Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Št. 430-5/2015 Ob-2065/15 , Stran 882
Št. 430-5/2015 Ob-2065/15
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15) Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. Predmet javnega razpisa so: programi s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih: – radioamaterstvo, – jamarstvo, – modelarstvo, – potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, – astronomija, – druga področja tehnične kulture. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirani pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki. Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Občine Kostanjevica na Krki. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za leto 2015 je 765,00 EUR. Osnovna merila za izbor programov: – kakovost in realnost predloženega programa, – možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu, – reference prijavitelja, – finančna konstrukcija programa. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov s področja tehnične kulture je od 4. 5. 2015 do vključno 27. 5. 2015. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisanega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 13. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na razpis za tehnično kulturo 2015«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Postopek obravnave vlog Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjih postopkov. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev je 8 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije ali na tel. 08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti