Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4275/11 , Stran 1939
Ob-4275/11
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – ZLD-UPB1), Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99, 351/08), Odloka o načinu podeljevanja koncesij na področju zdravstvenih dejavnosti (Naš časopis, št. 262/00) in sklepa župana Občine Dobrova - Polhov Gradec o začetku postopka za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti, objavlja Občina Dobrova - Polhov Gradec
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Dobrova - Polhov Gradec. 2. Naslov koncedenta: Stara cesta 13, 1356 Dobrova, tel. 01/36-01-800, e-mail: info@dobrova-polhovgradec.si. 3. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec. 4. Začetek in čas trajanja ter finančni in materialni pogoji izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 25 let. Koncesionar mora začeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti čimprej, najpozneje pa v enem letu po pridobitvi koncesije. Koncedent ne prevzema nobenih finančnih obveznosti iz naslova izvajanja lekarniške dejavnosti v koncesiji. Koncedent v skladu z določili Odloka o načinu podeljevanja koncesij na področju zdravstvenih dejavnosti, določi koncesijsko dajatev. Prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi koncesionar. 5. Prijava na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: a) Zakonsko predpisani pogoji: 1. je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja, 2. ima opravljen strokovni izpit, 3. obvlada slovenski jezik, 4. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev); 5. magister farmacije, ki je za več kot tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti, pa želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti koncesijo, mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška zbornica, 6. ni v delovnem razmerju oziroma mu bo z začetkom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo, 7. ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in ustrezne kadre skladno z določili Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06), b) Drugi pogoji: 8. prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije, 9. prijavitelj zagotovi izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu z zastavljenim programom, 10. lokacija lekarne, ki je predmet koncesije, mora biti na Dobrovi, 11. prijavitelj mora zagotoviti najmanj 40 urni poslovni čas lekarne na teden in ga prilagoditi opravljanju zdravstvene dejavnosti v občini, 12. prijavitelj ne sme imeti že podeljene druge koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti, 13. prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg osnovne lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti lahko opravlja, 14. prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 15. prijavitelj mora najkasneje v ponujenem roku po podpisu koncesijske pogodbe začeti opravljati koncesijsko dejavnost, 16. drugi pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji. 6. Merila za ocenitev ponudb Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb: – čas začetka izvajanja koncesije do 30 točk, – kvaliteta predloženega programa (raznolikost programa, tehnični pogoji in obseg izvajanja dodatnih dejavnosti oziroma storitev, v skladu z 2. členom Zakona o lekarniški dejavnosti) do 20 točk, – obratovalni čas lekarne v kraju Dobrova do 20 točk, – lokacija lekarne do 20 točk, – število delovnih mest do 10 točk. Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 7. Oddaja vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, priložene morajo biti zahtevane izjave in priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na naslovu Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, tel. 01/36-01-800, dosegljiva pa je tudi na spletni strani: http://www.dobrova-polhovgradec.si/. Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, s pripisom: »Ne odpiraj – koncesija za lekarno« Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja. Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno 19. 8. 2011, do 10. ure. 8. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Tavčar, Simona Kostrevc, tel. 01/36-01-800. 9. Odpiranje vlog: javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Dobrova - Polhov Gradec. 10. Rok za obvestilo o izbiri: koncesijo bo koncedent podelil po pridobitvi mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS za zdravje.
Občina Dobrova - Polhov Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti