Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

2924. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm (poslovno stanovanjski kompleks), stran 8963.

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom, zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 9. seji, dne 18. 7. 2011, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm (poslovno stanovanjski kompleks)
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (Uradni list RS, št. 24/01, 71/01 in 74/10) (v nadaljevanju: SDUN).
SDUN je izdelal Elite arhitekti d.o.o., Krško, pod št. EA-10/002, v juliju 2011.«
2. člen
V 2. členu se:
– na koncu besedila dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»SDUN se nanašajo na spremembe prostorskih ureditev na območju bivšega doma starejših občanov, za namen gradnje novega poslovno stanovanjskega kompleksa s pripadajočo zunanjo ureditvijo in prometno ter komunalno infrastrukturo.
SDUN sestavlja tekstualni in grafični del ter priloge:
A. ODLOK
B. TEKSTUALNI DEL
C. GRAFIČNI DEL
1. Izsek iz kartografskega dela prostorskih sestavin planskih aktov občine Krško
2. Območje sprememb in dopolnitev z obstoječim parcelnim stanjem:
2.1. Mapna kopija, M 1:1000
2.2. Geodetski načrt, M 1:500
2.3. Situacija obstoječega stanja, M 1:500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji:
3.1. Obstoječa komunalna in energetska infrastruktura, M 1:500
3.2. Morfološka struktura in prometna infrastruktura, M 1:500
4. Ureditvena situacija, M 1:500
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:500
6. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1000
7. Načrt parcelacije, M 1:500
D. PRILOGE
– Izvleček iz sprejetega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve SDUN-a
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Odločba glede CPVO
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Povzetek za javnost
– Geološko geotehnično poročilo o pogojih temeljenja za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za projekt »Izgradnja poslovnega kompleksa na Cesti 4. julija v Krškem« (izdelal GEOSTERN d.o.o. Krško, februar 2011)«.
II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
V 3. členu se:
– na koncu petega odstavka dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Območje SDUN je na severovzhodu definirano z državno cesto R 1334 – Cesta 4. julija, na jugovzhodu meji na občinsko cesto LK 192047 – Cesta 4. julija, na jugozahodu ter severozahodu pa je območje omejeno z obstoječo stanovanjsko blokovno pozidavo.
Območje urejanja, v velikosti cca. 0,50 ha, obsega zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 272/5-d, 272/6-d, 273/3, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4-d, 274/8-d, 275/1-d, 275/3, 275/4, *354, *355, *713, *714, 762/11-d, k.o. Stara vas. (d- pomeni delno.)«.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
V 4. členu se:
– na koncu besedila dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Območje SDUN je namenjeno za stanovanjske in centralne dejavnosti mesta. Del ob regionalni cesti se nameni za javni, poslovni program, notranjost območja pa za stanovanja in dejavnosti mirnega, tihega značaja. Na območju SDUN so, na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) poleg stanovanjske, možne tudi naslednje dejavnosti:
C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI; dopustne dejavnosti v oddelku:
32 – Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti; dopustne dejavnosti v podrazredu:
32.500 – Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL; dopustne dejavnosti v oddelku:
47 – Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; dopustne dejavnosti v podrazredu:
47.621 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.730 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
74.750 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
I) GOSTINSTVO; dopustne dejavnosti v oddelku:
56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač; dopustne dejavnosti v podrazredu:
56.101 – Restavracije in gostilne
56.102 – Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 – Slaščičarne in kavarne
56.300 – Strežba pijač
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI; dopustne dejavnosti v oddelku:
69 – Pravne in računovodske dejavnosti
71 – Arhitekturno in tehnično svetovanje; tehnično preizkušanje in analiziranje
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI; dopustne dejavnosti v oddelku:
78 – Zaposlovalne dejavnosti
79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
82 – Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti; dopustne dejavnosti v podrazredu:
82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO; dopustne dejavnosti v oddelku:
86 – Zdravstvo
R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI; dopustne dejavnosti v oddelku:
90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti; dopustne dejavnosti v podrazredu:
90.010 – Umetniško uprizarjanje
91 – Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; dopustne dejavnosti v podrazredu:
91.011 – Dejavnost knjižnic
91.012 – Dejavnost arhivov
93 – Športne in druge dejavnosti za prosti čas; dopustne dejavnosti v podrazredu:
93.130 – Obratovanje fitnes objektov
S) DRUGE DEJAVNOSTI; dopustne dejavnosti v oddelku:
96 – Druge storitvene dejavnosti; dopustne dejavnosti v podrazredu:
96.021 – Frizerska dejavnost
96.022 – Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.040 – Dejavnost za nego telesa«.
5. člen
Za 5.a členom se doda novi 5.b člen, ki se glasi:
»5.b člen
Na območju SDUN za poslovno stanovanjski kompleks so, na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list, št. 33/03 in 78/05-popr. in 25/10), dopustni naslednji objekti:
– 11 – Stanovanjske stavbe
112 – Večstanovanjske stavbe
11221 – Tri- in večstanovanjske stavbe
11222 – Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
– 12 – Nestanovanjske stavbe
121 – Gostinske stavbe
12112 – Gostilne, restavracije in točilnice
122 – Upravne in pisarniške stavbe
123 – Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
12304 – Stavbe za druge storitvene dejavnosti
124 – Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
12420 – Garažne stavbe
– gradbeni inženirski objekti (objekti in naprave prometne, komunalne in energetske infrastrukture, komunikacijska omrežja).
Poleg stavb iz predhodnega odstavka so v skladu s celostno ureditvijo območja, dovoljene tudi gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov (Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08).
Nezahtevni objekti, ki so dovoljeni na tem območju so:
1. objekt za lastne potrebe, in sicer uta oziroma senčnica; to je enoetažna, pritlična, navadno lesene konstrukcije, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, z bruto površino največ 15 m2 in višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta;
2. ograje, nižje od 2,2 m (ograje pri atrijih stanovanjsko poslovnega objekta, pri prostoru za odpadke, pri poslovnem objektu v notranjem dvorišču proti stanovanjsko poslovnemu objektu);
3. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m;
4. pomožni infrastrukturni objekt, in sicer pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, če je skupna širina kolesarske steze in pločnika do 3 m;
Enostavni objekti, ki so dovoljeni na tem območju so:
1. Pomožni infrastrukturni objekti, in sicer:
a. pomožni cestni objekti
b. pomožni energetski objekti
c. telekomunikacijske antene in oddajniki
d. pomožni komunalni objekti
2. Urbana oprema, in sicer:
a. skulptura in druga prostorska inštalacija, če je njena tlorisna površina do 100 m2, višina pa do 4 m nad terenom;
b. vodnjak oziroma okrasni bazen, to je arhitektonsko zasnovan in plastično okrašen zbiralnik za vodo, navadno z vodometom, če je njegova tlorisna površina do 100 m2, pri vodometu pa višina konstrukcije do 4 m;
c. otroško igrišče, če je njegova površina do 500 m2.«.
IV. URBANISTIČNI POGOJI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV
6. člen
V 7. členu se:
– na koncu prve tabele (Objekti, predvideni za rušenje) dodajo štiri nove točke, ki se glasijo:
»11. Dom starejših občanov parc. št.*713
12. Stanovanjsko poslovni objekt parc. št. *354 in *355
13. Shramba za plinske jeklenke parc. št. *714
14. Klančina (dostop) do kurilnice parc. št. 272/5-d, 272/6-d in 273/3-d (d-pomeni delno).«.
– na koncu druge tabele (Novogradnje) dodajo tri nove točke, ki se glasijo:
»8. Poslovni objekt parc. št. 273/3-d, 274/1-d, 274/2-d in *713-d (d-pomeni delno);
9. Stanovanjsko poslovni objekt parc. št. 273/3-d, *354-d in *355-d (d-pomeni delno);
10. Podzemna garaža parc. št. 273/3-d, 274/1-d, 274/2, 274/3-d, *354-d, *355-d, *713-d, *714-d (d-pomeni delno).«.
– na koncu tretje tabele (Nove ureditve zunanjega prostora) doda nova točka, ki se glasi:
»3. Ureditve zelenih in tlakovanih površin v sklopu novega poslovno stanovanjskega kompleksa na območju bivšega doma starejših občanov, med državno cesto R 1334 – Cesta 4. julija in občinsko cesto LK 192047 – Cesta 4. julija.«.
7. člen
Opis namembnosti posegov
V 8. členu se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na območju bivšega doma starejših občanov, med državno cesto R 1334 – Cesta 4. julija in občinsko cesto LK 192047 – Cesta 4. julija, je predviden poslovno stanovanjski kompleks s podzemno garažno hišo. Zunanje površine se zazelenijo, tlakujejo oziroma se uredijo glede na namen stanovanjskih in poslovnih objektov.«.
8. člen
Funkcionalno oblikovalski pogoji
V 9. členu se:
– za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Horizontalni in vertikalni gabariti novega poslovno stanovanjskega kompleksa, so razvidni iz grafične priloge št. 4 (ureditvena situacija).«.
– pred naslovom »Ureditev odprtih površin, rekreativnih površin in otroških igrišč« se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Poslovno stanovanjski kompleks na območju bivšega doma starejših občanov.«.
9. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
POSLOVNO STANOVANJSKI KOMPLEKS NA OBMOČJU BIVŠEGA DOMA STAREJŠIH OBČANOV
Tipologija zazidave:
Zazidava območja je razgibana ter prilagojena poslovno stanovanjskemu programu. Načrtovana je gradnja dveh samostojnih objektov (poslovni objekt št. 8 in stanovanjsko poslovni objekt št. 9), ki sta povezana s skupno podzemno garažo (objekt št. 10).
Velikost in zmogljivost:
POSLOVNI OBJEKT (št. 8)
– Horizontalni gabarit: je definiran z maksimalnim tlorisnim gabaritom objekta, ki je osno 31,5 m x 31,5 m, z dovoljenim odstopanjem do največ ± 10 %. Znotraj maksimalnega tlorisnega gabarita je možno poljubno oblikovati tloris objekta. Le-ta pa je lahko presežen za funkcionalne elemente objekta (konzolni previsi, nadstreški, balkoni, terase, požarne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi, klančine in podobno) do 3 m.
– Vertikalni gabarit: Maksimalna višina objekta, od kote terena pritličja (P), ki je ±0,00 m = 163,00 m.n.v, je 15,00 m (P+2). Znotraj maksimalne višine objekta je možno urediti tudi manj etaž ter razgibati objekt s poljubno višinsko členitvijo posameznih delov le-teh. Izvedba nadstreškov in reklamnih napisov je dovoljena znotraj zahtevanih višinskih gabaritov.
STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT (št. 9)
– Horizontalni gabarit: je definiran z maksimalnim tlorisnim gabaritom objekta, ki je 16 m x 19 m, z dovoljenim odstopanjem do največ +10 %, razen proti vzhodu. Znotraj maksimalnega tlorisnega gabarita je možno poljubno oblikovati tloris objekta. Le-ta pa je lahko presežen za funkcionalne elemente objekta (konzolni previsi, nadstreški, balkoni, terase, požarne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi, klančine in podobno) do 3 m.
– Vertikalni gabarit: Maksimalna višina objekta, od kote terena kleti (K), ki je -2,60 m = 160,40 m.n.v, je 20,60 m. Zasnovan je v šestih etažah (K+P+4). Znotraj maksimalne višine objekta je možno urediti tudi manj etaž ter razgibati objekt s poljubno višinsko členitvijo posameznih delov. Izvedba nadstreškov in reklamnih napisov je dovoljena znotraj zahtevanih višinskih gabaritov.
PODZEMNA GARAŽA (št. 10)
– Horizontalni gabarit: je definiran z maksimalnim tlorisnim gabaritom objekta, ki je razgiban, tloris je razviden iz ureditvene situacije in načrta parcelacije, z dovoljenim odstopanjem do največ ±5 %. Garaža na nivoju K1 in K2 povezuje objekta št. 8 in št. 9.
– Vertikalni gabarit: maksimalno K1+K2+K3, minimalno pa K1+ K2. Kota kleti 1 (K1) je -3,15 m = 159,85 m.n.v. Definirana je z niveleto parkirišča oziroma dostopne ceste na spodnjem platoju in je do največ 0,50 m nad ali pod le-to.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
POSLOVNI OBJEKT (št. 8)
– Konstrukcija: je lahko lesena, zidana, betonska, armiranobetonska, kovinska
– Kota pritličja (P): znaša 163,00 m.n.v. Odstopanje absolutnih višinskih kot znaša ±50 cm, glede na niveleto parkirišča oziroma dostopno cesto na zgornjem platoju.
– Streha: Streha je ravna, skrita v vencu oziroma enokapna ali dvokapna z manjšim naklonom do 15°. Kritina je odvisna od konstrukcije strehe in je sive barve. Ravna streha je lahko tudi ozelenjena.
– Fasada: Oblikovanje fasade (predvsem severovzhodne in jugovzhodne) naj bo reprezentančno, saj gre za objekt ob mestni ulici. Predlagana je uporaba fasadnih oblog v kombinaciji s steklom. Barve naj bodo umirjenih, neizrazitih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra z možnostjo kombiniranja barv. Uporaba flourescentnih barv ni dovoljena. Oblikovanje odprtin in členitev fasade je svobodna, slediti mora funkciji objekta ter k skladnemu oblikovanju fasade.
STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT (št. 9)
– Konstrukcija: je lahko lesena, zidana, betonska, armiranobetonska, kovinska.
– Kota kleti (K): znaša 160,40 m.n.v. Odstopanje absolutnih višinskih kot znaša ±50 cm, glede na niveleto parkirišča oziroma dostopno cesto na spodnjem platoju.
– Streha: Streha je ravna, skrita v vencu oziroma enokapna ali dvokapna z manjšim naklonom do 15°. Kritina je odvisna od konstrukcije strehe in je sive barve. Ravna streha je lahko tudi ozelenjena.
– Fasada: Pri oblikovanju fasade je dovoljena uporaba sodobnih materialov na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih, neizrazitih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra z možnostjo kombiniranja barv. Uporaba flouroscentnih barv ni dovoljena. Oblikovanje odprtin in členitev fasade je svobodna, slediti mora funkciji objekta ter k skladnemu oblikovanju fasade.
PODZEMNA GARAŽA (št. 10)
– Konstrukcija: je lahko zidana, betonska, armiranobetonska, kovinska
– Kota kleti 1 (K1): znaša 159,85 m.n.v. Odstopanje absolutnih višinskih kot znaša ±50 cm, glede na niveleto parkirišča oz dostopno cesto na spodnjem platoju.
Lega objekta na zemljišču:
Lega je definirana s površino za razvoj objekta oziroma s prikazom maksimalnih gabaritov objektov. Prikazana je v grafičnem delu na načrtu št. 4 »Ureditvena situacija«.
Ureditev okolice objekta:
Okolico objektov je potrebno urediti, tlakovati in ozeleniti. Ozelenitve okolice objektov naj se izvedejo s krajevnimi vrstami rastlinja, skladno z obstoječo kulturno krajino. Znotraj območja se poleg zelenic predvidijo tudi parkirišča in tlakovane površine. Zunanje ureditve naj omogočajo prehodnost in navezave do predvidenih stavb.
Obstoječo zazidavo (opuščena kurilnica) ob obstoječem večstanovanjskem objektu na Cesti 4. julija 54, je možno ohraniti ali porušiti. V primeru ohranitve jo je potrebno sanirati oziroma obnoviti, urediti dostope in preurediti za potrebe prebivalcev bloka, v primeru rušitve pa se uredi zelena površina, namenjena stanovanjski soseski.
Velikost in oblika parcel:
Velikost in oblika gradbenih parcel je prikazana v grafičnem delu na načrtu št. 7 »Načrt parcelacije«.
Druga merila in pogoji:
Pri projektiranju je potrebno upoštevati določila izdelanega geološko geotehničnega poročila o pogojih temeljenja.
Stavbe morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogoča uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti ter da so jim s tem zagotovljeni: neoviran dostop, vstop in uporaba, v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/09).
V stanovanjsko poslovnem objektu je dopustno klet ali pritličje nameniti za dejavnost, vendar mirnega oziroma tihega značaja.«.
V. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN
10. člen
Cestno omrežje, dovozi v območje, intervencija in dostava
V 13. členu se:
– za petim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Obravnavano območje SDUN za poslovno stanovanjski kompleks se nahaja na zemljiščih v varovalnem pasu državne ceste I. reda, R1-220, na odseku 1334 Krško – Brežice, od km 0,945 do km 1,010 km na desni strani v smeri stacionaže državne ceste. Dostop na obravnavano območje je načrtovan preko priključka na regionalno cesto R 1334 (zgornji plato) ter obstoječega priključka na krajevno cesto LK 192047 (spodnji plato).
Načrtovano parkirišče pred poslovnim objektom ob regionalni cesti je javna površina, na kateri bo, po vzpostavitvi režima parkiranja, ob določenem času možno parkiranje tudi za stanovalce.«.
– na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi:
»Kakršni koli posegi oziroma objekti s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami, morajo biti od zunanjega roba vozišča regionalne ceste odmaknjeni najmanj 5,00 m.
Vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme. Zasaditev v območju vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena.
Ureditev komunalne infrastrukture ob regionalni cesti in prečkanja z le-to morajo biti opredeljene. Minimalna globina vodov glede na nivo vozišča ceste mora biti v skladu z pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05 in 26/06). Vzdolž posegov v vozišče regionalne ceste se ne dovoljuje, dovoljeni so le odmiki v skladu z pravilnikom. Vsa prečkanja komunalne infrastrukture z regionalno cesto so dovoljena le s prebojem oziroma s podvrtavanjem, razen v primeru sočasne izvedbe z rekonstrukcijo ceste, če bo potrebna.
V kolikor se predvideva osvetljevanje objektov, le-to ne sme negativno vplivati na udeležence v cestnem prometu. Osvetljenost mora biti projektirana v skladu z zakonodajo s področja osvetljenosti državnih cest. Uskladiti je potrebno obstoječo ureditev cestne razsvetljave z načrtovano osvetlitvijo z upoštevanjem priporočil SDR – Cestna razsvetljava PR 5/2 in Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07).
Meteorna in druga voda s parcele in objektov ne sme pritekati na cesto ali na njej celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa, zato je potrebna ureditev odvodnjavanja. Odvodnjavanje državne ceste se ne sme vsled novih gradenj poslabšati.
V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti ustrezno zaščito vozišča državne ceste, da ne bo pri gradbenih posegih v neposredni bližini državne ceste prišlo do zmanjšanja kakršnekoli nosilnosti vozišča (posedanje vozišča, bankin …).
V kolikor se ugotovi eventualna potreba po izvedbi protihrupne zaščite objekta in funkcionalnega zemljišča objekta zaradi hrupa, ki ga bo povzročal promet na državni cesti ne sme biti v breme upravljavca ceste.
Upoštevati je potrebno vso zakonodajo, ki se nanaša na področje gradnje cest.«.
11. člen
Mirujoči promet
V 14. členu se na koncu besedila doda odstavek, ki se glasi:
»Na območju novega poslovno stanovanjskega kompleksa je predvideno skupno cca 152 parkirnih mest, od tega je cca 104 parkirnih mest v podzemni garaži. Poleg parkirnih mest za načrtovane dejavnosti ter nova stanovanja, so v garaži predvidena parkirna mesta tudi za zainteresirane lastnike okoliških stanovanj (cca 60 parkirnih mest). Načrtovana zunanja parkirišča ob regionalni cesti, pred poslovnim objektom, so javna površina, na kateri bo, po vzpostavitvi posebnega režima parkiranja, ob določenem času možno parkiranje tudi za stanovalce.
V sklopu novega poslovno stanovanjskega kompleksa so, poleg parkirnih mest za avtomobile, možna tudi parkirna mesta za kolesa in motorna kolesa.«.
VI. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
12. člen
Vodooskrba
V 19. členu se:
– na koncu drugega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi:
»Hidranti se izvedejo izključno v nadzemni izvedbi in se priključijo na javno omrežje samo preko ustreznega zapornega elementa.«.
– na koncu tretjega odstavka dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»V primeru, ko poteka javni vodovod pod urejenimi – utrjenimi zunanjimi površinami kot so: asfalt, beton, tlakovci, vrtne plošče in itd., je potrebno vodovod ustrezno zaščiti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Na trasi javnega vodovoda oziroma v njegovem varovalnem pasu je prepovedano postavljati vse vrste gradbenih objektov in saditi sadna ali okrasna drevesa in drugih trajnih nasadov.
Za novi poslovno stanovanjski kompleks je potrebno izvesti rekonstrukcijo obstoječega vodovoda PE 90, z izvedbo vodovoda iz DLTŽ 100. Le-ta se priključuje na rekonstruirani vodovod DLTŽ 125, ki poteka po desni strani Ceste 4. julija (R 1334) v smeri proti Stari vasi, in sicer v obstoječem jašku.«.
13. člen
Odvajanje onesnaženih voda
V 20. členu se:
– na koncu prvega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi:
»Onesnaženo padavinsko vodo z betonskih in asfaltiranih površin – parkirišč, je potrebno pred izpustom očistiti v ustrezno dimenzioniranih in v skladu z zakonodajo predpisanih lovilcih olj. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da gre za vgradnjo zakonsko predpisanih Iovilcev olj, ki ustrezajo ustreznim standardom (SIST EN 852-2). Vse povozne in parkirne površine pri objektih morajo biti utrjene oziroma asfaltirane ali betonirane in obrobljene z robniki. Padavinske odpadne vode iz teh površin ne smejo nekontrolirano odtekati v podtalje ali v javno kanalizacijo. Čiste padavinske vode s streh objektov se preko peskolovov in revizijskih jaškov vodijo direktno v sistem javne kanalizacije.«.
– na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Komunalne odpadne vode z območja so priključene na Čistilno napravo Krško.«.
– na koncu četrtega odstavka dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Za novi poslovno stanovanjski kompleks je potrebno dograditi kanalizacijsko omrežje s potekom v občinski cesti LK 192047 kot nadaljevanje kanalizacijskega omrežja v Cankarjevi ulici po projektu PGD, št. 09284-00: Asfaltni pločnik in sanacija cestišča – Cankarjeva ulica, Savaprojekt Krško, februar 2010). Iz območja naj se predvidi tudi možnost neposredne priključitve na kanal, ki poteka po Aškerčevi ulici.
Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevati:
– Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08),
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) in
– Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Krško (Uradni list RS, št. 34/07).«.
14. člen
Elektro omrežje
V 21. členu se na koncu prvega odstavka doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za novi poslovno stanovanjski kompleks je potrebno, na osnovi projektne dokumentacije PGD/PZI, prestaviti obstoječ SN 20 kV vod (TP Stolpič III – TP Kare 12) in NN vode, kakor tudi napajalne kablovode za obstoječe objekte. Območje se lahko napaja iz TP Stolpič III. Od TP do vseh objektov se predvidi NN kabelska kanalizacija s PVC cevmi Ø-160 mm.«.
15. člen
TK in CATV omrežje
V 23. členu se na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi:
»Za gradnjo novega poslovno stanovanjskega kompleksa je potrebno prestaviti obstoječ TK.
Predvidene SDUN za novi poslovno stanovanjski kompleks tangirajo obstoječe TK omrežje, zato je potrebna ustrezna projektna obdelava zaščite in prestavitve TK instalacij. Obstoječ TK vod se ukine in prestavi ter priključi na obstoječ jašek na severni strani Ceste 4. julija.
Pri projektiranju KDS omrežja je možna navezava na cevno kanalizacijo Cankarjeva cesta – Zdolska cesta tako, da se izvede preboj pod Cesto 4. julija ter nova cevna kanalizacija ob novem kompleksu.«.
16. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
Plinovodno omrežje
Energetska oskrba vseh novo načrtovanih objektov, skladno s 24. členom Odloka o UN Videm v Krškem (Uradni list RS, št. 24/01, 71/01 in 74/10) in 2. odstavkom 7. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe distribucije omrežnega plina (Uradni list RS, št. 41/99), je z zemeljskim plinom iz javnega distribucijskega omrežja.
Pri načrtovanju komunalnih vodov in graditvi objektov je potrebno, za zagotovitev obratovalne varnosti plinovoda in priključnih plinovodov, izpolnjevati zahteve glede varnostnih odmikov in križanj, ki so določeni v Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02).
Na območju novega poslovno stanovanjskega kompleksa poteka distribucijsko plinovodno omrežje delovnega tlaka do 4 bar-e, veja P79 PE125. Ker trasa obstoječega plinovoda poteka po gabaritih načrtovane pozidave, jo je potrebno prestaviti. Priključitev na plinovodno omrežje je možna s priključnimi plinovodi na prestavljen plinovod veja P79 PE125.«.
17. člen
Odstranjevanje odpadkov
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalne odpadke je potrebno zbirati, deponirati in odvažati v skladu z Odlokom o shranjevanju in odlaganju odpadkov v Občini Krško (Uradni list RS, št. 40/92) ter Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško (Uradni list RS, št. 33/07). Tako odjemni kot zbirni prostor, za namenske predpisane posode, morata ustrezati funkcionalnim, estetskim in higiensko-tehničnim, ter požarno-varstvenim pogojem in ne smeta ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah. Število, tip in vrsto posod za odpadke določi izvajalec odvoza odpadkov. Posode za odpadke se namestijo na pokritih in vizualno ne izpostavljenih mestih oziroma ekoloških otokih, ki se obsadijo in primerno uredijo.
Pri izdelavi projektne dokumentacije, gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, obnovi ali odstranitvi objekta, se upošteva Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).«.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
18. člen
Zaščita pred onesnaževanjem podtalnice
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V vodotok je dovoljeno spuščati le meteorne in prečiščene vode, vsebnost snovi pa mora biti v zakonsko določenih mejah. Meteorne vode z asfaltiranih prometnih površin je dovoljeno spuščati v ponikovalnice le preko lovilca olj in maščob. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07) oziroma Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. Zato je odvajanje padavinskih vod z večjih ureditvenih območij treba predvideti na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).«.
19. člen
Zaščita pred onesnaževanjem zraka
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07). Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
Upoštevati pa je potrebno tudi:
– Pravilnik o kakovosti tekočih goriv (78/00, 69/01 in 37/04),
– Spremembe in dopolnitve uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 68/96).«.
20. člen
Požarna varnost
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru zaščite pred požarom in z upoštevanjem določil 22. in 23. člena Zakona o varstvu pred požarom – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07) ter Pravilnika o požarni varnosti (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) se izvedejo naslednji ukrepi:
– Ukrepi za varen umik ljudi in premoženja: posamezni objekti in ureditve morajo biti zasnovani tako, da je omogočen varen umik iz objektov na urejene površine ob objektih.
– Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno zagotoviti ukrepe za omejevanje širjenja ognja ob požaru z upoštevanjem ustrezne požarne ločitve objektov, in sicer glede na z maksimalno mejo zazidljivosti določene odmike med načrtovanimi objekti v območju urejanja.
– Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene v okviru manipulativnih in parkirnih površin.
– Pri projektiranju posameznih objektov se dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce določijo v skladu z določili SIST DIN 14090.
– Zagotoviti vire zadostne oskrbe z vodo za gašenje.
– Pri projektiranju posameznega objekta morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara.
– Pri projektiranju posameznega objekta morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za preprečevanje in zmanjševanje posledic požara za ljudi, premoženje in okolje.
Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti se v sklopu nadaljnjega projektiranja izdela študija požarne varnosti.«.
21. člen
Hrup
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08), Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) in Uredbo o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95, 41/04 in 105/05).«.
22. člen
Za 29. členom se doda nov, 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Območje SDUN za novi poslovno stanovanjski kompleks leži izven območja poplavnosti in visoke podtalnice, erozivnosti ali plazovitosti terena, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja pri gradnji objektov in ostalih ureditev niso potrebni.«.
23. člen
Obramba in zaščita
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Novo grajeni objekti in ureditve morajo biti projektirani za VIII. stopnjo MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja na tem območju (projektni pospešek tal je 0,200 g).
V skladu z določili Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
Za zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč je potrebno upoštevati Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).«.
VIII. FAZNOST, TOLERANCE IN OBVEZNOSTI INVESTITORJA TER IZVAJALCA PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
24. člen
V 31. členu se:
– za prvim odstavkom doda novo besedilo, ki se glasi:
»Novi poslovno stanovanjski kompleks se lahko gradi v več fazah oziroma ločenih etapah, ki se izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
I. FAZA
– rušitev obstoječih objektov, opornih zidov in ograj,
– rekonstrukcija, prestavitev ali odstranitev obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture za potrebe poslovno stanovanjskega kompleksa,
– ureditev gradbiščnega cestnega priključka,
II. FAZA
– izgradnja poslovnega objekta in podzemne garaže. Podzemna garaža ima vertikalni gabarit minimalno K1+K2 in horizontalni gabarit minimalno na površini parcele namenjene gradnji poslovnega objekta (objekt št. 8),
– izgradnja stanovanjsko poslovnega objekta in podzemne garaže. Podzemna garaža ima vertikalni gabarit minimalno K1+K2 in horizontalni gabarit minimalno na površini parcele namenjene gradnji stanovanjsko poslovnega objekta,
– izvedba zunanje ureditve.«.
– za drugim odstavkom doda novo besedilo, ki se glasi:
»Zaradi gradnje novih objektov je, pri prestavitvi oziroma rekonstrukciji infrastrukturnega omrežja, potrebno zagotoviti nemoteno oskrbo obstoječih objektov.«.
– za naslovom »Tolerance« se na koncu besedila doda novo besedilo:
»V območju in izven območja SDUN za poslovno stanovanjski kompleks so dovoljena odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, sistemu zvez in zunanjih ureditvah, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri ali bolj ekonomična investicijska vlaganja, v kolikor te spremembe ne spreminjajo vsebinskega koncepta in so za izvedbo teh odstopanj pridobljena soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev. Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih pogojev ter vplivov na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno koristijo oziroma interesi. Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati realizacije SDUN in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja.«.
– za zadnjo alinejo naslova »Obveznosti investitorjev in izvajalcev« se dodajo tri nove alineje, ki se glasijo:
»– investitorji na območju SDUN za poslovno stanovanjski kompleks, se bodo morali prilagoditi pogojem ureditve, ki bodo izhajali iz projektne dokumentacije za rekonstrukcijo križišča državne ceste R1-220/1334 z LK 192047 in LZ 192031, ki bo predmet ločenega postopka.
– Direkcija RS za ceste ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja državne ceste na obravnavanem območju.
– Pred posegom v prostor je priporočljivo opraviti predhodne arheološke raziskave. V kolikor niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je treba zaradi varstva arheoloških ostalin pooblaščeni osebi javne službe za varstvo dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.«.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem SDUN za novi poslovno stanovanjski kompleks izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
26. člen
SDUN za novi poslovno stanovanjski kompleks so stalno na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini Krško ter Krajevni skupnosti mesta Krško.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2009-O502
Krško, dne 18. julija 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti