Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1365. Odlok o razglasitvi Ruske kapelice pod Vršičem za kulturni spomenik državnega pomena, stran 3708.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o razglasitvi Ruske kapelice pod Vršičem za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enota dediščine: Vršič – Ruska kapelica (EŠD 855).
(2) Enota iz prejšnjega odstavka ima izjemen pomen za Republiko Slovenijo, ker je avtentični objekt na lokaciji taborišča ruskih ujetnikov med prvo svetovno vojno in na območju pokopališča žrtev vojne.
(3) Enota iz prvega odstavka tega člena je kulturni spomenik z zgodovinskimi, arhitekturnimi in umetnostnimi vrednotami.
(4) Ruska kapelica je varovana z namenom, da se ohrani zgodovinska lokacija in objekt ter nadgradi pieteten odnos do žrtev prve svetovne vojne.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
– Ruska kapelica iz leta 1917 je edina tovrstna ruska pravoslavna kapelica na ozemlju Slovenije.
– Kapelica z grobnico in grobovi je pieteten spomin na žrtve prve svetovne vojne in plazov, zlasti ruske vojne ujetnike na Vršiču.
– Kapelica je simbol rusko-slovenskega prijateljstva.
3. člen
(1) Spomenik obsega nepremičnino: parcelo št. 825/35, k. o. 2169 – Kranjska Gora.
(2) Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 16. februarja 2004, Uradni list RS, št. 19/04, datoteka z dne 18. novembra 2014, izvorno merilo 1:5760) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
(3) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Varovane sestavine spomenika so:
– avtentična lokacija objekta na gozdni jasi (taborišča ruskih vojnih ujetnikov),
– pravoslavna kapelica s spominsko in sakralno funkcijo,
– gabariti stavbe,
– les kot osnovni material stavbe,
– lesen oltar z nastavkom za ikonostas,
– grobovi okoli kapelice,
– grobnica ob kapelici.
5. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in varovanje stavbe v celoti, njene lokacije, dimenzij (tlorisa in gabaritov), materialov,
– ohranjanje namembnosti kapelice,
– ohranjanje oltarja kapelice,
– ohranjanje grobnice in grobov,
– ohranjanje vedut na spomenik z vzdrževanjem in ohranjanjem obsega parkovnega gozda,
– redno vzdrževanje objekta in zunanjih površin,
– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen v primeru nujne fizične zaščite spomenika ali njegovih delov,
– prepoved trajnega umetnega osvetljevanja spomenika,
– prepoved vodenja ali paše živali in prepoved krmljenja divjadi v območju spomenika,
– prepoved postavljanja kakršnih koli trajnih, pomožnih ali začasnih objektov, znakov, označb, vključno z reklamnimi napisi, prometnimi znaki ali drogovi za infrastrukturo v območju spomenika,
– morebitne informativne table se postavljajo tako, da so likovno podrejene kapelici in od nje oddaljene najmanj deset metrov ter imajo predhodno kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda,
– vzdrževalna dela ali prireditve se izvajajo tako, da ne vplivajo negativno na stanje spomenika.
6. člen
Lastnik in upravljavec spomenika morata omogočati brezplačno dostopnost spomenika javnosti. Javni dostop ne sme ogrožati varovanih sestavin spomenika.
7. člen
Spomenik se ob vhodu na območje označi s predpisano oznako, tako da ne krni likovne podobe ali posameznih delov spomenika.
8. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno dobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za kulturno dediščino.
KONČNI DOLOČBI
10. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičnini, navedeni v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62000-3/2015
Ljubljana, dne 7. maja 2015
EVA 2014-3340-0035
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti