerze sestavlja letni program dela univerze. Letni program dela v enakem besedilu sprejmeta senat in upravni odbor univerze.«.
107. člen
192. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Finančni načrt članice skupaj s programom dela članice sestavlja letni program dela članice. Letni program dela v enakem besedilu sprejmeta senat oziroma znanstveni svet in upravni odbor članice univerze.«.
108. člen
V 193. členu se beseda »tajništvu« nadomesti z besedo »rektoratu«.
109. člen
194. člen se črta.
110. člen
V 197. členu se v drugem odstavku črta besedilo »v skladu z merili iz pete alinee 50. člena tega statuta«.
111. člen
200.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»Statut in drugi splošni akti ter njihove spremembe in dopolnitve se oblikujejo in sprejemajo po potrebi ali kadar to zahteva zakon ali drug predpis.
Predlog za začetek postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta ali drugega splošnega akta poda rektor univerze po lastni presoji ali na pobudo organov univerze, delovnih teles organov univerze, članic univerze oziroma strokovnih služb univerze.
Predlog statuta ali drugega splošnega akta oziroma njihove spremembe in dopolnitve pripravijo strokovne službe univerze. Obravnavajo jih delovna telesa organov univerze s področja, ki ga obravnava splošni akt. Predlog statuta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev obravnava tudi statutarna komisija.«.
112. člen
200.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog statuta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev se pred obravnavo na delovnih telesih organov posreduje v najmanj petnajstdnevno obravnavo članicam univerze.
Predlog drugih splošnih aktov univerze in njihovih sprememb in dopolnitev se tudi posreduje v obravnavo članicam univerze, pri čemer se določi primeren rok za obravnavo.
Predlog statuta ali drugega splošnega akta oziroma njihovih sprememb in dopolnitev ki jih sprejema senat ali upravni odbor univerze, se pred sprejemom posreduje tudi v obravnavo kolegiju dekanov in direktorjev.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
113. člen
Splošni akti univerze se uskladijo s temi spremembami in dopolnitvami v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
Pravilnik iz 92. člena teh sprememb in dopolnitev je potrebno sprejeti v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
114. člen
Članice morajo svoja pravila uskladiti s temi spremembami in dopolnitvami v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
115. člen
Svetovalcem rektorja preneha funkcija v roku 30 dni po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
116. člen
Določbe o štiriletnem mandatu direktorjev raziskovalnih članic se začnejo uporabljati za novo izvoljene direktorje teh članic oziroma z novim mandatom sedanjih direktorjev teh članic.
117. člen
Določbe 90.b člena, 90.j člena, 94. člena in 98. člena se uporabijo za nove zasedbe teh delovnih mest oziroma za nova imenovanja na te funkcije.
118. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-5/15
prof. dr. Dragan Marušič l.r.
rektor
Univerze na Primorskem
Predsednik Senata
Univerze na Primorskem
 
izr. prof. dr. Gordana
Ivankovič l.r.
Predsednica
Upravnega odbora
Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti