Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4213/11 , Stran 1954
Ob-4213/11
Na podlagi Statuta delniške družbe Hit Larix d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
27. redno skupščino
delniške družbe Hit Larix d.d.,
ki bo dne 8. 9. 2011, ob 13. uri, v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev za revizorja družbe Hit Larix d.d. za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Glasovanje in udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi. Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Gradivo Celotno gradivo za sejo skupščine, je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure. Nova seja Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, v istem prostoru. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala in odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Hit Larix d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti