Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Št. 4102-1/2015/3 Ob-2069/15 , Stran 860
Št. 4102-1/2015/3 Ob-2069/15
Na podlagi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 3. 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (OJ L72/2014), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.) in 101/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) in Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letih 2015 in 2016
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa in upravičeni prejemniki pomoči Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letih 2015 in 2016 (v nadaljevanju: dejavnost) v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: OP). Ključni cilj dejavnosti je zmanjšati stopnjo tveganja revščine in socialne izključenosti najbolj ogroženih oseb v Republiki Sloveniji z izvajanjem nefinančne pomoči, sofinancirane iz OP. Obseg aktivnosti v okviru dejavnosti je podrobneje opredeljen v točki 2. razpisne dokumentacije. Ciljne skupine: do pomoči iz OP so upravičene najbolj ogrožene osebe, to so osebe, ki živijo ali so se znašle v težkih socialnih in materialnih razmerah. Njihovo upravičenost do pomoči bo ugotavljala partnerska organizacija, ki bo izbrana na tem javnem razpisu za izvajanje dejavnosti. Dejavnost izvaja na tem javnem razpisu izbrana partnerska organizacija, ki izpolnjuje vse pogoje, opredeljene v 3. poglavju javnega razpisa. Dejavnost partnerske organizacije v skladu s predmetnim javnim razpisom obsega naslednje aktivnosti: 1) razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam: – sprejem in skladiščenje hrane, dodeljene s strani ministrstva, – distribucijo hrane iz skladišč na razdelilna mesta, – obveščanje najbolj ogroženih oseb o razpoložljivi hrani, – ugotavljanje upravičenosti najbolj ogroženih oseb do pomoči, – brezplačno razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam na razdelilnih mestih, – brezplačno dostavo hrane najbolj ogroženim osebam v zavetišča, materinske domove, varne hiše, prehodne domove, zatočišča, krizne centre, dnevne centre, sprejemne centre za odvisnike, brezdomce, žrtve nasilja, socialno najbolj izključenim osebam pa tudi na dom ali na ulico (brezdomci), – spremljanje prejete in razdeljene hrane (vodenje skladiščnih evidenc), – spremljanje končnih prejemnikov po spolu in ekonomsko-socialnem statusu (otroci, stari 15 let ali manj, osebe, stare 65 let ali več, ženske, migranti, tujci, predstavniki manjšine, invalidi, brezdomci). Za nakup in dostavo hrane v skladišča partnerske organizacije bo poskrbelo ministrstvo. Okvirna vrednost javnega naročila za dobavo hrane, ki ga bo izvedlo ministrstvo, znaša 5.500.000 EUR. V obdobju izvajanja dejavnosti se načrtujejo 4 dobave, in sicer okvirno oktobra 2015, marca 2016, junija 2016 in septembra 2016. Nabor prehranskih izdelkov bo ministrstvo določilo na predlog partnerskih organizacij, pri tem pa bo upoštevalo potrebe in prispevek izbranih prehranskih izdelkov k uravnoteženi prehrani najbolj ogroženih oseb. 2) izvajanje spremljevalnih ukrepov Ob razdeljevanju hrane mora partnerska organizacija izvajati tudi različne spremljevalne ukrepe, katerih cilj je prispevati k boljši socialni vključenosti najbolj ogroženih oseb, ter vanje vključiti čim več prejemnikov hrane. Spremljevalni ukrepi lahko zajemajo informiranje o drugih oblikah pomoči, psihosocialno svetovanje in podporo, krepitev socialnih veščin in znanja ter druge aktivnosti, ki bodo prispevale k boljši socialni vključenosti najbolj ogroženih oseb (npr. svetovanje o ravnanju z denarjem, tečaji zdravega kuhanja itd.). Partnerska organizacija mora: – najbolj ogrožene osebe obveščati o spremljevalnih ukrepih in jih spodbujati k udeležbi v tiste ukrepe, ki bi najbolj pripomogli k njihovi boljši socialni vključenosti, – spremljati in poročati o izvajanju spremljevalnih ukrepov. Ciljne skupine: do pomoči so upravičene najbolj ogrožene osebe, to so osebe, ki živijo ali so se znašle v težkih socialnih in materialnih razmerah. Njihovo upravičenost do pomoči bo ugotavljala partnerska organizacija, ki bo izbrana na tem javnem razpisu. Upravičenost oseb do pomoči se bo ugotavljala bodisi na podlagi predloženih dokumentov bodisi na podlagi presoje partnerske organizacije, da je oseba v hudi socialni stiski in nujno potrebuje pomoč. Končni prejemnik po tem javnem razpisu je najbolj ogrožena oseba, ki prejme pomoč iz OP. Na različnih stopnjah priprave, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja dejavnosti se upoštevata in spodbujata enakost spolov in vključevanje vidika spola ter preprečuje vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Pri razdeljevanju hrane se bo upoštevalo nacionalno in EU zakonodajo o varnosti potrošniških izdelkov ter spoštovalo dostojanstvo najbolj ogroženih oseb. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis lahko kandidira: a) pravna oseba, ki je humanitarna organizacija, vpisana v razvid humanitarnih organizacij pri pristojnem ministrstvu ter opravlja dejavnost na področju socialnega varstva, b) za stroške dejavnosti, za katere daje vlogo za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa, ni in ne bo prejela pomoči iz drugih javnih virov (dvojno financiranje), c) ima vzpostavljeno lokalno mrežo za razdeljevanje hrane (zagotavlja več lokacij in osebje za razdeljevanje hrane), d) izpolnjuje higienske in tehnične pogoje skladiščenja hrane v skladu z zakonodajo, e) ima upravne, finančne in operativne zmogljivosti za izvedbo dejavnosti. Pogoj upravnih zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje, kolikor imajo ključne osebe, ki sodelujejo pri izvedbi dejavnosti, izkušnje z izvedbo primerljivih projektov razdeljevanja pomoči najbolj ogroženim osebam. Pogoj prijavitelj izkazuje s predložitvijo življenjepisov ključnih oseb. Pogoj finančne zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje, kolikor v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, razvidnega iz Poslovnega registra. Pogoj izkazuje s predložitvijo potrdila poslovnih bank za vse transakcijske račune, razvidne iz Poslovnega registra Slovenije, da v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa. Pogoj operativne zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje, kolikor razpolaga s skladišči, v katera mu ministrstvo lahko dostavi hrano, lokacijami, na katerih lahko razdeljuje hrano, ima osebje za razdeljevanje hrane ter zagotavlja logistično podporo za sprejem, transport in razdeljevanje hrane. Pogoj izkazuje z navedbo podatkov v obrazcu št. 1, točka 2.1 in 2.2 razpisne dokumentacije, iz katerih je razvidno, da ima skladišča in več lokacij za razdeljevanje hrane, logistično podporo in osebje. Prijavitelj mora vlogi kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz točk a), b), c) in d) priložiti tudi Izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (obrazec št. 3 razpisne dokumentacije). Prijavitelja lahko predstavljajo združenja ali društva, povezana v zvezo, ki skupaj izkažejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, pri čemer mora njihovo sodelovanje izhajati iz ustanovitvenega akta. Kolikor ustanovitveni akt ni javno dostopen, ga mora prijavitelj priložiti vlogi. Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa izpolnjevanje pogojev preveri na terenu, pridobi potrdila iz uradnih evidenc in prijavitelja zaprosi za dodatna dokazila oziroma pojasnila. 4. Upravičeni stroški Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so: a) upravni oziroma administrativni stroški ter stroški prevoza in skladiščenja partnerske organizacije po pavšalni stopnji največ 5% stroškov nakupa hrane; b) stroški spremljevalnih ukrepov, ki jih izvajajo in prijavijo partnerske organizacije, po pavšalni stopnji največ 5% stroškov nakupa hrane. 5. Predvidena višina sredstev za javni razpis Predvidena višina sredstev javnega razpisa za leti 2015 in 2016 skupaj znaša 550.000,00 EUR, kar predstavlja 10% vrednosti javnega naročila za dobavo hrane, ki jo bo ministrstvo dostavilo v skladišča izbranih prijaviteljev. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leti 2015 in 2016 na naslednjih proračunskih postavkah: – PP 140074 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene v RS – EU, – PP 140075 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene v RS – slovenska udeležba. Sredstva bodo izbranim prijaviteljem izplačana na podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju: ZzI) z obveznimi prilogami v skladu z Navodili za izvajanje in spremljanje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letih 2015 in 2016 (v nadaljevanju: navodila), ki jih bo ministrstvo izdalo po podpisu pogodb z izbranimi prijavitelji. Posamezni prijavitelj lahko za upravičene stroške po tem javnem razpisu prejme največ 10% stroška nakupa hrane, ki mu jo bo ministrstvo dostavilo v skladišča. Višino dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju bo ministrstvo izračunalo po naslednji formuli: X (EUR) = (število prejemnikov prijavitelja / število prejemnikov vseh izbranih prijaviteljev) x 550.000,00 EUR Količino dodeljene hrane izbranim prijaviteljem bo ministrstvo določilo na podlagi podatkov o številu prejemnikov, ki jih bo posamezni prijavitelj navedel v 2. poglavju Obrazca št. 1 razpisne dokumentacije, ob upoštevanju podatka o ocenjeni količini hrane, ki jo lahko sprejme v svoja skladišča. 6. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov in aktivnosti Obdobje upravičenosti javnih izdatkov oziroma izplačil iz proračuna je od datuma podpisa pogodbe z izbranimi partnerskimi organizacijami do 31. 12. 2016 oziroma v skladu z določili veljavnega zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. V primeru nepredvidenih okoliščin, ki bi se pojavile po zaprtju tega javnega razpisa in jih ni bilo mogoče predvideti, bodo dodeljena sredstva, kolikor bodo lahko zagotovljena v proračunu, porabljena v letu 2017. Obdobje upravičenosti za izvajanje dejavnosti je od datuma podpisa pogodbe z izbranimi partnerskim organizacijami do vključno 15. 10. 2016. V primeru nepredvidenih okoliščin, na katere izbrani prijavitelj ne bo imel vpliva, se rok za izvajanje dejavnosti s soglasjem ministrstva lahko podaljša. 7. Merila za izbor Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele in formalno popolne vloge, ki jih bodo predložili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz 3. poglavja tega javnega razpisa. Vloge se bodo ocenjevale po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe meril in njihov pomen je določen v točki 7. razpisne dokumentacije. 8. Postopek izbora 8.1 Oblika in vsebina prijave Prijavni obrazci Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge: Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavitelju in dejavnosti Obrazec št. 2: Prijavnica Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev Priloge: Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju Priloga 2: Označba vloge Dokazila: – ustanovitveni akt prijavitelja, ki ga predstavljajo združenja ali društva, povezana v zvezo, kolikor ni javno dostopen; – življenjepisi ključnih oseb, ki sodelujejo pri izvedbi dejavnosti; – potrdilo poslovnih bank za vse transakcijske račune prijavitelja, razvidne iz Poslovnega registra Slovenije, da v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel blokiranih transakcijskih računov. 8.2 Rok in način prijave na javni razpis Rok za oddajo vloge je do vključno dne 29. 5. 2015. Posamezen prijavitelj lahko predloži le eno vlogo na javni razpis (v nadaljevanju: vloga). Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju. Vloga mora biti oddana v papirnati (tiskani) obliki in na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ter mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in dokazila, določene v 8.1 točki tega javnega razpisa. Prijavitelj mora prijavne obrazce predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD-ROM ali DVD-ROM). Drugih prilog in dokazil ni potrebno predložiti na e-nosilcu. Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen na vseh prijavnih obrazcih in prilogah. Kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: „Ne poslujemo z žigom.“. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno 29. 5. 2015. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana do 29. 5. 2015 do 13. ure. Vloge na javni razpis morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprtem ovitku, na katerem je naveden naziv in naslov prijavitelja ter naslov ministrstva. Ovitek mora biti označen z naslednjo navedbo: „Ne odpiraj! Vloga na javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letih 2015 in 2016“. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene. 8.3 Odpiranje, dopolnitev nepopolnih vlog in strokovni pregled vlog 8.3.1 Odpiranje vlog Ministrstvo bo izvedlo postopek dodelitve sredstev, kot ga določa veljavni Zakon o javnih financah oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (v nadaljevanju: Uredba). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva. Odpiranje vlog bo potekalo dne 3. 6. 2015 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice bo ministrstvo vrnilo pošiljatelju. O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik. Pri odpiranju vlog ugotavlja strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter dokazil, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje e-nosilca s prijavnimi obrazci. Za formalno nepopolno se šteje tudi vloga, ki ni ožigosana na predvidenih mestih oziroma označena z navedbo „Ne poslujemo z žigom.“ in ni podpisana s strani odgovornih oseb. 8.3.2 Dopolnitev formalno nepopolnih vlog V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan priporočeno s povratnico po pošti na naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte. Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati: – delov vloge, ki določajo višino zaprošenih sredstev, – delov vloge, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge (število uporabnikov, kapacitete skladišč, ipd.), – elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa. Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu do vključno osmega dne od datuma prejema poziva za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Dopolnitev se mora sklicevati na številko poziva ministrstva k dopolnitvi. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene s sklepom predstojnice ministrstva. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno presodila, kot sledi: – če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in posledično vloge ni možno uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo takšna vloga zavržena; – kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal dele vloge, ki določajo višino dodeljenih sredstev, se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge ali elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer te dopolnitve ne bodo upoštevane. 8.3.3 Strokovni pregled popolnih vlog Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, določenih v 3. poglavju tega javnega razpisa, in ocenila vlogo na podlagi meril, določenih v 7. poglavju tega javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v 3. poglavju javnega razpisa, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet strokovnega pregleda na podlagi meril. V postopku ocenjevanja bodo vloge ocenjene glede na merila, določena v 7. poglavju tega javnega razpisa. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. V predlog prejemnikov sredstev se bodo uvrstile vloge, ki bodo dosegle najmanj 18 točk. Kolikor bo prijavitelj pri ocenjevanju po merilu 3) Program spremljevalnih ukrepov ter strokovna usposobljenost za izvajanje prejel 0 točk, ne bo predlagan za izbor in bo njegova vloga s sklepom zavrnjena. Kolikor bo imelo več vlog enako število točk, bodo imeli prednost tiste vloge z višjim skupnim številom točk pri merilih 1) in 2). Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o dejavnosti ter njihovo prilagoditev, ki ne bi pomenila spremembe v smislu drugega odstavka 10. člena Uredbe. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov. 8.4 Zagotovitev načela enakih možnosti, enakosti spolov, nediskriminacije Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vključene in tudi za prijavitelje v skladu z zakonodajo, ki ureja predmetno področje. 9. Obveščanje o izbiri O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki jo bo predstojnik pooblastil za sprejetje odločitve o izboru. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh od zaključka odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva, www.mddsz.gov.si. Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo. Kolikor izbranega prijavitelja predstavlja združenje ali društva, povezana v zvezo, je prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju dolžan ministrstvu predložiti pogodbo o medsebojnih razmerjih, pravicah in obveznostih za izvajanje dejavnosti, ki je bila predmet vloge na javni razpis. 10. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o dodeljenih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 11. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu: pristojnosti, odgovornosti in naloge izbranih prijaviteljev bodo določene v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letih 2015 in 2016. 12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Bojani Lavrič na tel. 01/369-75-19, vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na elektronskem-naslovu: bojana.lavric@gov.si. Zainteresirani prijavitelji lahko na elektronski naslov: bojana.lavric@gov.si do vključno 22. 5. 2015 zastavijo vprašanja v zvezi z javnim razpisom. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani, www.mddsz.gov.si, najkasneje do 26. 5. 2015. Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Delavnica bo potekala dne 15. 5. 2015 ob 10. uri, v prostorih ministrstva.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti