Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1352. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško, stran 3698.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 5. seji, dne 23. 4. 2015, sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško (Uradni list RS, št. 67/07 in 41/14) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»Župan občine Krško z odločbo imenuje komisijo za vodenje postopka javnega razpisa, ki je sestavljena iz predstavnikov Občine Krško in predstavnikov gospodarskih združenj iz območja občine Krško. Komisija na podlagi tega pravilnika in javnega razpisa pripravi razpisno dokumentacijo, odpira vloge, preveri popolnost vlog, obravnava pravočasno prispele in popolne vloge ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa, opravlja oglede na terenu, pripravi zapisnike in predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega občinska uprava sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev, zoper katere je možna pritožba na župana Občine Krško. Občina Krško s prejemniki sredstev sklene pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-9/2007-O403
Krško, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti