Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

2899. Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo, stran 8915.

Na podlagi desetega odstavka 43. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet uredbe)
Ta uredba določa podrobnejšo ureditev Nagrade Republike Slovenije za prostovoljstvo (v nadaljnjem besedilu: nagrada) in Priznanj Republike Slovenije za prostovoljstvo (v nadaljnjem besedilu: priznanja), podrobnejši način predlaganja kandidatov, obliko in vsebino javnega poziva iz drugega odstavka 45. člena Zakona o prostovoljstvu (v nadaljnjem besedilu: zakon), podrobnejša merila za podelitev nagrade in priznanj, način podelitve nagrade in priznanj, način oblikovanja strokovnih komisij iz petega odstavka 44. člena zakona, njihove naloge in področja njihovega dela ter vsebino in roke za objavo poročila o delu iz drugega odstavka 45. člena zakona.
II. PODROBNEJŠA UREDITEV NAGRADE IN PRIZNANJ
2. člen
(nagrada in priznanja)
(1) V posameznem koledarskem letu Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva iz 44. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: odbor) podeli največ eno nagrado ter največ šest priznanj za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.
(2) Nagrada oziroma priznanja iz prejšnjega odstavka se podelijo zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim organizacijam na slavnostni podelitvi ob mednarodnem dnevu prostovoljstva v mesecu decembru, ki jo organizira odbor v sodelovanju z Uradom predsednika Republike Slovenije in ministrstvom, pristojnim za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) O podelitvi nagrade oziroma priznanj odloča odbor v skladu z drugim odstavkom 43. člena zakona, izroči pa jih Predsednik Republike Slovenije.
(4) Če v posameznem koledarskem letu nobeden od predlaganih kandidatov ne izpolnjuje meril za podelitev nagrade oziroma priznanj iz 42. člena zakona in 8. člena te uredbe, odbor nagrade oziroma priznanj ne podeli.
(5) Prejemnik nagrade oziroma priznanja prejme posebno listino, finančno nagrado in obrazložitev odbora, iz katere je razviden razlog za podelitev nagrade oziroma priznanja in utemeljitev odločitve.
(6) Listina iz prejšnjega odstavka vsebuje navedbo Republike Slovenije in odbora, ki nagrado oziroma priznanje podeljuje, naziv, iz katerega je razvidno, da gre za nagrado oziroma priznanje, kratko navedbo razloga za podelitev, podatke o dobitniku, številko zadeve, datum izdaje ter ime in priimek predsednika odbora, ki listino v imenu odbora podpiše.
3. člen
(višina finančne nagrade)
(1) Finančna nagrada iz petega odstavka prejšnjega člena je, glede na naravo prostovoljstva, simbolna.
(2) Višino finančne nagrade v skladu z določbo devetega odstavka 43. člena zakona na predlog odbora določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) najkasneje 15 dni pred objavo javnega poziva za predlaganje kandidatov za nagrado in priznanja.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka denarni znesek finančne nagrade za prejemnika nagrade ne sme presegati 3.000 eurov, za prejemnika priznanja pa 1.000 eurov.
4. člen
(evidenca)
(1) Prejete predloge za podelitev nagrade oziroma priznanj (v nadaljnjem besedilu: predlogi) s prilogami in dokumente, ki nastanejo v postopku odločanja o posamezni vlogi, ter druge dokumente odbora evidentira in hrani ministrstvo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo poslovanje z dokumentarnim gradivom in njihovo hrambo oziroma porabo javnih sredstev.
(2) Uspeli predlogi s prilogami in drugo dokumentarno gradivo, ki se nanaša na odločanje o podelitvi nagrade oziroma priznanj, ter kopije dokumentov iz petega odstavka 2. člena te uredbe se hranijo trajno.
(3) V skladu s petim odstavkom 45. člena zakona ministrstvo na spletu objavi vsakoletne podatke o prejemnikih nagrade in priznanj. Podatki o prejemnikih nagrade in priznanj se objavljajo po tekočem zaporedju, od številke ena dalje, in vsebujejo naslednje podatke:
– zaporedna številka objave in datum objave,
– ime in priimek ter morebitni akademski naziv prejemnika nagrade ali priznanja oziroma naziv prostovoljske organizacije, če je prejemnik prostovoljska organizacija,
– rojstni datum in kraj stalnega prebivališča prejemnika nagrade ali priznanja oziroma matična številka in naslov sedeža prejemnika,
– datum podelitve nagrade oziroma priznanja,
– evidenčna številka nagrade oziroma priznanja,
– navedba, da se podeljuje nagrada oziroma priznanje, in
– utemeljitev razlogov za podelitev nagrade oziroma priznanja.
(4) Ministrstvo na podlagi podatkov odbora o vsakoletnih prejemnikih priznanj objavljene podatke iz prejšnjega odstavka redno dopolnjuje oziroma osvežuje.
III. JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA NAGRADO IN PRIZNANJA
5. člen
(objava javnega poziva)
(1) Odbor objavi javni poziv za predlaganje kandidatov za nagrado oziroma priznanja (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) na spletnih straneh ministrstva in v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni poziv se objavi najprej 1. junija in najkasneje 1. septembra tekočega leta.
6. člen
(vsebina javnega poziva in predloga)
(1) Javni poziv mora vsebovati:
– evidenčno številko,
– datum objave,
– predmet poziva,
– ime, naslov odbora ter kontaktne podatke,
– kratek opis nagrade in priznanj, ki jih odbor podeljuje,
– višina finančne nagrade za prejemnike nagrade oziroma priznanj iz 3. člena te uredbe,
– merila, na podlagi katerih bo odbor odločal o podelitvi nagrade oziroma priznanj,
– pogoje za vložitev predloga kandidata za nagrado oziroma priznanje,
– navedbo spletnega naslova, na katerem je objavljen obrazec za vložitev predloga,
– podatke, ki jih mora vsebovati predlog,
– rok za vložitev predloga,
– navedbo naslova, na katerega se pošlje predlog,
– navedbo, da se predlog vloži v zaprti ovojnici z oznako, da gre za predlog, ki je vložen na podlagi javnega poziva, ter evidenčno številko javnega poziva, in
– opozorilo, da bo odbor obravnaval le pravočasno prispele kandidature, posredovane na obrazcu iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Predlog mora biti izčrpno utemeljen in ustrezno dokumentiran. Vsebovati mora natančne podatke o kandidatu in prostovoljskem delu oziroma dosežkih na področju prostovoljstva, časovno opredelitev aktivnosti, navedbo, da se predlaga podelitev nagrade oziroma priznanja, ter soglasje prostovoljca oziroma odgovorne osebe prostovoljske organizacije k vložitvi predloga.
(3) Predlog se vloži na enotnem obrazcu, ki ga določi odbor, in je priloga javnega poziva.
7. člen
(rok za predložitev predloga)
(1) Predlagatelji vložijo predloge v roku, ki ga določi odbor v vsakokratnem javnem pozivu, in ne sme biti krajši od 30 dni od objave javnega poziva.
(2) Predloge, vložene po roku, bo odbor štel za prepozne in ne bodo predmet izbirnega postopka. O zamudi roka je odbor dolžan predlagatelja obvestiti v roku 14 dni od prejema predloga in mu vloženi predlog vrniti.
IV. PODROBNEJŠA MERILA ZA PODELITEV PRIZNANJ IN POSTOPEK IZBIRE
8. člen
(merila)
Merila za odločanje o podelitvi priznanj (v nadaljnjem besedilu: merila) iz petega odstavka 42. člena zakona so:
– evidentirano število let prostovoljskega dela oziroma dela na področju prostovoljstva, kar pomeni, da mora biti izkazano najmanj desetletno kontinuirano prostovoljsko delo ali delo na področju prostovoljstva,
– število opravljenih prostovoljskih ur, kar pomeni, da mora biti izkazano, da je predlagani kandidat za priznanje opravil najmanj 120 ur letno,
– pomen dejansko dosežene spremembe po zaslugi opravljanja prostovoljstva ali dela na področju prostovoljstva, kar pomeni, da je izkazan vpliv na izboljšanje stanja na področju, na katerem je prostovoljsko delo ali delo na področju prostovoljstva bilo opravljeno,
– število vključenih deležnikov, kar pomeni, da je izkazano število organizacij ali posameznikov, na katere je opravljeno prostovoljsko delo oziroma delo na področju prostovoljstva vplivalo,
– obseg vpliva opravljenega prostovoljskega dela prostovoljca ali opravljenega dela na področju prostovoljstva na vključevanje drugih posameznikov v prostovoljstvo in širitev ideje ter načel prostovoljstva, kar pomeni izkazano povečanje števila prostovoljcev, povečanje ugleda in vpliv na višjo stopnjo ozaveščenosti o pomenu prostovoljstva, in
– izkazan vpliv na širjenje prostovoljskega dela z vzpostavitvijo novih programov prostovoljskega dela, kar pomeni, da mora biti izkazana širitev vsebine prostovoljskega dela.
V. STROKOVNE KOMISIJE
9. člen
(imenovanje in sestava strokovnih komisij)
(1) V skladu s petim odstavkom 44. člena zakona lahko odbor vladi predlaga imenovanje posebnih strokovnih komisij, ki opravijo strokovno oceno pravočasno prispelih predlogov.
(2) Vlada imenuje strokovne komisije za eno ali več področij prostovoljskega dela, vendar največ pet strokovnih komisij na način, da so pokrita vsa področja prostovoljskega dela, določena v skladu s sedmim odstavkom 23. člena zakona.
(3) V strokovne komisije se imenuje liho število članov, tako da imajo najmanj tri in največ pet članov, ki so imenovani za dobo štirih let, od katerih sta najmanj dva člana v tričlanski oziroma trije člani v petčlanski strokovni komisiji imenovani iz vrst prostovoljcev prostovoljskih organizacij.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zaradi zagotavljanja kontinuitete dela pri prvem imenovanju za enega, če gre za tričlansko strokovno komisijo, oziroma dva člana, če gre za petčlansko strokovno komisijo, določi mandat dveh let, za ostale pa štiri leta.
(5) Članu strokovne komisije se lahko mandat podaljša največ enkrat.
(6) Odbor predlaga vladi ponovno imenovanje pod pogoji iz prejšnjega odstavka ali imenovanje novega člana strokovne komisije najkasneje 30 dni pred iztekom mandata člana strokovne komisije.
(7) Strokovne komisije so sestavljene tako, da zagotavljajo strokovno obravnavo in oceno prispelih predlogov na vseh področjih prostovoljskega dela, določenih na podlagi sedmega odstavka 23. člena zakona.
(8) Kandidate za člane strokovnih komisij predlagajo člani odbora. Odbor z večino glasov članov sprejme skupni predlog in vladi predlaga imenovanje posebnih strokovnih komisij.
(9) Če je član odbora ali strokovne komisije kandidat za nagrado oziroma priznanje v letu, ko se o dodelitvi nagrade oziroma priznanja odloča, v tem času ne more sodelovati pri odločanju o dodelitvi nagrade in priznanj v odboru oziroma v strokovni komisiji. Če član odbora ali strokovne komisije deluje v prostovoljski organizaciji, ki je predlagana za nagrado ali priznanje v letu, ko se o dodelitvi nagrade oziroma priznanja odloča, v tem času ne more sodelovati pri odločanju o dodelitvi nagrade oziroma priznanja v odboru oziroma strokovni komisiji.
(10) Podrobnejšo sestavo strokovnih komisij, postopek izbora članov in njihov način dela odbor določi v poslovniku.
10. člen
(delo strokovnih komisij)
(1) Vsak član strokovne komisije na podlagi meril iz 42. člena zakona in 8. člena te uredbe oceni izjemnost oziroma pomembnost dosežkov predlaganih kandidatov ter svojo oceno utemelji upoštevajoč podrobnejša merila, objavljena v javnem pozivu.
(2) Po končanem postopku iz prejšnjega odstavka strokovna komisija opravi ožji izbor kandidatov in ga, skupaj s strokovnimi mnenji o vseh pravočasno prispelih predlogih, predloži odboru v odločanje. Odločitev o ožjem izboru sprejme z večino glasov.
(3) Posamezni član strokovne komisije lahko zahteva, da se njegovo mnenje, ki se razlikuje od mnenja večine, posreduje odboru.
VI. POROČILO O DELU ODBORA
11. člen
(objava poročila o delu)
(1) Odbor pripravi poročilo o svojem delu za preteklo leto najkasneje do 31. marca tekočega leta in ga posreduje vladi v seznanitev.
(2) Poročilo odbora iz prejšnjega odstavka je sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela.
(3) Vsebinski del poročila obsega predvsem podatke o članih odbora, številu posebnih strokovnih komisij in njihovi sestavi, številu sej odbora in posebnih strokovnih komisij, datumu objave in evidenčni številki javnega poziva iz 5. člena te uredbe, številu prejetih predlogov za nagrado in priznanja, številu predlogov, ki so bili vloženi po roku in niso bili predmet izbirnega postopka, o tem, koliko od predlaganih kandidatov je bilo prostovoljcev in koliko prostovoljskih organizacij, o področjih prostovoljskega dela, za katera so bila nagrada in priznanja podeljena, o podeljeni nagradi in priznanjih ter o morebitnih razlogih, zaradi katerih nagrada v letu, za katero se poroča, ni bila podeljena.
(4) Finančni del poročila obsega podatke o višini porabljenih proračunskih sredstev za nagrado in priznanja, za izvedbo slavnostne podelitve s kratkim opisom podelitve in o višini morebitnih drugih materialnih stroškov, povezanih z delovanjem odbora in posebnih strokovnih komisij.
(5) Poročilo se objavi na spletni strani ministrstva.
VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(javni poziv)
Ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena te uredbe odbor v letu 2011 objavi javni poziv najkasneje 1. oktobra 2011.
13. člen
(predlog imenovanja strokovnih komisij)
Odbor vladi predlaga imenovanje strokovnih komisij najkasneje ob objavi javnega poziva iz prejšnjega člena.
14. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-11/2011
Ljubljana, dne 28. julija 2011
EVA 2011-3111-0008
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti