Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4269/11 , Stran 1955
Ob-4269/11
Uprava družbe PSZ, poslovni sistem d.d., Kocenova 2A, Celje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe sklicuje
1. redno skupščino delničarjev družbe PSZ, poslovni sistem d.d.,
ki bo v ponedeljek, 5. 9. 2011, ob 8. uri, v prostorih uprave družbe PSZ, poslovni sistem d.d. v Celju, Opekarniška 15b, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: za predsednika skupščine delničarjev družbe PSZ, poslovni sitem d.d. se izvoli Saša Zelenović, za preštevalki glasov Martina Antonič in Milena Grujič. Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink iz Celja. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2010, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: skupščina delničarjev družbe PSZ, poslovni sistem d.d. se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2010, revizorjevim mnenjem in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: skupščina delničarjev družbe PSZ, poslovni sistem d.d. podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2010. 4. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina delničarjev družbe imenuje za revizorja, ki pregleda poslovanje in računovodske izkaze za leto 2011, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz Celja, Stanetova 22. 5. Sprememba statuta družbe. Predlog sklepa: Spremeni se točka 3.1.2. statuta družbe tako, da odslej glasi: »3.1.2. Sedež družbe je na Opekarniški 15b (petnajst b) v Celju.« 6. Sprejem čistopisa statuta in pooblastilo predsedniku skupščine. Predlog sklepa: skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta in pooblašča predsednika skupščine za podpis čistopisa statuta. 7. Pooblastilo nadzornemu svetu. Predlog sklepa: skupščina pooblašča nadzorni svet družbe PSZ, poslovni sistem d.d., da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo sprememba sedeža družbe PSZ, poslovni sistem d.d. lahko izvedla in vpisala v sodni register. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z revidiranima letnima poročiloma družbe in skupine za poslovno leto 2010, Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranih letnih poročil za družbo in skupino za poslovno leto 2010, je delničarjem na vpogled v prostorih družbe PSZ, poslovni sitem d.d. v Celju, Opekarniška 15b, vsak torek in četrtek, od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine od 10. do 12. ure. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki v korist katerih so delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine. Delničarji morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini. Na skupščini delniške družbe lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega registra oziroma predlog za vpis v sodni register, iz katerega je razvidna oseba, pooblaščena za zastopanje. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava družbe da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
PSZ, poslovni sistem d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti