Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4223/11 , Stran 1955
Ob-4223/11
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in 14. členom Statuta delniške družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje
19. sejo skupščine družbe
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana,
ki bo 6. 9. 2011, ob 10. uri, na sedežu družbe, Dunajska 270, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa upravnega odbora: Za predsednika skupščine se izvoli Bojana Vinkovič, za preštevalko glasov se izvoli Slavica Gjerek. Skupščina se seznani, da je na seji prisoten notar Miro Bregar iz Litije. 2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010. Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., za poslovno leto 2011. Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana, tri dni pred zasedanjem skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničar oziroma njegov pooblaščenec ali zastopnik, ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni pred skupščino. Pooblaščenec lahko uresničuje glasovalno pravico le s pisnim pooblastilom, ki ga predloži družbi, kjer ostane shranjeno. Udeleženci morajo svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno. Gradivo Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo, poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 10. do 13.ure.
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana predsednik upravnega odbora Lahajner Tomaž

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti