Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4271/11 , Stran 1907
Ob-4271/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11 in 37/11 – popr.) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5), zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8. 2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES), – Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/2006, 70/2007, 99/2008 in 17/2009), (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011, objavlja
javni razpis
iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore (1) V skladu s 33. členom Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v: 1. predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, razen proizvodov iz rib (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvodi); 2. predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski proizvodi; 3. kombinirana predelava proizvodov iz 1. in 2. točke; 4. trženje kmetijskih proizvodov, kamor uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov za prodajo; 5. prvo stopnjo predelave lesa. (2) Proizvodi iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, na katere se nanaša naložba, so v skladu z drugim odstavkom 33. člena, namenjeni za prehrano ljudi in živali. (3) Seznami kmetijskih proizvodov in živil ter proizvodov prve stopnje predelave lesa so objavljeni na spletnih straneh, www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si. (4) Za namen tega javnega razpisa se naložbe iz prvega odstavka tega poglavja razdelijo na dva namena in sicer: 1. Namen A: naložbe iz 1., 2., 3. in 4. točke; 2. Namen B: naložbe iz 5. točke. (5) Glede na obseg naložb se podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam. Naložba, katere skupna vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 100.000 eurov (brez DDV), je enostavna naložba. Če skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis presega 100.000 eurov (brez DDV) je to zahtevna naložba. III. Vlagatelji (1) V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe PRP so vlagatelji na ta javni razpis lahko: 1. nosilec kmetijskega gospodarstva, v primeru kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo in so vpisane v RKG ali 2. nosilec dopolnilne dejavnosti, ki je vpisan v RKG kot nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, v primeru kmetij z dopolnilno dejavnostjo ali 3. agrarne in pašne skupnosti v zasebni lasti, na podlagi pogodbe, na katerih se izvaja predelava mleka. (2) Za namene iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore so do podpore upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za mikro in mala podjetja. (3) Za namen iz 5. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore so vlagatelji, ki dosegajo velikost in obseg letnega prihodka za mikro podjetja. (4) Za izračun velikosti se, glede na drugi odstavek 38. člena Uredbe PRP, upoštevajo merila iz Uredbe 800/2008/ES, ki je objavljena na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. V kategorijo mikro in majhnih podjetij se tako uvrščajo: a. mikro podjetje (podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR); b. majhno podjetje (podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR). Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES. (5) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: Zkme-1). (6) V skladu z devetim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. IV. Upravičeni stroški A. Upravičeni stroški (1) Skladno s 34. členom Uredbe PRP so upravičene v okviru tega javnega razpisa naslednje vrste stroškov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so del razpisne dokumentacije objavljene na spletnih straneh, www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si. B. Nastanek upravičenih stroškov (1) V skladu s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). Kot začetek stroška se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev. (2) Naložba, glede na prvi odstavek 71. člena Uredbe 1698/2005/ES, ne sme biti zaključena pred izdajo odločbe o pravici do sredstev ter mora biti končana pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Kaj se šteje za zaključek naložbe je opredeljeno v desetem odstavku poglavja V/3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka, tega javnega razpisa. (3) V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali: a. v primeru predelave in trženja kmetijskih proizvodov (1. in 4. točka prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore) od datuma zaprtja javnega razpisa do roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev; b. v primeru predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa (2., 3. in 5. točka prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore) od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. (4) V skladu s petim odstavkom 34. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, ki so nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. C. Neupravičeni stroški (1) Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora, v skladu s šestim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, ne dodeli za: 1. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 2. rabljeno opremo, 3. naložbe zunaj območja Republike Slovenije, 4. stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema), 5. bančne stroške, 6. stroške promocije, 7. stroške nakupa dostavnih in servisnih vozil ter gradbene mehanizacije, 8. šotore in kontejnerje, 9. splošne upravne stroške. (2) V skladu s sedmim odstavkom 34. člena Uredbe PRP do podpore niso upravičene tudi naslednje vrste naložb: 1. naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o kmetijskih trgih; 2. naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom in ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov; 3. naložbe, ki so predmet sofinanciranja v okviru drugih ukrepov iz PRP 2007–2013; 4. naložbe, ki niso zaključena celota oziroma pri katerih se po zaključku naložbe predelovalni proces ne more začeti odvijati, kot je to prikazano v poslovnem načrtu ter bodo za to potrebna še dodatna vlaganja; 5. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in živil, ko se predelovalni obrat nahaja v sklopu gostinskega lokala za namen katerega se predelava tudi izvaja; 6. naložbe v nakup laboratorijske in IKT opreme, ki se ne uporablja izključno za namen lastne predelave in trženja. V. Pogoji in obveznosti V/1: Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge 1. Splošni pogoji (1) Vlagatelj mora vložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (2) Vlagatelj mora, v skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, prijavni obrazec izpolniti v elektronski sistem ARSKTRP. Prijavni obrazec, na katerem je izpisana identifikacijska koda, vlagatelj skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili posreduje na ARSKTRP. (3) Vlagatelj mora v skladu s 1. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP v primeru, ko vlaga vlogo za zahtevno naložbo predložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh MKGP. Poslovni načrt mora biti izdelan za obdobje izvajanja naložbe in najmanj pet let od zadnjega izplačila sredstev, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev. (4) Vlagatelj mora z vlogo dokazati ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je interna stopnja donosnosti pozitivna. (5) Kmetijsko gospodarstvo, na katerem se bo izvedla naložba, mora ob predložitvi vloge ustvariti primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v letu pred letom objave javnega razpisa, ki je v letu 2010 znašala 8.536,36 EUR. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na dva načina in sicer z dejanskim prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva. (6) Kmetijsko gospodarstvo, na katerem se bo izvedla naložba, mora zagotavljati obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini 2 polne delovne moči. Pri opredelitvi delovne sile na kmetiji se upošteva lastna in najeta delovna sila. Lastna delovan sila so osebe, ki so člani kmetije. To pomeni, da morajo biti člani enega ali več gospodinjstev, ki so prijavljena v okviru te kmetije in so vpisani v registru kmetijskih gospodarstev. Za 1 PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); kmetijski delavec/-ka (1 PDM); ostali člani kmetije (0,5 PDM). Pri opredelitvi najete delovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni življenjski dobi, ki ima za delo na kmetiji urejeno delovno razmerje za polni delovni čas. Pri izračunu občasno najete delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800 delovnih ur letno. (7) Iz vloge mora biti razviden prispevek naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti. To se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa: a. uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; b. uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; c. stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; d. uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. (8) Vlagatelji morajo v vlogi, v skladu s 3. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, predstaviti dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k: a. dejanskemu povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali denarni obliki, b. skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo vlagatelj porabil za dokončanje naložbe ali c. izvedljivosti naložbe. (9) Naložbe, ki se nanašajo 2., 3. in 4. točko prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore tega javnega razpisa, so upravičene do podpore v okviru tega razpisa, kolikor gre za naložbo, ki se nanaša na: a. vzpostavitev novega obrata, b. širitev obstoječega obrata, c. povečanje raznovrstnosti proizvodnje obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali d. bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječega obrata. (10) Vlagatelj mora biti v skladu s 5. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik oziroma mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o stavbni ali služnostni pravici za obdobje najmanj deset let po zaključku naložbe. Za zaključek naložbe se šteje datum vložitve zadnjega zahtevka na ARSKTRP. Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti notarsko overjeno soglasje solastnikov za izvedbo naložbe. (11) Vlagatelji iz prvega odstavka poglavja III. Vlagatelji, lahko vlagajo vlogo na ta javni razpis, v kolikor je kmetijsko gospodarstvo, na katerem se bo izvedla prijavljena naložba (vezava na KMG-MID), v skladu s trinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, v letu 2011 oddalo zbirno vlogo po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. (12) V primeru gradbenih ter obrtniških del mora vlagatelj zagotoviti ustrezno investicijsko dokumentacijo (z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant in vsemi potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe). (13) Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj pridobiti gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. Gradbeno dovoljenje mora biti pravnomočno najkasneje do izteka roka za dopolnitev vloge. (14) Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, ampak se bo izvedla v že obstoječem objektu, je k vlogi potrebno priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt ali pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. (15) V skladu s tretjim odstavkom 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko vlagatelj predvideva vlaganje več kot enega zahtevka za izplačilo sredstev, je obvezno priložiti izjavo banke, iz katere je razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe. (16) V skladu z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj poravnane vse obveznosti do države. (17) V skladu s četrtim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju. (18) V skladu s petim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. (19) V skladu s šestim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz priložene projektne dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, razviden: 1. popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, 2. ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis, 3. predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov. (20) V skladu s sedmim odstavkom 120. člena uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. (21) V skladu z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP nepremičnina na kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu. (22) V skladu z dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP nepremičnina, ki je predmet podpore kandidiranja na javni razpis, v času odločanja, ne sme biti v postopku denacionalizacije. (23) V skladu z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena zahtevku napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod. (24) Vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo na ta javni razpis. (25) Vlagatelj ima na dan vložitve vloge na javni razpis lahko največ dve nezaključeni naložbi, za kateri je pridobil odločbo o pravici do sredstev iz naslova ukrepa 123. Naložba se šteje da je zaključena, ko je na ARSKTRP vložen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev. (26) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe PRP je dopustna sprememba vloge do roka zaprtja, določenega v javnem razpisu. Pri tem se šteje, da je bila spremenjena vloga ponovno vložena. 2. Specifični pogoji (1) V primeru, ko je vlagatelj agrarna in pašna skupnost v zasebni lasti, na podlagi pogodbe, ki se ukvarja s predelavo mleka mora biti, v skladu s 4. točko drugega odstavka 36. člena Uredbe PRP, a. vpisana v RKG kot planina, b. na ARSKTRP oddan zapisnik o prigonu živali na pašo za leto 2010, iz katerega je razvidno, da je bilo na planini minimalno 10 GVŽ molznih živali, c. naložba bo morala biti izvedena na planini. (2) Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se, v skladu z 8. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na pridobljeno količino energije za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene dokumentacije morajo biti razvidni: a. popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b. izračun sorazmernega deleža, ki se nanaša na upravičeni del naložbe. (3) Do sofinanciranja nakupa nepremičnin so skladno z 10. in 11. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, upravičene naložbe, ki se nanašajo na predmeta podpore iz 1. in 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpre tega javnega razpisa. V okviru tega upravičenega stroška je upravičen strošek tudi nakup zemljišč v višini do vključno deset odstotkov skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: a. nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto, b. kupljeni objekt se mora v celoti uporabljati za namene predelave kmetijskih proizvodov, c. sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti sorodstvene povezave (do drugega kolena), d. prodajalec in kupec nepremičnine sta lahko imela v zadnjih dveh letih (od podpisa kupoprodajne pogodbe) največ pet odstotni lastniških delež v enem ali drugem podjetju, e. sofinanciranje nakupa nepremičnine ni možno, ko gre za prenos: – od fizične osebe na pravno osebo, v kateri ima le-ta več kot pet odstotni lastniški delež ali – od samostojnega podjetnika posameznika na pravno osebo, f. nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali sredstvi Evropske unije v obdobju pet let pred vložitvijo vloge na ta javni razpis. Tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev: a. da je v primeru naložbe, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izveden tehnični prevzem in priloženo uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Navedena dokazila mora vlagatelj predložiti ARSKTRP najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, b. da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta. Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo površine v obsegu proizvodnega objekta, c. da je prenova objekta s stroji in opremo po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem objektu, najmanj 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naložbe, d. da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom Agencije Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna neto kvadratura in cenitev za proizvodne prostore in skladišča ter za prostore, ki niso upravičeni do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo upoštevala nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali nakupna cena). (4) V skladu s 4. točko prvega odstavka 33. člena Uredbe PRP, med naložbe povezane s trženjem kmetijskih proizvodov uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov za prodajo. Tovrstne naložbe so upravičene do podpore, kolikor se predmet naložbe uporablja za trženje samo lastnih kmetijskih proizvodov. Naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov so upravičene do sofinanciranja, kolikor so skladišča namenjena proizvodom za prodajo ali nadaljnjo predelavo. (5) V primeru nakupa in postavitve namenskih aparatov za namen trženja kmetijskih proizvodov je vlogi potrebno priložiti overjeno pogodbo za obdobje najmanj petih let po dokončanju naložbe in dovoljenje, iz katerega je razvidno soglasje lastnika parcele ali objekta, ki dovoljuje namestitev aparata. Kolikor je najemodajalec oseba javnega prava, je potrebno vlogi priložiti petletno pogodbo, v kateri je zapisana klavzula za možnost podaljšanja in prednajemna pravica. To ni potrebno, kolikor je aparat postavljen v objektu ali na parceli, ki je v lasti vlagatelja. (6) Kolikor se naložba nanaša predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi ter bo prispevala k izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov, izboljšanju energetske učinkovitosti, predelavi kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije, uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo in vgradnjo naprav za obdelavo odpadnih voda pri predelavi, skladno s 16.a členom Uredbe 1698/2005/ES in tretjim, četrtim in petim odstavkom 38. člena Uredbe PRP ter vlagatelj za te upravičene stroške uveljavlja višji delež podpore potem mora vlagatelj predložiti: a. popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b. popis del in stroškov, ki se nanašajo na v tem odstavku opredeljene vrste naložb ter za katere vlagatelj uveljavlja višji delež podpore. (7) Med naložbe, ki so upravičene do višjega deleža podpore skladno s prejšnjim odstavkom uvrščamo naložbe: a. v izgradnjo čistilnih naprav za namen obdelave odpadnih voda pri predelavi; b. v izboljšanje energetske učinkovitosti, kamor sodijo: – naložbe v rekonstrukcijo oziroma zamenjavo hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, sistemov za izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in hladilnih sistemov, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, s katerimi se doseže vsaj 25% prihranek energije; – naložbe v celovito energijsko prenovo obstoječih objektov v nizkoenergijski tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, pri kateri mora objekt v saniranem stanju izkazovati: 1. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine, 2. vgrajeno energijsko varčno zunanje stavbno pohištvo, 3. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja, 4. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izvedba, lahko pa tudi lokalna), 5. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje), pri čemer potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji PHPP`07, ne sme presegati 45 kWh/m2a pri klimatskih podatkih osrednje Slovenije (Ljubljana). Izračun energijske učinkovitosti stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja; – gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, za katere bo predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izkazovala gradnjo energijsko učinkovitega nizkoenergijskega ali pasivnega objekta. Izračunana potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji PHPP`07, ne sme presegati 35 kWh/m2a, iz obnovljivih virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25% skupnih letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Izračun energijske učinkovitosti stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja. Novozgrajeni objekt mora izkazovati: 1. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine objektov, 2. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, 3. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja, 4. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, 5. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje). c. naložbe v predelavo kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije, kolikor to pomeni zamenjavo obstoječega sistema pridobivanja energije potrebne za predelavo, ki uporablja fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin), s sistemom za pridobivanje energije iz kmetijske/gozdne biomase, ob tem, da bo zmanjšanje letne porabe fosilnih goriv vsaj 50%; d. naložbe v vključitev proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo, kamor sodijo tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu, tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode ter naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode. Vlagatelj zgoraj navedena dejstva dokazuje s priloženo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo del (PGD/PZI) oziroma s priloženimi kopijami izvedenih meritev, monitoringov in podobno. Strokovno oceno lahko izdela oseba, ki je pooblaščena za izdelavo projektne dokumentacije ali pa ima ustrezno izobrazbo na tehničnem področju, ki je predmet zadevne naložbe, opredeljene v zgornjem odstavku. V/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe (1) V skladu s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena in obrtniška dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. (2) V skladu z desetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora biti naložba zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. (3) Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi o pravici do sredstev je 30. junij 2015. V/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev (1) V skladu s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. (2) V skladu z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. (3) V skladu z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena zahtevku napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod. (4) Upravičenec mora skladno z 9. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen je uskladitev s standardi Skupnosti, se pomoč lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Skupnosti, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti za podprto naložbo se dokazuje z/s: a. v primeru nakupa novih strojev in nove tehnološke opreme z izjavo upravičenca, ki jo predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, da kupljen stroj oziroma oprema izpolnjuje minimalne standarde Skupnosti. ES izjave o skladnosti za posamezen stroj ali opremo (Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08), ki jih upravičenci dobijo od proizvajalcev ali njihovih zastopnikov v EU, pa morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem; b. v primeru gradbeno-obrtniških del, ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem, ki jih upravičenec predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev; c. v primeru gradbeno – obrtniških del, ko za obnovo ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja in je naložba izvedena v objektu je potrebno najkasneje ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev priložiti kopijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja za obstoječi objekt, iz katerega je razvidno, da se v obstoječem objektu lahko opravlja naložbena dejavnost; d. v primeru naložb, ki se izvajajo kot kombinacija prvih treh alinej tega odstavka se upoštevajo določila vseh zadevnih alinej. (5) V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtevka. Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov. (6) Upravičenci morajo za stroške vseh storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne smejo sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do konflikta interesov. Ponudbe morajo biti priložene že v vlogi na javni razpis k popisu del in ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. (7) V skladu z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora biti naložba ali del naložbe na katerega se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključen in vsi računi plačani. (8) Zahtevku mora upravičenec priložiti vsaj: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (9) Za izkazovanje zaključka naložbe se priloži zadnjemu zahtevku: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (10) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. (11) V skladu s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. (12) V skladu s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. (13) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (14) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. V/4: Obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev (1) Označevanje naložbe: Končni prejemnik sredstev mora upoštevati navodila, za označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, objavljena na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si. (2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora, glede na 124. člen Uredbe PRP, za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. (3) Poročanje ARSKTRP: Končni prejemnik sredstev mora v skladu s 6. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP poročati o rezultatih poslovanja še najmanj pet obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev in sicer mora poslati poročilo na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida ter bilanco stanja. Če je končni prejemnik sredstev kmetija, mora v skladu s 7. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP, začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu po tej metodologiji mora spremljati pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne rezultate obdelave podatkov po metodologiji FADN, mora v elektronski obliki in v formatu, določenem na spletni strani ARSKTRP, poslati na MKGP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate gospodarjenja za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih, spremljanje rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem primeru mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto in sicer za pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Poročilo mora končni prejemnik sredstev poslati na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz poslovnega izida ter bilanco stanja; (4) Predmet podpore se mora v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, uporabljati izključno za namen in dejavnost, ki je bila predmet sofinanciranja. V obdobju pet let po zadnjem izplačilu sredstev se ne sme spremeniti namembnost in narava lastništva objekta, ki je bil predmet podpore po tem javnem razpisu. (5) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, v skladu s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je obveščen o obveznosti povračila. (6) Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo v skladu s šestim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev uporabljal naložbo za katero so mu bila dodeljena sredstva, najmanj v obsegu, ki ga je opredelil v vlogi na javni razpis. VI. Omejitev sredstev V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: (1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa iz Uredbe PRP. (2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta javni razpis in zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva evropske unije oziroma druga javna sredstva. (3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravičenci lahko pridobijo druga javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar seštevek podpor ne sme presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES. Med druga javna sredstva se šteje tudi višina državne pomoči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane obrestne mere. (4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega razpisa. (2) Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog se upoštevajo ekonomski, družbeno-socialni, regionalni, tehnološki in naravovarstveni vidik naložbe, določeni v drugem odstavku 37. člena Uredbe PRP. (3) Vloge, ki so popolne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi spodnjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (4) Če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), se skladno z 118. členom Uredbe PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, dodatne točke v višini deset odstotkov od maksimalnega števila točk pri ostalih merilih, kolikor izpolnjuje enega izmed spodnjih kriterijev: a. kolikor je predmet sofinanciranja naložba v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega obrata, b. ohranjanje obstoječih delovnih mest oziroma na vsakih 200.000 eurov upravičenih stroškov, odprtje enega novega delovnega mesta za najmanj obdobje 24 mesecev od zadnjega izplačila sredstev, c. vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi primarnimi pridelovalci za najmanj 40 odstotkov vhodne surovine ali d. vlagatelj ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino oziroma je raziskovalna skupina organizacijska enota znotraj vlagatelja; (5) Če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. (6) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc. (7) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis znaša 40 točk (brez upoštevanja merila VI. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji in Zakon o Triglavskem narodnem parku). V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih dokazil in podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk. (8) Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk ločeno za Namen A oziroma Namen B tega javnega razpisa. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, ločeno za Namen A oziroma Namen B tega javnega razpisa. (9) Sredstva se dodeljujejo do porabe s tem javnim razpisom razpisanih sredstev. (10) Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so del razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega javnega razpisa. VIII. Finančne določbe A. Splošni finančni pogoji (1) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Skladno z 38. členom Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (3) V skladu s tretjim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se podpora za predmet podpore iz 1., 2., 3. ali 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore tega javnega razpisa, za naložbo, ki vključuje tudi proizvodnjo proizvodov, ki ima certifikat »ekološki«, pridobi 5 odstotnih točk višji delež podpore glede na intenzivnost pomoči opredeljeno v prejšnjem odstavku. (4) V skladu s četrtim in petim odstavkom 38. člena Uredbe PRP se za predmet podpore iz 1. in 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore tega javnega razpisa, ki se nanašajo na: a. izboljšanje energetske učinkovitosti, b. predelavi kmetijske, gozdne biomase za obnovljive vire energije, c. uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo, d. uvedbi naprav za obdelavo odpadnih voda pri predelavi, e. izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov, stopnja intenzivnosti pomoči v skladu z drugim odstavkom člena 16. a Uredbe 1698/2005/ES poveča za 10 odstotnih točk glede na intenzivnost pomoči, določene v Prilogi I Uredbe 1698/2005/ES. V tem primeru podpora znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe. Višji delež sofinanciranja se upošteva le za tisti del stroškov, ki so nastali v zvezi z izvedbo naložb, ki se uvrščajo med sklope a) do e) tega odstavka. (5) Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.500 eurov za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 2.500.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007-2013 iz naslova tega ukrepa pridobi do vključno 6.000.000 eurov pomoči. B. Specifični finančni pogoji (1) V skladu s sedmim in osmim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov iz 4. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP za predmet podpore iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 33. člena Uredbe PRP upoštevajo pravila »de minimis« v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov. Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bila lahko s takim združevanjem presežena predpisana intenzivnost pomoči. (2) V skladu z devetim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP za predmet podpore iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 33. člena Uredbe PRP, upošteva predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Regionalna karta, ki prikazuje upravičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, obsega celotno ozemlje Republike Slovenije. Naložbeni projekt mora ostati v regiji najmanj pet let po končani naložbi. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Vloga, ki ni vložena v tej obliki se v skladu s 30. členom Zkme-1 zavrže. (2) Razpisna dokumentacija vsebuje: a. Povabilo k oddaji vloge b. Seznam INFO točk; c. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; d. Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog; e. Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in priznanih vrednosti naložb; f. Vloga na javni razpis: – Prijavni obrazec – Zahtevana dokazila, izjave in priloge. (3) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. (4) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30, ali na INFO točkah KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. X. Rok in način prijave (1) V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. (2) Ker se v skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od 6. 8. 2011 pa do vključno 30. 9. 2011, do 24. ure. (3) Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 111. člena Uredbe PRP. – v primeru, da se vloga nanaša na Namen A, se označi: "Ne odpiraj – vloga na razpis 123 za kmetije – Namen A" ali – v primeru, da se vloga nanaša na Namen B, se označi: "Ne odpiraj – vloga na razpis 123 za kmetije – Namen B". (4) Vloge, ki prispejo na javni razpis po datumu zaprtja javnega razpisa, se zavržejo. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP. (2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno. (3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. (4) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je v skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas prejema dopolnitve se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda. (5) Popolne vloge na javni razpis, ki so vsebinsko nerazumljive se v skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP pozove na razjasnitev v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni razpis. Rok za razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. (6) Vloge na javni razpis, ki so popolne, se oceni na podlagi meril iz VII. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se v skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odobrijo vlogam na javni razpis, ki presežejo prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe razpisanih sredstev. (7) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk, se v skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge na javni razpis s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog isto število prejetih točk in so bile vloge vložene istočasno, se vloge odobrijo glede na višje število točk pridobljenih pri kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih sredstev. (8) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se v skladu s sedmim odstavkom 115. člena, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP opravlja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. V skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije pa se uporabijo skladno s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. (3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu Zkme-1 in 122. členu Uredbe PRP. (4) V skladu s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP se z globo 200 EUR kaznuje končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP. XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP (1) Namerna vložitev napačne prijave se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu s 57. členom Zkme-1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja: a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev; c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. (4) Končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. (5) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. (6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti