Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4257/11 , Stran 1931
Ob-4257/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) in drugega odstavka 36. in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). 1. Predmet razpisa Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni v letu 2011. Namen sofinanciranja filmskih festivalov v Republiki Sloveniji je spodbujanje filmske kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti. Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu. Filmski festivali po tem razpisu se sofinancirajo po pravilu de minimis. 2. Razlaga izrazov Festival je zgoščen in časovno jasno zamejen nabor filmskih in spremljevalnih dogodkov ob prisotnosti filmskih avtorjev, producentov in zainteresirane javnosti, ki se odvija z namenom predstaviti domačemu in mednarodnemu občinstvu aktualno ali tematsko opredeljeno filmsko produkcijo iz originalnega oziroma čim bolj kvalitetnega formata filmske projekcije; Finančni načrt festivala je prikaz virov financiranja projekta, vključujoč vse stroške, potrebne za izvedbo festivala ter pojasnila, na kakšen način namerava prijavitelj zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo projekta; Predračun je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito izvedbo projekta; Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije festivala so vse verodostojne listine (pogodbe s financerji, koproducenti, z donatorji, s sponzorji ...), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za izvedbo projekta; Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu, imajo pomen, kot je določeno z Zakonom o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi. 3. Pogoji sodelovanja na razpisu 3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu: Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev. Za sredstva agencije na tem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino. Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca. Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila po uradni dolžnosti. V primeru kršitve pogojev, navedenih v tej točki tega razpisa, agencija odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev. 3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: Na tem razpisu lahko kandidirajo: – prijavitelji z največ enim projektom (festivalom). Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot en projekt, se bo obravnavalo tistega, ki bo prispel prvi, vse naslednje vloge pa se zavržejo. V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. Kolikor gre za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na ovojnici. 4. Merila Strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) bo prijavljene festivale ocenjevala po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezni festival je lahko ocenjen z največ 100 točkami. Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni festival na tem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju v financiranje, je 75 točk. 5. Obvezne priloge – Prijavni obrazec z izjavami; – finančni načrt z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije festivala; – predračun festivala. Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še: – dokazila o festivalskem delovanju prijavitelja za obdobje vsaj enega leta z navedbo naslovov prikazanih filmov (naslovi, režiserji in država produkcije) in navedbo obfestivalskih dogodkov; – dokazila o številu festivalskih predstav (navesti dolžine filmov), številu gledalcev (ločeno navesti število prodanih vstopnic in število brezplačnih vstopnic) ter izdanih publikacij za obdobje vsaj enega leta; – dokazila o medijski odmevnosti prijaviteljeve festivalske dejavnosti za obdobje vsaj enega leta; – programska usmeritev prijavljenega festivala (navesti tudi zasnovo programskih sklopov in listo napovedanih gostov festivala); – načrtovano število prikazanih filmov (navajati glede na dolžino filmov), predstav in pričakovano število gledalcev na prijavljenem festivalu; – terminski načrt prijavljenega festivala; – dokazila o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve festivalske dejavnosti; – izjava o zaprtju finančne konstrukcije. 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje filmskih festivalov po tem razpisu, je 120.000,00 EUR. Najvišji možni znesek za posamezni festival, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 40.000,00 EUR. Razliko med predračunsko vrednostjo festivala ter deležem agencije zagotovi prijavitelj. Sredstva morajo biti porabljena najkasneje v roku enega leta od dneva podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 7. Upravičeni stroški Agencija bo stroške sofinanciranih festivalov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Uradni list RS, št. 60/11). Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija. 8. Ta razpis se prične z dnem 5. 8. 2011 in se zaključi z dnem 5. 9. 2011. 9. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec z izjavami; – obrazca za finančni načrt in predračun festivala; – seznam ostalih obveznih prilog iz 5. točke tega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času agencije (Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije, http://www.film-center.si, v zavihku javni natečaji. 10. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov«, se posamično za vsak projekt posebej lahko izročijo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na CD ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge (podpisane in žigosane strani morajo biti skenirane). Uradna oseba agencije, ki sprejema vloge, prispele na ta razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge. 11. Odpiranje vlog Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar projekt kandidira za sredstva agencije na podlagi tega razpisa. Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in naslov festivala. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge, z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali v celoti dopolnjene, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega razpisa, se zavrnejo. Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo potekalo v prostorih agencije najpozneje 7 delovnih dni po končanem razpisnem roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani agencije, najpozneje 2 dni pred odpiranjem. 12. Ocenjevanje in odločanje Strokovno presojo in ocenjevanje vseh ustreznih vlog izvede pristojna strokovno programska komisija. SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih festivalov. Po pridobitvi poročila SPK, direktor v roku osmih dni povabi prijavitelje festivalov, ki jih je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega festivala. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi poročila. Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje iz tretjega odstavka te točke ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe festivala ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve za sofinanciranje festivala, na kar mora agencija prijavitelja v vabilu opozoriti. O sofinanciranju prijavljenih festivalov odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih festivalih, podanih s strani s strani pristojne SPK, razpoložljivih sredstev in poslovno-programskega načrta dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti prijavitelja do agencije (in Filmskega sklada Republike Slovenije kot njenega pravnega predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati tudi izvedljivost festivala glede na finančni načrt in predračun prijavljenega festivala. Ko se izvedbena usklajevanja končajo, direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih festivalov. 13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno, priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog. 14. Sklenitev pogodbe Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih festivali so bili sprejeti v sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju. Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja festivala na uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega festivala. O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj festivala in direktor agencije. Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče uskladiti besedila predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu predhodno opozoriti. 15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega razpisa. 16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Jelka Stergel, vodja trženja, jelka.stergel@film-center.si (tel. 01/234-32-00).
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti