Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4276/11 , Stran 1934
Ob-4276/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Zdravstveni dom Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – počitniško stanovanje v Poreču – Republika Hrvaška
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, tel. +386/3/565-50-40 ali +386/3/565-50-46, faks +386/3/566-46-16. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je počitniško stanovanje v Poreču, Glagoljaška 18 a, naselje Finida v Republiki Hrvaški. Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi, vložek 388 podvložek 2 (številka parcele 3358 - enonadstropna zgradba v Poreču), kar v naravi predstavlja: – stanovanje v prvem nadstropju in podstrešje zgradbe, površina 82.11 m², oznaka C, ki zajema: hodnik, spalnica, kopalnica, dnevna soba s kuhinjo (39 m²)+ terasa (10,64 m²). Podstrešje v mansardi (32,11 m2) nima stojne višine. Zunanje stopnišče s predprostorom znaša 11 m2. Lastnik: Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Republika Slovenija, 1410 Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, OIB 04304742596. Stanovanje se nahaja v lepi okolici stanovanjskih hiš in je od morja oddaljeno približno 700 m. 3. Prodajni pogoji: a) Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje in je opisana v 2. točki tega javnega razpisa, znaša 69.900,00 eurov. Cenitev je skladno z veljavno zakonodajo izvedla pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, vpisana v Register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom lastništva v celoti plača kupec. b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, to je 6.990,00 eurov, na transakcijski račun Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi, št. IBAN: SI56013426030925151, SWIFT: BSLJSI2X, sklic na številko 00 03082011. Izbranemu ponudniku bo varščina (kavcija) všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo varščino obdržal prodajalec. 4. Pogoji javnega razpisa Na razpisu lahko sodelujejo vsi, fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki obsega naslednje podatke in listine: – ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za primer vračila varščine); – navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v tem razpisu; – ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 45 dni; – dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% izhodiščne cene nepremičnine, to je 6.990,00 eurov; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. 5. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v razpisnem roku 15 dni v zapečateni ovojnici na naslov: Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, z oznako »Ponudba za odkup počitniškega stanovanja v Poreču – Ne odpiraj!«. Razpisni rok začne teči z dne 8. 8. 2011 in se zaključi z dne 22. 8. 2011, ob 12. uri. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika. Odpiranje ponudb bo v torek, 23. 8. 2011, s pričetkom ob 9. uri, v sejni sobi stavbe Zdravstveni dom Zagorje ob Savi. Odpiranje ponudb ne bo javno. Do roka za oddajo ponudb, ki je določen s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele za prepozne. Prav tako komisija ne bo upoštevala nepopolnih ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v roku 8 dni po izbiri. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja komisija za izvedbo postopka prodaje nepremičnine oziroma komisija za javna naročila v ZD Zagorje. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki višini ponujene kupnine bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako višino kupnine, v 3 dneh pozvala k dopolnitvi ponudbe – na pogajanja. 6. Način in rok plačila kupnine Kupec mora poravnati kupnino na transakcijski račun Zdravstvenega doma Zagorje, številka IBAN: SI56013426030925151, SWIFT: BSLJSI2X, sklic na številko 00 03082011, najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži varščino. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev. Po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev bo s strani prodajalca izdano zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice navedene nepremičnine na kupca. 7. Drugi pogoji in pravila Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Davek na promet nepremičnine ter ostale stroške v zvezi z zemljiško vknjižbo nosi kupec. Stroške notarskih storitev pa krijeta kupec in prodajalec v sorazmernem delu. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Komisija lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla. 8. Ogled nepremičnine in informacije: vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine ter ogledom lahko zainteresirani dobijo v Zdravstvenem domu Zagorje, kontaktna oseba Jožica Pavlič, tel. +386/3/565-50-40 ali mobilni tel. +38631/352-384 ali pri nepremičninski posrednici Jani Opsenica, mobilni tel. +386 41/863-360.
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti