Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Št. 478-39/2011 Ob-4204/11 , Stran 1942
Št. 478-39/2011 Ob-4204/11
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in sklepa 6. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 23. 3. 2011, ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/5314-684. 2. Predmet prodaje: prodaja nepremičnine, parc. št. 246/343, k.o. Lancovo, stanovanjska stavba, v izmeri 40 m2 in dvorišče, v izmeri 227 m2 (postopek parcelacije je v teku, pred parcelacijo zahodni del dvojčka parc. št. 246/274, k.o. Lancovo, s pripadajočim zemljiščem). Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 97.500,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja je 500 €. 3. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 15 dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: 00 72000100. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 4. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v torek, 30. 8. 2011, ob 10. uri, v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 26. 8. 2011 do 11. ure. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic: 00 72000100. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 5. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo varščino. 7. Drugi pogoji Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 8. Informacije Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Dominik Skumavec, tel. 04/537-23-41 in na Alpdomu d.d., kontaktna oseba Mateja Novak, tel. 04/537-45-16, v delovnih dneh od 16. 8. 2011 do 26. 8. 2011, od 10. do 12. ure. Ogled nepremičnine bo mogoč 22. 8. in 23. 8. 2011, po predhodnem dogovoru z Matejo Novak, tel. 04/537-45-16. 10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
Občina Radovljica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti