Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

2912. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, stran 8951.

Na podlagi druge alineje 4. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11 in 59/11) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 85/10 in 97/10) se v 1.a členu besedilo »Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15)« nadomesti z besedilom »Direktivo 2010/76/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za relistinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov (UL L št. 329 z dne 14. decembra 2010, str. 3)«.
2. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(Izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav članic v domači valuti dolžnika)
Ne glede na določbe 9. člena tega sklepa se lahko izpostavljenostim do enot regionalne ali lokalne ravni posamezne države članice, ki so denominirane in financirane v njeni domači valuti, dodeli utež tveganja 20 %.«.
3. člen
Točka (f) prvega odstavka Priloge I se spremeni tako, da se glasi:
»(f) krediti ali deli kreditov, zavarovani z nadrejenimi enotami (senior units), ki so bile izdane na podlagi predpisov držav članic o listinjenju kreditov, zavarovanih s stanovanjskimi nepremičninami, in katerih osnovne izpostavljenosti so v času vključevanja v kritno premoženje sestavljene iz najmanj 90 % izpostavljenosti, zavarovanih s hipotekami, pri čemer posamezna izpostavljenost, zavarovana s hipotekami, ne presega 80 % vrednosti stanovanjskih nepremičnin, danih v zavarovanje, ali skupnega zneska pravic do poplačila iz vrednosti stanovanjskih nepremičnin, danih v zavarovanje, če je ta nižji. Enote morajo v skladu z določbami tega sklepa ustrezati stopnji kreditne kvalitete 1, njihova vsota pa ne sme presegati 10 % nominalnega zneska obveznosti iz naslova izdanih kritih obveznic. Izpostavljenosti, ki nastanejo z začetkom postopka zaradi insolventnosti zoper dolžnika oziroma s prenosom in upravljanjem plačil dolžnikov iz naslova kreditov, ki so zavarovani z nepremičninami nadrejenih enot ali vrednostnih papirjev, se ne upoštevajo pri izračunu omejitve v višini 90 %.«.
Točka (h) prvega odstavka Priloge I se spremeni tako, da se glasi:
»(h) krediti ali deli kreditov, zavarovani z nadrejenimi enotami (senior units), ki so bile izdane na podlagi predpisov držav članic o listinjenju kreditov, zavarovanih s poslovnimi nepremičninami, in katerih osnovne izpostavljenosti so v času vključevanja v kritno premoženje sestavljene iz najmanj 90 % izpostavljenosti, zavarovanih s hipotekami, pri čemer posamezna izpostavljenost, zavarovana s hipotekami, ne presega 60 % vrednosti poslovnih nepremičnin, danih v zavarovanje, ali skupnega zneska pravic do poplačila iz vrednosti poslovnih nepremičnin, danih v zavarovanje, če je ta nižji. Enote morajo v skladu z določbami tega sklepa ustrezati stopnji kreditne kvalitete 1, njihova vsota pa ne sme presegati 10 % nominalnega zneska obveznosti iz naslova izdanih kritih obveznic. Izpostavljenosti, ki nastanejo z začetkom postopka zaradi insolventnosti zoper dolžnika oziroma s prenosom in upravljanjem plačil dolžnikov iz naslova kreditov, ki so zavarovani z nepremičninami nadrejenih enot ali vrednostnih papirjev, se ne upoštevajo pri izračunu omejitve v višini 90 %.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Do 31. decembra 2013 se omejitev v višini 10 % iz točk (f) in (h) prvega odstavka te priloge ne upošteva, če sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
– krediti, zavarovani s stanovanjskimi ali poslovnimi nepremičninami, ki predstavljajo listinjene izpostavljenosti, so bili odobreni s strani člana skupine, v katero je vključen v nadzor na konsolidirani podlagi tudi izdajatelj kritih obveznic, ali s strani osebe, povezane z istim centralnim organom, s katerim je povezan tudi izdajatelj kritih obveznic. Članstvo iste skupine oziroma povezanost z istim centralnim organom iz prejšnjega stavka se ugotavlja na datum, ko se nadrejene enote zastavijo kot jamstvo za krite obveznice;
– član skupine, v katero je v okviru nadzora na konsolidirani podlagi vključen tudi izdajatelj kritih obveznic, ali oseba, povezana z istim centralnim organom, s katerim je povezan tudi izdajatelj kritih obveznic, je imetnik celotne tranše prve izgube pri listinjenju, v okviru katerega so izdane nadrejene enote, s katerimi so zavarovane krite obveznice.«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se določba 2. člena tega sklepa začne uporabljati 31. decembra 2011.
Ljubljana, dne 2. avgusta 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti