Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1358. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec, stran 3703.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Po Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 49/92, 71/93, 37/96, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 91/01, 31/03, 132/04, 56/06, 48/08, 103/08, 62/10, 64/10, 10/11, 26/11, 10/13, 47/14) se zemljišča, ki so predmet obravnave sprememb in dopolnitev nahajajo znotraj območja urejanja S 10/13 (ZN), ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec (Uradni list RS, št. 14/00, 14/11).
Zazidalni načrt v območju urejanja predvideva gradnjo 59 stanovanjskih hiš in večnamenski objekt za oskrbno – servisno dejavnost. Naselje je prometno, komunalno in energetsko popolnoma opremljeno.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev odloka se nanaša na zemljišča parc. št. 1023/160, 1023/161, 1023/164, 1023/165, 1023/123 in 1023/124, vsa k.o. Smlednik.
3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Na zemljiščih parc. št. 1023/160, 1023/161, 1023/164 in 1023/165, vsa k.o. Smlednik, je po veljavnem odloku predvidena gradnja večnamenskega objekta za oskrbno – servisno dejavnost, ki naj bi služila zgolj prebivalcem na območju zazidalnega načrta.
Pobudnik – Evgenija Lazarini, Smlednik 138, 1216 Smlednik želi na zemljiščih zgraditi tri stanovanjske objekte, enakih gabaritov in oblikovanja kot je za stanovanjske objekte opredeljeno v zazidalnem načrtu.
Na zemljiščih parc. št. 1023/123 in 1023/124, obe k.o. Smlednik, je po veljavnem odloku predvidena izgradnja dveh stanovanjskih objektov.
Pobudnik – Adria gradnje d.o.o., Cankarjeva ul. 62, 5000 Nova Gorica želi na zemljiščih zgraditi tri stanovanjske objekte, enakih gabaritov in oblikovanja kot je za stanovanjske objekte opredeljeno v zazidalnem načrtu.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in podlag)
V postopku priprave spremembe odloka se lahko na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih razlogov ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage.
Strokovne rešitve za spremembo odloka pripravita izbrana načrtovalca, in sicer Kaliopa d.o.o., Ljubljana in Ravnikar Potokar, arhitekturni biro d.o.o., Ljubljana. Sprememba odloka se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Sprememba odloka bo vsebovala tekstualni in grafični del.
Sprememba odloka se bo izdelala v analogni in v digitalni obliki.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi sprememb odloka morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu sprememb odloka sodelovati pristojni nosilci urejanja prostora ter udeleženci.
Nosilci urejanja prostora:
Upravljavci javne komunalne infrastrukture:
– Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica Marka Vadnova 1, 4000 Kranj (vodovodno omrežje),
– Elektro Gorenjska d.d., Ulica Marka Vadnova 3a, 4000 Kranj (elektro omrežje),
– Telekom Slovenija d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja, Stegne 19, 1210 Ljubljana- Šentvid (telekomunikacijsko omrežje),
– Petrol plin d.o.o, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje),
– Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Področje varovanja in omejitev:
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za varstvo okolja in narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo okolja in narave),
– Zavod za gozdove Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (področje razvoja poselitve),
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana (zaščita in reševanje),
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstevni inšektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva c. 33, 1000 Ljubljana.
V skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na ministrstvo, pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Po sprejemu sklepa o začetku priprave sprememb odloka pripravljavca pozoveta pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 15 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v sklepu, se le-te pridobijo po istem postopku.
7. člen
(postopek in roki izdelave spremembe OLN)
Za pripravo spremembe OLN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
|   |AKTIVNOST      |ROK IZDELAVE   |NOSILEC     |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 1. |sklep o začetku   |april 2014    |župan Občine   |
|   |priprave spremembe  |         |Medvode     |
|   |ZN          |         |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 2. |izdelava osnutka   |15 dni po    |izdelovalca   |
|   |sprememb in     |sprejetju sklepa |sprememb ZN   |
|   |dopolnitev OLN    |         |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 3. |pridobivanje smernic |15 dni      |pripravljavec,  |
|   |pristojnih nosilcev |         |oziroma po    |
|   |urejanja prostora in |         |pooblastilu   |
|   |odločitev      |         |izdelovalca   |
|   |Ministrstva za    |         |spremembe ZN   |
|   |okolje in prostor o |         |         |
|   |izdelavi CPVO    |         |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 4. |izdelava strokovnih |v času      |izdelovalca   |
|   |podlag        |pridobivanja   |sprememb ZN   |
|   |           |smernic – 15 dni |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 5. |izdelava       |10 dni po    |izdelovalca   |
|   |dopolnjenega osnutka |pridobitvi vseh |sprememb ZN   |
|   |sprememb in     |smernic     |         |
|   |dopolnitev ZN    |         |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 6. |obravnava na     |         |Občinski svet  |
|   |občinskem svetu   |         |Občine Medvode  |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 7. |obvestilo javnosti o |7 dni pred    |Občina Medvode  |
|   |javni razgrnitvi z  |razgrnitvijo   |         |
|   |javnim naznanilom  |         |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 8. |javna razgrnitev,  |15 dni      |Občina Medvode  |
|   |javna obravnava   |         |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 9. |predaja pripomb in  |5 dni po     |Občina Medvode  |
|   |predlogov      |zaključeni javni |         |
|   |           |razgrnitvi    |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 10. |opredelitev     |5 dni od predaje |izdelovalca   |
|   |izdelovalcev do   |pripomb     |sprememb ZN   |
|   |pripomb in predlogov |         |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 11. |izdelava stališč do |5 dni od     |izdelovalca   |
|   |pripomb       |opredelitve   |sprememb ZN   |
|   |           |načrtovalca   |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 12. |obvestilo lastnikom |po uskladitvi  |Občina Medvode  |
|   |o stališčih do    |stališč med   |         |
|   |njihovih pripomb in |izdelovalcema,  |         |
|   |predlogov      |Občino Medvode in|         |
|   |           |investitorjema  |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 13. |izdelava predloga  |10 dni      |izdelovalca   |
|   |sprememb in     |         |sprememb ZN   |
|   |dopolnitev ZN    |         |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 14. |pridobivanje mnenj  |15 dni      |pripravljavca,  |
|   |na predlog sprememb |         |oziroma po    |
|   |in dopolnitev ZN   |         |pooblastilu   |
|   |           |         |izdelovalca   |
|   |           |         |sprememb ZN   |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 15. |izdelava usklajenega |po uskladitvi  |izdelovalca   |
|   |predloga sprememb in |mnenj      |sprememb ZN   |
|   |dopolnitev OLN za  |         |         |
|   |sprejem       |         |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 16. |sprejetje      |na seji     |Občinski svet  |
|   |usklajenega predloga |občinskega sveta |Občine Medvode  |
|   |odloka        |         |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 17. |objava odloka v   |po sprejetju   |Občina Medvode  |
|   |Uradnem listu RS   |odloka      |         |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
| 18. |izdelava končnega  |po objavi odloka |izdelovalca   |
|   |elaborata      |         |sprememb ZN   |
+-----+---------------------+-----------------+-----------------+
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave spremembe OLN)
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka PVO (kolikor bo ta potrebna), celovito izdelavo sprememb ZN, bosta financirala pobudnika sprememb ZN.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-26/00-19
Medvode, dne 17. aprila 2015
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti