Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

2930. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Hotel Marko, stran 8978.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave št. 46/2007 – UPB) župan Občine Piran sprejme
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Hotel Marko
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA
Območje urejanja zajema zaključen kompleks Hotela Marko, ki je na južni strani omejen z obalno štiripasovnico, na zahodni strani je ulica Med vrtovi, na severni strani so nepozidana stavbna zemljišča, vzhodno pa kompleks Vile Marije. V območju urejanja se nahaja Hotel Marko s parkom na južni in garažo na severni strani.
Hotel Marko je družinski hotel, lociran v centru Portoroža. Obstoječi stavbi, rekonstruirani in dograjeni leta 1998, je bila leta 2008 dograjena garaža s 65 parkirnimi mesti.
Hotel je predvideno programsko posodobiti z dodatnimi vsebinami ter povečati kapacitete z nadzidavo in dozidavo.
Objektu je predvideno odstraniti mansardo ter ga nadzidati za tri etaže. V spodnjih dveh od treh novih etaž so umeščene hotelske sobe. V zadnji etaži je v jugovzhodnem delu stavbe lociran wellness, v zahodnem delu petsobno stanovanje ter v severnem delu skladišče.
V pritličju je predvidena preureditev vhodnega dela z dozidavo zimskega vrta restavracije, umestitvijo točilnice in bara zahodno od vhoda v hotel z novim nadstreškom ter preureditev recepcije. V vzhodnem delu pritličja se uredi konferenčna dvorana.
Pred zimskim vrtom restavracije je predvideno razširiti obstoječo gostinsko teraso, na vzhodni strani parka pa se umesti bazenska ploščad s plavalnim bazenom.
Zunanje ureditve delno posegajo v obstoječi park pred stavbo, vendar so zasnovane tako, da se obstoječa drevesa ohranijo. Predvidena je dodatna zasaditev grmovnic in ostalih parkovnih rastlin.
Glede na rezultate strokovnih podlag se lahko vsebina posegov lahko tudi spremeni.
2. UREDITVENO OBMOČJE
Meja ureditvenega območja obsega celoten kompleks hotela Marko z garažo in sicer parcele št. 1560/3, 1560/4, 1560/5 in 1559/6, k.o. Portorož. Na vzhodni strani je območje urejanja omejeno s kompleksom Vile Marije, južno in zahodno s cesto, severno pa z nepozidanimi zemljišči. Glede na rezultate strokovnih podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi spremeni.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani pobudnika, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo in stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, odkupnine za smernice in mnenja, prevod, itd.) krije pobudnik. Pobudnik prav tako krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN itd.) in stroške geodetskega posnetka obstoječega stanja.
4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE OPPN OZIROMA POSAMEZNIH FAZ
Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2011 in 2012. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
+------------------+------------+----------+
|FAZA              |NOSILEC     |ROK       |
+------------------+------------+----------+
|Sklep o začetku   |UOP, župan, |junij     |
|priprave OPPN     |načrtovalec |2011      |
+------------------+------------+----------+
|Objava sklepa v   |župan, UOP  |junij     |
|uradnem glasilu in|            |2011      |
|svetovnem spletu  |            |          |
|in obvestilo      |            |          |
|ministrstva       |            |          |
+------------------+------------+----------+
|Priprava osnutka  |načrtovalec |junij     |
|                  |            |2011      |
+------------------+------------+----------+
|Poziv nosilcem    |načrtovalec |30 dni    |
|urejanja prostora |pripravi    |julij     |
|za pridobitev     |vlogo,      |2011      |
|smernic in        |posreduje   |          |
|pridobitev        |UOP         |          |
|obvestila MOP za  |            |          |
|varstvo okolja o  |            |          |
|izvedbi celovite  |            |          |
|presoje vplivov na|            |          |
|okolje            |            |          |
+------------------+------------+----------+
|Analiza smernic,  |načrtovalec |september |
|izdelava          |            |2011      |
|strokovnih podlag |            |          |
|in dopolnitev     |            |          |
|osnutka OPPN      |            |          |
+------------------+------------+----------+
|Javno naznanilo o |župan, UOP  |7 dni     |
|javni razgrnitvi  |            |pred      |
|in javni obravnavi|            |pričetkom |
|dopolnjenega      |            |javne     |
|osnutka OPPN;     |            |razgrnitve|
|objava v svetovnem|            |oktober   |
|spletu in na      |            |2011      |
|krajevno običajen |            |          |
|način             |            |          |
+------------------+------------+----------+
|Javna razgrnitev  |UOP,        |Oktober–  |
|in obravnava      |načrtovalec |november  |
|dopolnjenega      |            |2011      |
|osnutka OPPN z    |            |          |
|evidentiranjem    |            |          |
|vseh pisnih       |            |          |
|pripomb           |            |          |
+------------------+------------+----------+
|Priprava stališča |načrtovalec |november  |
|do pripomb in     |UOP, župan  |2011      |
|predlogov iz javne|            |          |
|razgrnitve in     |            |          |
|javne obravnave   |            |          |
+------------------+------------+----------+
|Prva obravnava na |občinski    |november  |
|OS                |svet        |2011      |
+------------------+------------+----------+
|Objava stališč do |UOP         |november  |
|pripomb na        |            |2011      |
|krajevno običajen |            |          |
|način, pisna      |            |          |
|seznanitev        |            |          |
|lastnikov parcel  |            |          |
|na območju OPPN   |            |          |
+------------------+------------+----------+
|Oblikovanje       |načrtovalec |december  |
|predloga OPPN na  |            |2011      |
|podlagi stališč do|            |          |
|pripomb ter       |            |          |
|predlogov javnosti|            |          |
+------------------+------------+----------+
|Pridobitev mnenj  |UOP,        |december  |
|od nosilcev       |načrtovalec |2011–     |
|urejanja prostora |            |januar    |
|na dopolnjen      |            |2012      |
|predlog OPPN in   |            |          |
|opredelitev       |            |          |
|pristojnih        |            |          |
|ministrstev o     |            |          |
|sprejemljivosti   |            |          |
|OPPN, v kolikor je|            |          |
|potrebna celovita |            |          |
|presoja vplivov na|            |          |
|okolje            |            |          |
+------------------+------------+----------+
|Priprava          |načrtovalec |januar    |
|usklajenega       |            |2012      |
|predloga OPPN     |            |          |
+------------------+------------+----------+
|Druga obravnava in|župan,      |januar–   |
|sprejem odloka na |občinski    |februar   |
|občinskem svetu   |svet        |2012      |
+------------------+------------+----------+
|Objava odloka v   |UOP         |februar   |
|Uradnih objavah   |            |2012      |
+------------------+------------+----------+
Kolikor se na podlagi obvestila MOP ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran oziroma Urad za okolje in prostor.
Pobudnik OPPN je: HOTEL MARKO, d.o.o., Obala 28, 6320 Portorož.
Pri izdelavi akta sodelujejo:
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega Morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper;
4. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
5. Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. Arze 1/b, Piran;
6. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
7. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
8. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran;
10. Zavod za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola;
11. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana;
12. OGREVANJE Piran, d.o.o. Liminjanska 117, Portorož.
V postopek se lahko po potrebi vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso izrecno navedeni v točki 5. tega sklepa.
6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-4/2011
Piran, dne 14. julija 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
In base all'articolo 57. della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS no. 33/07 e 108/09), all' articolo 33 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, no. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e all'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiali no. 46/07 – UPB) il Sindaco del Comune di Pirano emana la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
d'avvio della predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) Hotel Marko
1. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE
La zona di regolazione comprende il complesso chiuso dell' Hotel Marko, che è dalla parte del sud delimitato dalla strada costiera a quattro corsie, nella parte occidentale dalla via Fra gli orti, dalla parte settentrionale dal terreno fabbricabile non edificato, e ad est dal complesso di Villa Marija. Nella zona di regolazione si trova l' Hotel Marko con il parco al sud e il garage al nord dell'albergo.
Hotel Marko è un albergo per famiglie, ubicato nel centro di Portorose. All'edificio esistente ristrutturato e completato nell'anno 1998 è stato nell'anno 2008 aggiunto il garage con 85 posti macchine.
Si prevede la modernizzazione programmata dell'albergo con contenuti aggiunti aumentando la capienza con il sopraelevamento e la costruzione aggiuntiva.
È previsto di rimuovere la mansarda dell''edificio costruendo, invece, altri tre piani. Nei due piani inferiori su tre è prevista la sistemazione delle camere. Nella parte sudorientale dell' ultimo piano dell'edificio si trova il centro di benessere – centro wellness mentre nella parte occidentale l'appartamento con cinque stanze nella parte settentrionale, invece, il magazzino.
In pianterreno è prevista la ristrutturazione della parte d'ingresso con l'aggiunta del giardino invernale del ristorante, con il posizionamento di una mescita e del bar, ad ovest dall'ingresso nell'albergo con la nuova pensilina, e la ristrutturazione della reception. Nella parte orientale del pianterreno viene allestita una sala conferenze.
Davanti al giardino invernale del ristorante si prevede l'allargamento dell'esistente terrazza del ristorante mentre nella parte orientale del parco viene collocata la piattaforma con la piscina.
La ristrutturazione esterna interferisce parzialmente con il parco esistente davanti all'edificio ma è concepita in modo tale da preservare gli alberi esistenti. Vi è prevista un’ulteriore piantagione di arbusti ed altre piante da giardino.
Visti i risultati delle basi tecniche il contenuto degli interventi può essere anche modificato.
2. ZONA DI REGOLAZIONE
Il confine della zona di regolazione abbraccia l'intero complesso dell'Hotel Marko con il garage e precisamente le particelle no.1560/3, 1560/4, 1560/5 e 1559/6 c.c. Portorose. Nella parte orientale la zona di regolazione è delimitata dal complesso di Villa Maria, al sud e all’ ovest dalla strada mentre al nord da terreni non edificati. Visti i risultati delle basi tecniche pure il confine della zona di regolazione può essere modificato.
3. MODALITÁ SULL' ACQUISIZIONE DELLE SOLUZIONI TECNICHE, DELLE BASI GEODETICHE ED ALTRE, E GLI OBBLIGHI RELATIVI AL FINANZIAMENTO
Le soluzioni tecniche verranno eseguite dal progettista, scelto da parte del proponente, che in base a queste soluzioni elaborerà il PRPC in armonia con la legge, e con le norme di applicazione.
Le spese coomplessive relative all'elaborazione e le spese relative alla procedura di approvazione del piano PRPC (le pubblicazioni ufficiali, le spese di riscatto per le direttrici e i pareri, la traduzione, ecc.) vengono coperte dal proponente. Il proponente copre pure le spese che potrebbero insorgere in caso di eventuali studi eseguiti da esperti per necessità dell'elaborazione del piano regolatore. (richieste poste dai responsabili dell'assetto del territorio, ulteriori verifiche dovute alle osservazioni presentate alla bozza del PRPC ecc.) e le spese delle riprese geodetiche della situazione esistente.
4. SCADENZARIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE MODIFICHE DEL PRPC OVV. DELLE SINGOLE FASI
La produzione del piano PRPC è programmata per l'anno 2011 e 2012. L'elaborazione del piano è presentata per fasi dettagliate come lo è pure la procedura di approvazione del PRPC, e sono quindi indicate nello scadenzario.
Lo scadenzario è fatto secondo i termini di scadenza minimi delle fasi singole come previsto dalla legge che bisogna prendere in considerazione, tenendo conto pure deI terminI per la convocazione del consiglio comunale e l'eventuale necessità di coordinamento con i singoli responsabili dell' assetto del territorioio, il che può portare allo spostamento delle singole fasi ovv. del termine ultimo d' approvazione dell' atto territoriale.
+------------------+------------+----------------+
|FASE              |RESPONSABILE|TERMINE         |
+------------------+------------+----------------+
|Delibera          |UAT,        |giugno 2011     |
|sull'avvio della  |sindaco,    |                |
|predisposizione   |progettista |                |
|PRPC              |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Pubblicazione     |sindaco,    |giugno 2011     |
|della delibera    |UAT         |                |
|sul bollettino    |            |                |
|ufficiale, su     |            |                |
|internet e        |            |                |
|avviso del        |            |                |
|ministero         |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Preparazione      |Il          |giugno 2011     |
|della bozza       |progettista |                |
+------------------+------------+----------------+
|Invito ai         |Il          |30 giorni       |
|responsabili      |progettista |luglio 2011     |
|dell' assetto     |prepara la  |                |
|del territorio    |domanda, la |                |
|per               |spedice     |                |
|l'acquisizione    |all' UAT    |                |
|delle direttrici  |            |                |
|e del comunicato  |            |                |
|del MAT sulla     |            |                |
|tutela            |            |                |
|d'ambiente        |            |                |
|sull'esecuzione   |            |                |
|di una completa   |            |                |
|valutazione       |            |                |
|dell' impatto     |            |                |
|sull' ambiente    |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Analisi delle     |Il          |settembre       |
|direttrici,       |progettista |2011            |
|produzione di     |            |                |
|basi tecniche e   |            |                |
|completamento     |            |                |
|della bozza del   |            |                |
|PRPC              |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Avviso pubblico   |sindaco,    |7 gironi        |
|sull'esposizione  |UAT         |prima dell'     |
|pubblica e sul    |            |inizio          |
|dibattito         |            |dell'esposizione|
|pubblico sulla    |            |al pubblico     |
|bozza completata  |            |ottobre         |
|del PRPC; avviso  |            |2011            |
|su internet e in  |            |                |
|base alle usanze  |            |                |
|locali            |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Esposizione       |UAT,        |ottobre–        |
|pubblica della    |progettista |novembre        |
|bozza completata  |            |2011            |
|del PRPC con la   |            |                |
|messa in          |            |                |
|evidenza di       |            |                |
|tutte le          |            |                |
|osservazioni      |            |                |
|scritte           |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Preparazione      |progettista,|novembre        |
|della posizione   |UAT,        |2011            |
|sulle             |sindaco     |                |
|osservazioni e    |            |                |
|proposte          |            |                |
|presentate        |            |                |
|all'esposizione   |            |                |
|pubblica e al     |            |                |
|dibattito         |            |                |
|pubblico          |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Prima lettura     |consiglio   |novembre        |
|del CC            |comunale    |2011            |
+------------------+------------+----------------+
|Pubblicazine      |UAT         |novembre        |
|delle posizioni   |            |2011            |
|sulle             |            |                |
|oseervazioni, in  |            |                |
|base alle usanze  |            |                |
|locali,           |            |                |
|informazione      |            |                |
|scritta ai        |            |                |
|proprietari       |            |                |
|delle particelle  |            |                |
|nella zona del    |            |                |
|PRPC              |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Formulazione      |Il          |dicembre        |
|della proposta    |progettista |2011            |
|del PRPC in base  |            |                |
|alle posizioni    |            |                |
|in merito alle    |            |                |
|oseervazioni e    |            |                |
|alle proposte     |            |                |
|presentate dal    |            |                |
|pubblico          |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Acquisizione dei  |UAT,        |dicembre        |
|pareri dai        |progettista |2011–           |
|responsabili      |            |gennaio         |
|dell'assetto      |            |2012            |
|territoriale      |            |                |
|sulla proposta    |            |                |
|completata del    |            |                |
|PRPC e presa di   |            |                |
|posizione dei     |            |                |
|ministeri         |            |                |
|competenti        |            |                |
|sull'accettabilita|            |                |
|del PRPC, nel     |            |                |
|caso sia          |            |                |
|necessaria una    |            |                |
|completa          |            |                |
|valutazione       |            |                |
|d'impatto         |            |                |
|sull'ambiente     |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Stesura della     |Il          |gennaio         |
|proposta          |progettista |2012            |
|armonizzata del   |            |                |
|PRPC              |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Seconda lettura   |sindaco,    |gennaio–        |
|ed approvazione   |cnsiglio    |febbraio        |
|del decreto dal   |comunale    |2012            |
|consiglio         |            |                |
|comunale          |            |                |
+------------------+------------+----------------+
|Pubblicazione     |UAT         |febbraio        |
|del decreto nel   |            |2012            |
|Bollettino        |            |                |
|ufficiale         |            |                |
+------------------+------------+----------------+
Se in base al comunicato del MAT si constata che è necessario, preparare la relazione ambientale in base alla legislazione vigente l’intera procedura sarà appositamente protratta.
Nella realizzazione dello scadenzario si possono verificare degli spostamenti temporali dovuti pure ad altre circostanze di carattere oggiettivo che possono incidere sull’ andamento dell’approvazione dell’atto territoriale.
5. RESPONSABILI DELL' ASSETTO DEL TERRITORIO CHE FORNISCONO LE DIRETTRICI ED I PARERI
Responsabile per la predisposizione del PRPC è: Comune di Pirano ovv. Ufficio ambiente e territorio.
Proponente del PRPC è: HOTEL MARKO, S.r.l., Lungomare 28, 6320 Portorose.
Alla produzione del piano partecipano:
I responsabili competenti per l'assetto del territorio:
1 Ministero per la difesa, Direzione della RS per la protezione e il salvataggio, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2 Ministero per i trasporti, Direttorato per le strade, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
3 Ministero per l'ambiente, il territorio e l'energia, Agenzia per l'ambiente della RS, Ufficio gestione delle acque, Settore per il bacino del Mare Adriatico, Dipartimento del bacino idrografico dei fiumi con sbocco nel Mare Adriatico, Via del Porto 12, Capodistria;
4 Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15. maggio 13, Capodistria;
5 Azienda pubblica OKOLJE Piran, S.r.l. Arse 1/b, Pirano;
6 Elektro Primorska, S.p.A. Nova Gorica, Distribuzione Capodistria, via15. maggio 15, Capodistria;
7 Telekom Slovenije, UO Capodistria, Via della Stazione 9, Capodistria;
8 Ministero per la cultura, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
9 Istituto per i beni culturali, Unità regionale Pirano, P.zza fratellanza 1, 6330 Pirano;
10 Istituto per i beni naturali, Unità regionale Pirano, P.zza Etbin Kristan 1, Isola;
11 Ministero per la difesa, Ufficio questioni di difesa, Settore difesa civile, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana;
12 OGREVANJE Piran, S.r.l., Str. di Limignano 117, Portorose.
Nella procedura possono essere inclusi, a seconda delle necessità, anche altri responsabili dell' assetto territoriale che non sono esplicitamente elencanti nel punto 5 della presente delibera..
6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA SULLA PREDISPOSIZIONE
La delibera sulla predisposizione viene pubblicata su internet e sulla Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore immediatamente.
N. 3505-4/2011
Pirano, 14 luglio 2011
Il sindaco
Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti