Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2899. Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo
2900. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
2901. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji prog

Sklepi

2902. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Paragvaj v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
2903. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Častnega konzulata Kanade v Ljubljani na čelu s častnim konzulom
2904. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

2905. Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja
2906. Pravilnik o hišnem redu Azilnega doma

BANKA SLOVENIJE

2907. Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic
2908. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
2909. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
2910. Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
2911. Sklep o spremembah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
2912. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2913. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2914. Tarifna priloga 2011 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
2915. Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

OBČINE

Brežice

2916. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
2917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Brežice
2918. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
2919. Sklep o Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Brežice
2920. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2011
2921. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

2922. Obvezna razlaga tretjega odstavka 10.4 točke 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova

Krško

2923. Odlok o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško
2924. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm (poslovno stanovanjski kompleks)

Ljubljana

2925. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2011/2012

Novo mesto

2926. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
2927. Odlok o sofinanciranju evropskega košarkarskega prvenstva 2013
2928. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011
2929. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria

Piran

2930. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Hotel Marko

Slovenska Bistrica

2931. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka

Sveti Jurij ob Ščavnici

2932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
2934. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Sveti Tomaž

2935. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šentjur

2936. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur
2937. Odlok o spremembah Odloka o spremembi območij naselij Šentjur, Podgrad, Hruševec, Podgorje, Nova vas in Bezovje
2938. Odlok o spremembah Odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest na območju Občine Šentjur pri Celju

Turnišče

2939. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče
2940. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti