Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4262/11 , Stran 1933
Ob-4262/11
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) in 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, objavlja
razpis
za kandidata (m/ž) za mladega raziskovalca (MR) v letu 2011 pri izbranem mentorju na naslednjem raziskovalnem področju:
1. Gradbeništvo – eno prosto mesto pri naslednji mentorici: – dr. Andrijana Sever Škapin, univ. dipl. inž. kem. inž. Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri (univ. dipl. inž. kem. inž.), doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študij, ali – ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ali – ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali – glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in – da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oziroma od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30.9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata. Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis. Merila za ocenjevanje kandidatov so: – povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (maksimalno število točk 2,00 – točke prinaša vsaka ocena nad 8,00); – že zaključen znanstveni magisterij (0,5 točke); – vpis na študij za pridobitev znanstvenega naziva (0,5 točke); – prejete nagrade oziroma priznanja (1,00 točka); – objavljeni članki (1,00 točka); – sodelovanje pri raziskovalnem delu, predvsem na področju fotokatalize (5,00 točk). Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec – Obrazec MR-2011; – dokazilo o izobrazbi (fotokopija diplome in priloga k diplomi oziroma pisna izjava, da bo kandidat diplomiral in predložil potrdilo o opravljeni diplomi s prilogo k diplomi do vključno 14. 9. 2011 – Obrazec Izjava št. 1, ali dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju, ali potrdilo o vpisu na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva, kolikor je kandidat že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva); – uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno (brez diplome) na dodiplomskem študiju oziroma na 2. stopnji bolonjskega študija iz katerega je razvidno, da je opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj; – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidna letnica rojstva; – pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) – Obrazec Izjava št. 2; – pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev – Obrazec Izjava št. 3; – dokazila o moribitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti. Kandidati k prijavi lahko priložijo: – dokazila o morebitnih prejetih nagradah in priznanjih, – dokazila o objavljenih znanstvenih člankih, – dokazila o sodelovanju pri raziskovalnem delu. Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter z obvezno navedbo mentorja, pri katerem se želijo usposabljati, najkasneje do vključno petka, 19. 8. 2011, s priporočeno pošto na naslov Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis za mladega raziskovalca za raziskovalno področje – gradbeništvo«. Na ovojnici mora biti navedeno ime in priimek pošiljatelja. Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil Zavod za gradbeništvo Slovenije v soglasju z izbranim mentorjem. Delovno razmerje bo z izbranim mladim raziskovalcem sklenjeno za določen čas: – do največ 4 štiri leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program (stari program), – največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani na študijski program 3. bolonjske stopnje (novi program). Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili do 26. 8. 2011. Razpisna dokumentacija: – Celotno besedilo javnega razpisa, – Prijavni obrazec (Obrazec MR/2011), – Izjava št. 1, – Izjava št. 2, – Izjava št. 3. Razpisno dokumentacijo kandidati dobijo v kadrovski službi Zavoda za gradbeništvo Slovenije pri Zorici Sibinovski (tel. 01/28-04-274). Povezave na: – Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11): http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-260111.asp – Tipska pogodba ARRS-mladi raziskovalec: http://www.arrs.gov.si/sl/mr/gradivo/dokum/
Zavod za gradbeništvo Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti