Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

2905. Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja, stran 8923.

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 181. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E) izdaja ministrica za javno upravo
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici in znački inšpektorja
1. člen
S tem pravilnikom se ureja splošno obliko službene izkaznice in značke inšpektorja in postopek za njihovo izdajo, če ni s posebnim zakonom določeno drugače.
2. člen
Službena izkaznica inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) se izda v obliki izkaznice.
3. člen
Značka inšpektorja se izda v obliki kovinskega znaka.
4. člen
(1) Obrazec izkaznice inšpektorja je izdelan iz polikarbonata z zaščitnimi elementi v velikosti 85,6 x 54 mm in debeline 0,76 mm. Obrazec izkaznice mora biti v skladu z uredbo, ki ureja celostno grafično podobo Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave.
(2) Na prednji strani izkaznice je zgoraj grb Republike Slovenije in poleg njega napis »Republika Slovenija« in pod njim naziv inšpektorata oziroma inšpekcije. Na spodnji levi strani je fotografija inšpektorja, na desni strani pa ime in priimek inšpektorja, registrska številka izkaznice (enaka na znački inšpektorja), datum izdaje ter žig in podpis ministra, ki izda izkaznico.
(3) Posamezen inšpektorat oziroma inšpekcija lahko pod imenom in priimkom inšpektorja doda vrstico s podrobnejšim poimenovanjem delovnega mesta.
(4) Vzorec službene izkaznice inšpektorja je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(1) Značka inšpektorja je kovana iz 1,5–2,0 mm bakrene pločevine, ki se jo galvansko obdela.
(2) Velikost značke je 5,0 x 6,5 cm (oval).
(3) V ovalu značke je v zgornjem delu napis »Republika Slovenija«. V sredini značke je apliciran slovenski grb v predpisanih barvah v izvedbi z žganim emajlom (steklovina). Levo in desno od grba so stilizirani lipovi listi. Spodnji del značke se zaključuje z napisom inšpektor in prostorom za številčenje značke inšpektorja.
(4) Značka je dvonivojska z apliciranim barvnim grbom Slovenije. Obroba značke, napis »Republika Slovenija«, napis inšpektor in prostor za zaporedno številko je dvignjen poliran. Ozadje značke je puncirano in galvansko zlateno.
(5) Na hrbtni strani značke je priponka za pripenjanje znaka na ležišče iz usnja.
(6) Podoba značke je določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(1) Izkaznica in značka se hranita v usnjenem preklopnem ovitku.
(2) Ovitek je izdelan iz črnega govejega usnja v velikosti 7,0 x 10,5 cm (zaprti format).
(3) Ovitek ima štiri strani:
– na prvi strani je slepi odtis grba Republike Slovenije in napis »Republika Slovenija«;
– na drugi strani je odprtina za shranjevanje službene izkaznice z izrezom za izvleko, ki je zaščitena z obstojno prozorno plastiko, ki omogoča vidnost izkaznice. Cela druga stran je podložena z usnjem in prehaja na tretjo stran brez zaseka v notranjem hrbtu;
– na tretji strani izkaznice je izrez za vpetje kovinskega znaka, ki je na usnjeni podlagi in omogoča ločitev od usnjenega ovitka izkaznice. Na hrbtni strani usnjene podlage je vzmet in usnjena zaponka, ki omogočata zatikanje znaka za žep ali pripetje za pas;
– robovi usnjenega ovitka in usnjena podlaga so šivani z nitjo in vsi robovi lepljeni z lepilom.
7. člen
(1) Imetniku izkaznice in značke, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, se izda izkaznica tudi z besedilom v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, in sicer tako, da se na hrbtni strani izkaznice ponovijo elementi iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
(2) V skladu z drugim predpisom ali mednarodno pogodbo se prejšnji odstavek smiselno uporabi tudi v primeru, če se izdaja izkaznica v angleškem jeziku.
8. člen
(1) Izkaznico in značko izda minister, pristojen za področje, na katerem deluje inšpektor (v nadaljnjem besedilu: pristojni minister).
(2) Pristojno ministrstvo vodi register izdanih izkaznic in značk s podatki o:
1. osebnem imenu imetnika izkaznice in značke;
2. datumu izdaje izkaznice;
3. registrski številki izkaznice in značke;
4. datumu prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice in značke;
5. razlogu za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo izkaznice in značke ter
6. o izkaznicah in značkah v hranjenju v primerih iz 11. člena tega pravilnika.
(3) Pristojni minister lahko za vodenje registra izdanih izkaznic in značk pooblasti inšpektorat oziroma organ v sestavi, ki opravlja inšpekcijski nadzor.
9. člen
(1) Veljavnost izkaznice in značke preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice in značke;
2. premestitve imetnika izkaznice in značke na delovno mesto, za katero ni predpisanih inšpektorskih pooblastil,
3. premestitve inšpektorja v drug državni organ na delovno mesto, za katero so predpisana inšpektorska pooblastila.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico in značko takoj vrniti pristojnemu ministrstvu.
10. člen
(1) Izkaznica in značka se izdata na novo ali se zamenjata, če:
1. imetnik izgubi izkaznico oziroma značko;
2. je izkaznica oziroma značka poškodovana;
3. je imetnik spremenil osebno ime.
(2) V primerih iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico in značko takoj vrniti pristojnemu ministrstvu.
11. člen
Izkaznica in značka se inšpektorju odvzameta za čas prepovedi opravljanja dela za primere ugotavljanja odgovornosti inšpektorja za kršenje pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.
12. člen
(1) Vrnjene izkaznice in značke po 9. in 10. členu tega pravilnika se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic in značk določi pristojni minister.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice in značke.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Izkaznice in značke, ki jih uporabljajo inšpektorji do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi in uporabi.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja ter izkaznici inšpektorja za sistem javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 88/03 in 31/09).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-441/2011
Ljubljana, dne 6. julija 2011
EVA 2011-3111-0022
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti