Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Št. 35280-4/2011 Ob-4264/11 , Stran 1938
Št. 35280-4/2011 Ob-4264/11
V skladu z določili 32. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 50. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov za vrtčevski program
1. Predmet najema Predmet najema so poslovni prostori za odprtje enote najmanj 2 oddelkov Vrtca Škofja Loka, ki zagotavljajo ureditev: – igralnih prostorov za otroke (igralnice), – skupnih prostorov za otroke (sanitarij za otroke, garderob za otroke, prostora za individualno delo z otroki, prostorov za hrambo rekvizitov, …), – prostorov za strokovne delavce (skupnih prostorov za strokovne delavce, prostorov za sanitarije, prostor za delilno kuhinjo, …), – in imajo urejene zunanje površine na funkcionalnem zemljišču objekta, ki zagotavljajo neposredno dostopnost z osebnimi vozili, ustrezno parkirišče, urejene dovoze in dostope za otroke in njihove spremljevalce, omogočajo varne komunikacijske poti z notranjim in zunanjim okoljem. Najeti poslovni prostori morajo imeti uporabno dovoljenje. Prostori morajo biti urejeni skladno z določili Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 126/08 in 47/10). 2. Lokacija: poslovni prostori se morajo nahajati znotraj območja Občine Škofja Loka. 3. Opremljenost poslovnih prostorov: Prostori morajo biti neopremljeni in prilagojeni izvajanju predšolske vzgoje v skladu z določili Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 126/08 in 47/10) za I. starostno obdobje (z možnostjo ureditve za II. starostno obdobje) Inštalacijska oprema mora zagotavljati otrokom prilagojeno ter ustrezno in varno uporabo: – vodovodnih priključkov za toplo in hladno vodo, – ogrevalnih in ohlajevalnih enot, – elektroinštalacijske priključke za osvetlitev in moč, – telefonije, – računalniško mrežo z možnostjo dostopa do spleta, – ustrezno tehnično varovanje prostorov, – ustrezno protipožarno varnost. 4. Dodatne zahteve v zvezi s poslovnimi prostori: – za poslovni prostor mora biti zagotovljeno ločeno odčitavanje porabe energentov (voda, električna energija, drugi energenti, telefonski impulzi, dostop do spleta, …), – prostori se morajo nahajati v pritličju objekta (pogoj za I. starostno obdobje), – poslovni prostori se morajo nahajati izven neposrednega kontaktnega območja po katerem potekajo prometno bolj obremenjene ceste, prednost bo imela lokacija z nižjo frekvenco cestnega prometa v neposrednem območju, – prednost bo imela ponudba, ki omogoča ustrezno ureditev zunanjega otroškega igrišča na razpoložljivih zunanjih površinah, ki se nahajajo bližje objektu s poslovnimi prostori, ki so predmet najema, – ponudnik mora sodelovati oziroma poskrbeti za vpis prostorov v razvid za vrtce pri Ministrstvu za šolstvo in šport. 5. Rok vselitve in obdobje najema poslovnih prostorov Rok vselitve je predvidoma ponedeljek, 26. septembra 2011. Obdobje najema poslovnih prostorov je predvidoma 20 let (od 1. oktobra 2011 do 30. junija 2031). 6. Vsebina ponudbe Ponudnik mora ponuditi ceno za: – najem poslovnega prostora v €/m2/mesečno, – najem zunanjih površin na funkcionalnem zemljišču objekta v €/m2/mesečno, – skupno ceno mesečnega najema poslovnih prostorov in zunanjih površin brez DDV, – skupno ceno mesečnega najema poslovnih prostorov in zunanjih površin z DDV. 7. Oddaja ponudbe Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov vrtca«, najpozneje do 19. 8. 2011, do 12. ure, na naslov, Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja. Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogoče oddati tudi osebno v vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. Ponudbi je potrebno predložiti dokazilo o lastništvu prostorov, ki jih oddajate v najem z aktualnim zemljiškoknjižnim izpiskom. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Škofja Loka, Oddelku za družbene dejavnosti, Alojz Bogataj, elektronski naslov: alojz.bogataj@skofjaloka.si, tel. 04/511-23-32, ali Hermina Krajnc, elektronski naslov: hermina.krajnc@skofjaloka.si, tel. 04/511-23-91. 8. Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena in izpolnjevanje zahtev vezanih na točke 1. do 4. tega javnega razpisa. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru nepravočasne ponudbe bo komisija le-to neodprto vrnila pošiljatelju. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se vloga takega ponudnika zavrže. Občina Škofja Loka si pridržuje možnost pogajanja z najugodnejšimi ponudniki. O izboru bodo ponudniki obveščeni predvidoma v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Sklep o izboru najugodnejšega ponudnika na predlog komisije izda župan.
Občina Škofja Loka

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti