Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

2928. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011, stran 8975.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. redni seji 14. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 (Uradni list RS, št. 2/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI       44.563.104,00
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI     12.114.097,00
 
  740 Transferni prihodki iz
  drugih javnofinančnih
  institucij          9.151.407,00
 
  741 Prejeta sredstva iz
  državnega proračuna iz
  sredstev proračuna EU    2.962.690,00
 
II. SKUPAJ ODHODKI       53.912.104,00
 
40 TEKOČI ODHODKI        9.987.390,00
 
  402 Izdatki za blago in   7.088.890,00
  storitve
 
41 TEKOČI TRANSFERJI      15.805.620,00
 
  411 Transferji 
  posameznikom in            
  gospodinjstvom        6.862.100,00
 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI    27.794.594,00
 
  420 Nakup in gradnja
  osnovnih sredstev      27.794.594,00
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI    324.500,00
 
  431 Investicijski
  transferji pravnim in
  fizičnim osebam, ki niso
  proračunski uporabniki     80.000,00
-----------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 410-3/2010/9
Novo mesto, dne 14. julija 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti