Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4212/11 , Stran 1953
Ob-4212/11
Direktor družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska c. 5, Ljutomer, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje
skupščino
družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d.,
ki bo v petek, 16. 9. 2011, ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov ter notarja. Predlog sklepa: 1. Skupščina izvoli za predsednico skupščine Horvat Blanko, za preštevalki glasov Počič Dragico in Kuster Suzano. Skupščina se seznani, da bo zapisnik o delu skupščine vodil notar Šömen Franc. 2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe in odločanje o bilančni izgubi leta 2010 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 1. Skupščina družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d. se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. 2. Bilančna izguba družbe po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 44.224 EUR, se pokrije tako, da se za pokrivanje uporabi preneseni nerazporejeni dobiček iz preteklih let. 3. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2010, s čimer potrdi in odobri njuno delo. 3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2011. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 1. Za izvedbo revizije poslovanja družbe za leto 2011 se imenuje revizijska hiša AUDIT&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote. 4. Spremembe statuta družbe Ultramarin d.d. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 1. Skupščina sprejme predlagano spremembo 6.11. točke statuta tako, da se po novem glasi: Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljeno delo, kar določi statut ali skupščina. Višina, oblika in način plačila se določi s sklepom skupščine. 2. Skupščina sprejme predlagano spremembo besedila v 7.8. točki statuta tako, da se po novem glasi: Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določa drugače. Z večino najmanj 75% zastopanega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah: – spremembe statuta, – zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje), – odobreno povečanje osnovnega kapitala, – statusnih spremembah in prenehanju družbe, – izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, – predčasen odpoklic članov nadzornega sveta, – drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut. 3. Skupščina sprejme predlagano spremembo 11.1. točke statuta tako, da se po novem glasi: Statut oziroma njene vsakokratne spremembe veljajo od dneva vpisa v sodni register in s tem preneha veljati predhodno sprejeti statut. 4. Skupščina sprejme predlagano spremembo 11.3. točke statuta tako, da se po novem glasi: Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za sprejem katerega je potrebna večina najmanj 75% na skupščini zastopanega kapitala. Skupščina lahko pooblasti nadzorni svet za spremembe statuta, ki jih zahteva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami. 5. Skupščina sprejme in potrdi čistopis statuta družbe Ultramarin d.d. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. 5. Plačila članom nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za predsednika nadzornega sveta družbe znaša 208,65 EUR neto in za posameznega člana nadzornega svet družbe znaša 166,92 EUR neto. Člani nadzornega sveta niso upravičeni do sejnin za korespondenčne seje. 2. Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 1.000 EUR bruto letno. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvajsetino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni. 3. Članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo potnih stroškov in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji. 4. Sklep začne veljati z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register sprejetih v 4. sklepu te skupščine. Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnin, ki ga je sprejela skupščina na svoji redni letni seji, dne 12. 7. 2005. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred njenim zasedanjem pisno prijavijo v tajništvu družbe na naslov: Ultramarin d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom za zastopanje na skupščini, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra. Pooblastila morajo biti v pisni obliki in dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Udeleženci skupščine se pred zasedanjem skupščine prijavijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Ponovno zasedanje skupščine Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih in z istim dnevnim redom, čez 30 minut. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarjeva pravica do obveščanja Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na sedežu družbe Babinska cesta 5, Ljutomer, so vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 10. do 12. ure v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na voljo: predlogi in obrazložitve sklepov.
Ultramarin, razvojno podjetje d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti