Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4242/11 , Stran 1955
Ob-4242/11
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe AHA HOJA, proizvodnja izdelkov iz lesa d.d., uprava družbe sklicuje
15. skupščino družbe
Skupščina družbe bo dne 6. 9. 2011, ob 14. uri, v prostorih družbe (jedilnica), Podpeč 53, 1352 Preserje. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Mojco Lukančič, za preštevalca glasov skupščina izvoli Tatjano Bovha. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Predložitev letnega poročila za leto 2010, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010. 2.2. Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme sklep, da bilančna izguba poslovnega leta 2010 ostane nepokrita. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno. Delničarje prosimo, da zaradi lažje organizacije skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred skupščino. Udeležence pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskih dokumentom. Gradivo Gradivo za skupščino s predlaganimi sklepi si lahko delničarji ogledajo na sedežu družbe vsak delavni dan, po objavi sklica od 12. do 14. ure. Delničarji lahko v 14 dneh po objavi sklica skupščine podajo na sedež družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge k posameznim točkam. Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni. Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt pol ure pred skupščino. Če skupščina ob 14. uri ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje skliče za isti dan ob 14.30, pri čemer bo skupščina na ponovnem zasedanju odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
AHA HOJA, proizvodnja izdelkov iz lesa d.d. direktor mag. Ana Žerjal

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti